بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

پنجاه و یک جدایه از  Nakataea sigmoidea فرم غیر جنسی Magnaporthe salvinii، عامل پوسیدگی ساقه برنج، جمع‌آوری شده از استان‌های گیلان و مازندران جهت تعیین تیپ آمیزشی (Mating type) روی محیط کشت Sach’s agar در شرایط آزمایشگاه تلاقی داده شدند. بعلاوه تنوع ژنتیکی 20 جدایه با استفاده از دو آغازگر BOX و ERIC به روش rep-PCR تجزیه و تحلیل شد. در این بررسی تیپ آمیزشی 37 جدایه (55/72 درصد) از نوع MATx1 و 14 جدایه (45/27 درصد) از نوع MATx2 تشخیص داده شدند و بسیاری از جدایه‌ها در تلاقی‌ها از توان باروری بالایی برخوردار بودند. نتایج انگشت نگاریDNA  موید وجود پنج گروه انگشت نگاری با 19 هاپلوتیپ بود که بیانگر تنوع ژنتیکی نسبتاً زیاد در نمونه‌های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON SEXUAL FERTILITY AND GENETIC DIVERSITY OF Magnaporthe salvinii, CAUSAL AGENT OF RICE STEM ROT IN NORTHERN IRAN *

نویسندگان [English]

  • R. POURSAEID 1
  • M. JAVAN-NIKKHAH 2
  • KH. B. FOTOUHIFAR 1
  • V. KHOSRAVI 1
چکیده [English]

Fifty one monoconidial isolates of Nakataea sigmoidea anamorph of Magnaporthe salvinii, the causal agent of rice stem rot, collected from rice fields in Guilan and Mazandaran provinces were crossed in order to determine mating type alleles on Sach’s agar medium in vitro. Moreover, genetic diversity of 20 M. salvinii isolates was analyzed using ERIC and BOX primers by rep-PCR. In this research, mating types of 37 isolates (72.55%) were determined as MATx1 and 14 (27.45%) as MATx2 and most of the isolates were highly fertile. Results of DNA fingerprinting indicates the existence of five DNA fingerprinting groups which consist of 19 haplotypes within 20 isolates, showing high level of genetic diversity in the fungus population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MAT alleles
  • Anamorph
  • Rice
  • Perithecium
  • Teleomorph