معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در بررسی نماتدهای خانواده Belonolaimidae موجود در کلکسیون آزمایشگاه نماتد شناسی دانشگاه تربیت مدرس هفت گونه از جنس های Merlinius، Tylenchorhynchus و Quinisulciusشامل گونه‌های M. bavaricus، M. brevidens،M. plerorbus،Tylenchorhynchus divittatus، T. goffarti، T. latusوQuinisulcius capitatusشناسایی شد. از میان گونه‌‌های شناخته شده، سه گونه M. bavaricus، M. plerorbus و Tylenchorhynchus divittatus برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. گونه M. bavaricus با داشتن سر با ساختار کوتیکولی ضعیف و شیارهای ظریف در ناحیه سر و سطح بدن، استایلت ظریف با گره‌هایی با قطر کم، اسپرماتکای دو قسمتی و صاف بودن انتهای دم از سایر گونه‌های جنس مربوطه متمایز می‌شود. گونه M. plerorbus با دارا بودن سر مخروطی، استایلت به طول 15 تا 16 میکرومتر، دم مخروطی به طول 39 تا 50 میکرومتر، با 24 تا 32 حلقه در سطح شکمی آن، صاف بودن انتهای دم و اسپرماتکای چند قسمتی از سایر گونه‌های جنس مربوطه متمایز می‌شود. گونه T. divittatus با داشتن سه شیار در سطوح جانبی، سر کاملاً متمایز از بدن با شش تا هفت شیار عرضی، استایلت 17 تا 20 میکرومتری، وجود روده گسترش یافته بعد از مخرج و قرار گرفتن فاسمید در نیمه عقبی دم از سایر گونه‌های مشابه متمایز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF DOLICHODORIDAE CHITWOOD IN CHITWOOD and CHITWOOD, 1950 NEMATODES FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • E. POURJAM 1
  • F. A. RAMAJI 2
  • A. KAREGAR BIDEH 2
  • A. GHARAKHANI 2
  • A. ESKANDARI 2
چکیده [English]

In the study of nematode collection of Nematology Laboratory of Tarbiat Modares University, seven species of the family Dolicodoridae belonging to the genera Merlinius, Tylenchorhynchus and Quinisulcius were identified viz, M. bavaricus, M. brevidens, M. plerorbus, T. divittatus, T. goffarti, T. latus and Q. capitatus. Among these species, M. bavaricus, M. plerorbus and T. divitatus are new records for nematodes fauna of Iran. M. bavaricus is distinguished from other species by cephalic skeleton not refractive and fine striae on head and body, thin stylet with rounded knobs, bilobed spermatheca and tail length unstriated terminus. The female characters of Merlinius plerorbus include constricted head, stylet 15-16 µm long, 39-50 µm long tail with 24-32 annules, a smoothly rounded terminus and lobed spermatheca. T. divittatus is distinguished from related species by having lateral fields marked by only three incisures, a well set-off lip region bearing six to seven annuls, stylet 17-20 µm long, presence of a post-anal extension of the intestine and phasmids located behind middle of tail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Nematode
  • Merlinius
  • Tylenchorhynchus
  • Quinisulcius