معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور شناسایی نماتودهای انگل گیاهی، تعداد 45 نمونه خاک از شهرستان کرج، جیرفت و جویبار (به ترتیب از استان‌های تهران، کرمان و مازندران) جمع‌آوری شد. نماتودهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتودهای استخراج شده پس از تثبیت، به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد شناسایی قرار گرفت. در این تحقیق چهار گونه Neodolichorhynchus sulcatus، Paraphelenchus micoletzkyi، Paratrichodorus minorو Tylenchorhynchus annulatusشناسایی شد. از بین گونه‏های شناساییشده سه گونه N. sulcatus، P. micoletzkyiو minorP.برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. هم‌چنین گونه T. annulatus به دلیل نبودن شرح کاملی در ایران، در این مقاله شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF PLANT PARASITIC NEMATODE FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • E. POURJAM 1
  • R. ASGHARI 2
  • F. A. RAMAJI 2
  • R. HEYDARI 2
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes, a number of 45 soil samples were collected from different fields in Joubar, Karaj and Jiroft (Mazandaran, Tehran and Kerman provinces, respectively). The nematodes were extracted from soil by centrifugal flotation technique. The extracted nematodes were transferred to glycerin. The permanent slides were mounted. The nematodes were identified by morphological and morphometrical characters. In this study four species were identified viz Neodolichorhynchus sulcatus, Paraphelenchus micoletzkyi, Paratrichodorus minor and Tylenchorhynchus annulatus. Among these species N. sulcatus, P. micoletzkyi and P. minor are new records for nematode fauna of Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Neodolichorhynchus
  • Paraphelenchus
  • Paratrichodorus
  • Tylenchorhynchus