شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور تعیین ویروئیدهای مو در فارس نمونه برداری از تاک‌های دارای علائم مختلف یا بدون علائم در چند نقطه انجام شد. از بافت برگ نمونه‌ها نوکلئیک اسید کل استخراج و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروئیدهای گزارش شده مو، با روش RT-PCR بررسی شد. محصول پی سی آر پس از همسانه سازی تعیین ترادف شد. نتایج نشان داد که تاک‌های مورد بررسی به ویروئیدهای لکه زرد شماره 1 مو (GYSVd1)، لکه زرد شماره 2 مو (GYSVD2)، کوتولگی رازک (HSVd) و ویروئید استرالیایی مو (AGVd) آلوده هستند. بیشترین میزان آلودگی در نمونه‌ها مربوط به GYSVd1 و کمترین آن مربوط به AGVd بود. در هیچ موردی آلودگی به ویروئید اگزوکورتیس مرکبات دیده نشد. جدایه‌های GYSVd1 از لحاظ ترادف و ساختمان ثانویه ناحیه بیماری‌زایی مشابه اعضای تیپ دوم این ویروئید و همراه با علائم لکه زرد بودند. در آلودگی توأم این ویروئید با ویروس برگ بادبزنی مو بر شدت علائم افزوده می‌شد. در ساختمان ثانویه جدایه‌های GYSVd2 و HSVd بیشترین تفاوت با سایر جدایه‌ها در نواحی بیماری‌زایی و انتهای سمت چپ مشاهده شد. ویروئید استرالیایی مو (AGVd) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. جدایه ایرانی این ویروئید دارای خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی متفاوتی نسبت به سایر جدایه‌ها و بیشترین تفاوت آن مربوط به ساختمان ثانویه ناحیه بیماری‌زایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND PARTIAL MOLECULAR CHARACTERIZATION OF GRAPEVINE VIROIDS IN FARS PROVINCE

نویسندگان [English]

  • M. ZAKI AGHL 1
  • K. IZADPANAH 2
چکیده [English]

Grapevines in several locations in Fars province were sampled and tested for the presence of viroids. Total nucleic acid was extracted from leaves and subjected to RT-PCR using specific primers for reported grapevine viroids. PCR products were cloned and sequenced. Results showed that sampled vines were infected with Grapevine yellow speckle viroid 1 (GYSVd1), Grapevine yellow speckle viroid 2 (GYSVd2), Hop stunt viroid (HSVd) and Australian grapevine viroid (AGVd). GYSVd1 was the most abundant viroid while AGVd was the least frequent. No sample was found infected with citrus exocortis viroid. Iranian isolates of GYSVd1 were similar to the symptom inducing isolates of GYSVd1 and were associated with yellow speckle symptoms in the infected vines. However, severity of symptoms increased in the mixed infection with Grapevine fanleaf virus. Iranian isolates of GYSVd2 and HSVd were different from other isolates of these viroids in pathoginicity and left terminal domains. AGVd is reported for the first time from Iran. It is different from the known isolates of the viroid in biological and molecular properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine viroids
  • Grapevine yellow speckle viroid
  • hop stunt viroid
  • Australian grapevine viroid
  • Grapevine