شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گونه‌های مختلف Gaeumannomyces به ویژه Gaeumannomyces graminis از مهمترین قارچ‌های بیماری‌زای خاک‌زاد می‌باشند که باعث بروز بیماری خطرناک پاخوره یا پاسوزه غلات و سایر گرامینه‌ها در سراسر دنیا می‌شوند. در این تحقیق 52 جدایه بیمارگر G. graminis از مناطق مختلف مزارع گندم استان‌های تهران، مرکزی، مازندران، گلستان و فارس در دو فصل زراعی85-1384 جمع‌آوری، جدا و خالص‌سازی شد. در آزمون بیماری‌زایی تمام جدایه‌ها روی گندم بیماری‌زا بودند ولی تنها 10 جدایه از این میان روی یولاف نیز بیماری‌زا بودند. شدت بیماری‌زایی بین جدایه‌ها و قدرت بیماریزایی در دو میزبان گندم و یولاف تفاوت معنی‌داری نشان دادند. شدت بیماری‌زایی در 64 درصد از جدایه‌ها روی گیاهچه‌های گندم بیش از 60 درصد برآورد شد. همه جدایه‌ها به استثناء یک جدایه از نقش‌رستم استان فارس پاهای ریسه‌ای (هیفوپودیوم) ساده تولید کردند دامنه تغییرات طول آسکوسپور جدایه‌ها در آزمون بیماری‌زایی گندم 86-67 میکرومتر و در یولاف 81-66 میکرومتر متغیر بود. عامل بیماریWalkerG. graminis (Sacc.) Arx & Olivier var. triticiتشخیص داده شد. به طور متوسط میزان رشد جدایه‌ها روی محیط کشت PDA در Cº25، 35/5-81/1 میلی‌متر در روز متغیر بود. همبستگی معنی‌داری بین سرعت رشد و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌ها در گندم مشاهده نشد. برای تشخیص دقیق‌تر بیمارگر از آغازگرهای اختصاصی استفاده شد. این آغازگرها با تکثیر دو قطعه اختصاصی 93 و 132 جفت بازی، علاوه براینکه 52 جدایه G. graminis را واریته G. graminis var. tritici تشخیص دادند، آنها را به دو تیپ A و B تفکیک کردند که 49 جدایه با تکثیر قطعه 93 جفت بازی متعلق به تیپ A و سه جدایه با تکثیر قطعه 132 جفت بازی متعلق به تیپ B بودند. این آغازگرها در واریته G. graminis var. graminis و Magnaporthe grisea هیچ قطعه‌ای را تکثیر ننمودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF IRANIAN POPULATIONS OF Gaeumannomyces graminis VAR. Triticl USING MORPHOLOGICAL, MOLECULAR AND PATHOLOGICAL STUDIES

نویسندگان [English]

  • L. SADEGHI 1
  • A. ALIZADEH 1
  • N. SAFAIE 2
  • M. GHALANDAR 1
چکیده [English]

Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Olivier, is one of the most important soilborne plant pathogens, and the causal agent of take-all disease of cereals and grasses world wide. In a survey conducted during 2005-06 wheat growing seasons, 52 isolates were obtained from diseased samples collected from different provinces of Iran including Fars, Golestan, Markazi, Mazandaran and Tehran. Pathogenicity tests indicated that all isolates were pathogenic on wheat but only ten isolates (out of 52) were pathogenic on oat. Disease severity among isolates and pathogenicity on two hosts (wheat and oat) were significantly different. Disease severity of 64% of the isolates was over 60% on the wheat seedling. Except for one isolate from Naghsh-e-Rostam, Fars province, all produced simple hyphopodia. Average length of ascospores produced on wheat and oat were measured 67-85 μm and 66-88 μm, respectively. These isolates were identified as G. graminis var. tritici Growth rates of isolates at 25°C on PDA ranged between 1.81-5.35 mm/day. There was no correlation between mycelial growth rate and virulence isolates on wheat. In this study for molecular identification of isolates of G. graminis var. tritici specific primerswere used. These primers revealed that with the exception of three isolates which belonged to the type B, all the remaining 49 isolates were of the type A. The Ggt A and B-type isolates produced PCR products consistent with the predicted size of 93 and 132 bp, respectively. These primers did not amplify any product in G. graminis var. graminis and Magnaporthe grisea as control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Oat
  • Gaeumannomyces graminis
  • Morphology
  • specific primers