اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نماتود ریشه‏‏گرهی از مهم‌ترین نماتودهای انگل گیاهی با دامنه وسیع میزبانی است. با توجه به خطرات سموم، استفاده از روش‌های غیرشیمیایی، از جمله مهار زیستی در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، اثر دو عامل کنترل زیستی Metarhizium anisopliae و Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود Meloidogyne incognita به طور جداگانه و به طور توام، در چند آزمایش مطالعه گردید. در آزمون غیرفرار تعیین اثر بازدارندگی باکتری بر قارچ، مشخص شد که باکتری بر قارچ اثر بازدارنده نداشت. در بررسی‌های آزمایشگاهی اثر سوسپانسیون و عصاره کشت این عوامل، بیشترین اثر کشندگی بر لارو سن دوم در تیمار مخلوط عصاره کشت هر دو عامل با قریب 95% و در درجه دوم، در تیمار عصاره کشت باکتری با حدود 80% مرگ و میر، مشاهده گردید. بیشترین کاهش تفریخ تخم (98-93 درصد) نیز در تمامی تیمارهایی که عصاره کشت یک یا هر دو عامل موجود بودند، مشاهده شد. در مقایسه اثر روش‌های کاربرد این عوامل، در تیمارهایی که خیساندن خاک با سوسپانسیون قارچ صورت گرفت، شاخص‌های رشدی گیاه به میزان قابل توجهی بهبود یافتند و شاخص‌های نماتود نیز به مقدار قابل توجه کاهش داشتند، به طوری که در آزمایش اثر تلفیقی عوامل کنترل زیستی در شرایط گلخانه، در تیمار افزودن فرم تجاری قارچ به خاک و خیساندن خاک با سوسپ‍انسیون اسپور، شاخص‌های رشدی گیاه در بهترین وضعیت قرار داشتند و همین تیمار نیز به میزان قابل توجهی موجب کاهش شاخص‌های نماتود شد، به طوری که تعداد گال در گیاه تا 30% و فاکتور تولیدمثل تا حدود 75% کاهش یافت. این مقاله اولین گزارش از اثر نماتودکشی قارچ M. anisopliae بر نماتود ریشه گرهی M. incognita می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined effect of Metarhizium anisopliae and Pseudomonas fluorescens CHA0 on root-knot nematode, Meloidogyne incognita in tomato

نویسندگان [English]

  • L. Jahanbazian 1
  • M. Abdollahi 2
  • R. Rezaie 1
چکیده [English]

Root knot nematodes are one of the most important plant parasitic nematodes with worldwide distribution and wide host range. Regarding to the hazards of synthetic chemicals, this is necessary to use other measures, such as biological control. In some studies, the separate, as well as the combined effects of two biocontrol agents, Metarhizium anisopliae and Pseudomonas fluorescens CHA0, on Meloidogyne incognita were studied. In a laboratory test, it has been showed that there is no non-volatile inhibitory effect of P. fluorescens CHA0 on M. anisopliae. In case of In vitro assay of culture filtrate and suspension of both biocontrol agents, the mixture of culture filtrates and culture filtrate of the bacterium caused about 95% and 80% larval mortality, respectively. Maximum inhibitory in egg hatch (93-98%) observed in those treatments in which culture filtrate of one or two agents were included. In the experiment that was designed to compare the application methods, the growth factors of tomato plants considerably increased and the nematode-related factors considerably decreased, in those M. anisopliae spore suspension were applied as soil drench. Soil drench of the trade formulation of M. anisopliae to the soil and foliar spray of P. fluorescens CHA0, improved the plant-related factors and decreased up to 30% of gall formation and up to 75% of reproduction factor. This is the first report of nematicidal effect of M. anisopliae on M. incognita.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Culture filtrate
  • Nematode
  • Plant growth promoting fungi
  • Plant growth promoting rhizobacteria
  • Systemic acquired resistance