بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گونه Pyricularia oryzaeعامل بلاست برنج یکی از خسارتزا‌ترین و مهمترین بیماری‌های برنج در دنیا می‌باشد. به منظور شناسایی میزبان‌های P. oryzaeو جدا کردن این گونه از گونه P. grisea، در بهار، تابستان و پاییز سال‌های 1391 و 1392 از گیاهان دارای نشانه‌های بلاست و لکه برگی در مزارع برنج، گندم، جو، ذرت، سورگوم و باغات مرکبات، چای و جنگل‌های نواحی جنوبی دریای خزر- از آستارا در استان گیلان تا گنبد کاووس در استان گلستان- نمونه‌برداری به عمل آمد. از 80 جدایه شناسایی شده، 50 جدایه متعلق به گونه P. oryzaeو 30 جدایه متعلق به گونهP. griseaمی‌باشند که با مطالعه ویژگی‌های مورفولوژیکیشناسایی گردید. روابط فیلوژنتیکی دو گونهP. oryzaeو P. grisea براساس توالی‌ نوکلئوتیدی نواحی ژنومی rDNA-ITS و MCM7مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه اصلی در کلادوگرام حاصل شناسایی شدند. گروه اول شامل گونه‌های P. oryzae و P. grisea می‌باشند این دو گونه قارچی به لحاظ مورفولوژی و میزبان نیز متمایز می‌گردند. دو گروه دیگر گونه‌های مرتبط با  Magnaporthe sensu lato را تشکیل می‌دهند. آزمون بیماری‎زایی گونه P. oryzae روی بوته‌های ذرت، سوروف، چسبک،گندیل، پاسپالوم و برنج انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که گونه P. oryzae روی میزبان‌هایی ذرت، سوروف، چسبک به شدت بیماری‌زا می‌باشد. همچنین در مطالعه حاضر گیاهان ذرت، موز، مرغ، پاسپالوم و گندیل به عنوان میزبان‌های جدیدی برای عامل بیماری بلاست برنج در ایران معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revision of Pyricularia oryzae and occurrence of new hosts for the pathogen in Iran*

نویسندگان [English]

  • A. Pordel 1
  • M. Javan-Nikkhah 2
  • S. A. Khodaparast 1
چکیده [English]

Pyricularia oryzae is the causal agent of rice blast disease, the most destructive, and an important disease of rice worldwide. To identify of host plants for P. oryzae in the north of Iran, and separation of this species from P. grisea, the infected tissues were sampled from rice, corn, sorghum, barley and wheat cultivation regions, tea, citrus orchards, and forest in southern of Caspian Sea from Astara in Guilan province to Gonbad-e Qabus in Golestan province during spring, summers and fall of 2012 and 2013. Out of 80 isolated pathogen, 50 and 30 isolates were identified as P. oryzae and P. grisea on the basis of morphological characteristics respectively. In order to investigation of phylogenetic relationships of studied isolates, ITS region of ribosomal DNA and MCM7 were amplified. Three major clades in cladogram of ITS and MCM7 were identified. Species of the P. oryzae and P. grisea put in clade one. Species that stand into this group have phylogenetic, morphology and host differences. Two other group associated with Magnaporthe sensu lato. Pathogenicity test of P. oryzae species were applied on corn (susceptible line B73), barnyard grass, foxtail, rice, eleusine and paspalum in greenhouse. The results showed that this species cause blast and leaf spot symptoms on corn, barnyard-grass, and foxtail. In this study, corn, banana, bermuda grass, paspalum and eleusine are reported as new hosts for the fungus in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blast
  • Pathogen
  • Morphology
  • phylogeny
  • pathogenicity