اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این تحقیق، اثر Trichoderma harzianum BI در تحریک مقاومت القایی سیستمیک گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی رقم ارلی‏اوربانا، بر اساس میزان فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گیاه اندازه‌گیری شد. ریشه‌های گیاهچه‌های گوجه‏فرنگی به وسیله قارچ و لارو سن دوم نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici به روش خیساندن خاک مایه‏زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گیاه از روز اول بعد از مایه‌زنی به مدت هفت روز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه‏گیری شد. نتایج تغییرات در میزان فعالیت آنزیم‏های کیتیناز و گلوکاناز در هر تیمار به تنهایی و تیمار هم‏زمان نماتود-‌فوزاریوم در مقایسه با کاربرد قارچ آنتاگونیست قبل از آن تیمار نشان داد که قارچ تریکودرما سبب افزایش میزان فعالیت آنزیم کیتیناز شده اما فعالیت آنزیم گلوکاناز در گیاهچه‌هایی که هر بیمارگر را به تنهایی و همچنین هر دو بیمارگر را هم‏زمان دریافت کردند، اختلاف معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trichoderma harzianum BI on chitinase and glucanase activity in tomato roots infected with Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

نویسندگان [English]

  • N. Kamali 1
  • N. Sahebani 2
  • E. Pourjam 1
چکیده [English]

Effect of the fungus Trichoderma harzianum BI on stimulation of induced systemic resistance in tomato seedling, cv. Early Urbana, based on activity of chitinase and glucanase enzymes in root was measured. Roots of seedling were inoculated by Trichoderma harzianum and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici fungi and second stage juveniles of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica, by method of soil drenching. Changes of chitinase and glucanase enzymes in roots were daily measured by spectrophotometer from the first day of inoculation up to seven days. The results of this enzymes level in plants inoculated with nematode alone, plants inoculated with Fusarium alone and in simultaneous inoculation of nematode and Fusarium, as compared to the application T. harzianum BI before inoculation with nematode and Fusarium, indicate that T. harzianum BI significantly increased chitinase enzyme activity. While glucanase enzyme activity did not increase as a result of antagonist fungus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Induced resistance
  • biological control
  • antagonist fungus
  • synergist interaction