بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV) متعلق به جنس Nepovirus از خانوادهSecoviridae  است. این ویروس عامل یکی از مخرب‏‏ترین بیماری‌های ویروسی مو در سراسر دنیا است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی GFLV در تاکستان‏‏های استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد از درختان مو و علفهای هرز موجود در تاکستان‌ها نمونه برداری شد. با استفاده از آنتی‏‏بادی جدایه ایرانی ویروس، در آزمون الیزا  علاوه بر تاک در گیاهان مرغ، علف هفت بند، قیاق و تمشک نیز GFLV ردیابی شد. از مایه زنی مکانیکی ویروس از میزبانهای مختلف در برگ‌های جدید سلمه تره ) (Chenopodium quinoa لکه‏‏های کلروتیک و رگبرگ روشنی تولید  شد. با استفاده از آغازگر‏‏های اختصاصی ژن  پروتئین پوششی ویروس به طور کامل تکثیر و به روش RT-PCR-RFLP تنوع ژنتیکی جدایه‌ها بررسی شد. هضم آنزیمی قطعه تکثیر شده با اندونوکلئاز TaqI  جدایه‏‏های GFLV از منطقه مورد آزمایش  را در 11 گروه ژنوتیپی قرار داد. نتایج آنالیز‏های فیلوژنی براساس ژن پروتئین پوششی نشان داد که جدایه‏های ایرانی GFLV در شاخه‏ای مجزا از جدایه‏های سایر نقاط دنیا قرار دارند. جدایه‏های تعیین ترادف شده در این تحقیق به همراه جدایه‏های شرق کشور در گروهی مجزا از جدایه‏های غرب کشور قرار گرفتند که نشان دهنده اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of genetic diversity of Grapevine fanleaf virus isolate from Fars and Kohgiluyeh-Boyer Ahmad provinces

نویسندگان [English]

  • M. Kargar 1
  • M. Zakiaghl 2
  • M. Masoumi 1
  • M. Mehrvar 1
  • K. Izadpanah 1
چکیده [English]

Grapevine fanleaf virus belongs to the genus Nepovirus in the family Secoviridae. It causes an important disease of grapevine worldwide. To determine the genetic diversity of GFLV in Southern Iran, samples of grapevine and weeds were collected from vineyards in Fars and Kohgiluyeh-Boyer Ahmad provinces. ELISA using specific antibody of GFLV showed that grapevine, bermudagrass, knotweed, Johnson grass and raspberry plants are natural reservoir hosts of GFLV. In mechanical inoculation of different isolates of GFLV to Chenopodium quinoa, mosaic, leaf malformation and sharpening of leaf edges were developed in inoculated plants. Complete length of GFLV coat protein gene amplified in RT-PCR using specific primers was subjected to RFLP analysis using TaqI endonuclease. It was shown that GFLV isolates belong to 11 haplotypes. Phylogentic analysis based on the nucleotide sequence of the coat protein gene showed that Iranian isolates of GFLV have distinct position in phylogentic tree. Moreover, evidence of divergent evolution was observed between isolates from northwest, northeast and south of Iran. It confirms that genetic makeup of GFLV may be affected by geographical isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • grapevine fanleaf virus
  • RFLP
  • Fars
  • Kohgiluyeh-Boyer Ahmad