تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

پوتی‌ویروس‌های موزائیک جنوبی مرغ  (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) و موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)  با وجود  شباهت‌هایی، به لحاظ پراکنش جغرافیایی و وجود قطعه 90 نوکلئوتیدی اضافی در ناحیه 5' ژن پروتئین پوششی BgSMV  با هم اختلاف دارند. در این پژوهش تاثیر تغییر دما بر روی شدت بیماری ناشی از  BgSMV  و MDMV مورد بررسی قرار گرفت و قطعه 90 نوکلئوتیدی در  ژن پروتئین پوششی BgSMV به کمک نرم ‌افزارهای بیوانفورماتیک بررسی و مقایسه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور دما در سه سطح (25، 30 و 35 درجه سانتیگراد) و اینوکولوم در سه سطح (BgSMV، MDMV و بافر مایه‌زنی) و شش تکرار انجام گردید. شدت بیماری، دوره نهفتگی و شاخص‌های رشد شامل ارتفاع گیاه از سطح خاک و وزن گیاه در پایان روز سی‌ام پس از مایه‌زنی اندازگیری شد. نتایج نشان داد شدت بیماری ناشی از MDMV در دماهای مورد مطالعه، اختلاف معنی داری نداشت در حالی که شدت بیماری ناشی از BgSMV  با افزایش دما روند صعودی داشت. همچنین با افزایش دما  طول دوره نهفتگی MDMV   کاهش یافت. براساس تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک در قسمت انتهای آمینی پروتئین پوششی BgSMV و MDMV یک ناحیه فعال در بیان ژن و تحمل به دمای بالا موسوم به coiled-coil region وجود دارد که در BgSMV به اندازه 30  آمینواسید بلند تر از ناحیه مشابه درMDMV   است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on disease severity of Maize dwarf mosaic and Bermuda grass southern mosaic viruses*

نویسندگان [English]

  • Y. Biniaz 1
  • K. Izadpanah 2
  • M. Masumi 1
  • H. Hamzeh-Zarghani 1
  • N. Rahpeyma-Sarvestani 1
  • E. Ebrahimi 1
چکیده [English]

Bermudagrass southern mosaic virus (BgSMV)and Maize dwarf mosaic virus (MDMV) are closely related potyviruses varying in geographical distribution and the existence of an additional 90- nucleotide stretch in the 5 'region of coat protein gene. .In the present study, the effect of temperature on disease severity of both viruses was assessed. A factorial experiment was conducted laid out in a completely randomized design with two factors, temperature at three levels (25, 30 and 35°C) and inoculation at three levels (MDMV, BgSMV and buffer) each in six replications. Eleusine  compressa, a common host of both viruses, was inoculated mechanically and disease severity, length of  incubation period, plant height, and plant weight were measured 30 days   post inoculation. Disease severity of MDMV was not significantly affected by temperature change but that of BgSMV increased with increasing temperature. Incubation period of MDMV inoculated plants decreased with increasing temperature. Bioinformatics analysis showed presence of a coiled-coil region in CP of both viruses. This region was longer in BgSMV extending into extra amino acids   in amino terminal region. Extra amino acid stretch  may contribute to the adaptation of this virus to higher temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bermuda grass
  • Bioinformatics
  • coat protein
  • potyviruses