واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آلودگی مخلوط ویروس‌های گیاهی در طبیعت پدیده‌ای عمومی است. در پژوهش حاضر برهمکنش ویروس‌ ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند با ویروس موزاییک خیار در گیاهان چغندرقند رقم BTS 853 مقاوم به بیماری پیچیدگی بوته در دمای 20 و 26 درجه سلسیوس، فلفل رقم کالیفرنیا واندر و لوبیا ارقام اختر و گلی در دمای 26 درجه سلسیوس بررسی شدند. آزمایش‌ها در قالب طرح کاملا تصادفی و آلوده سازی گیاهان با همسانه‌های عفونت‌زای ویروس-های پیچیدگی بوته چغندرقند و مایه‌زنی مکانیکی عصاره برگ‌های کدوی آلوده به جدایه فارس ویروس موزاییک خیار انجام شد. شدت باند‌های حاصل از الکتروفورز محصولات پی سی آر توسط نرم افزار Totallab بررسی شد. بررسی تاثیر دما روی مقاومت چغندرقند نشان داد که ویروس‌های مورد بررسی در دمای 1±20 درجه سلسیوس به استثنای رگبرگ روشنی خفیف در بعضی تیمار‌ها، علائم خاصی ایجاد نکردند. علائم بیماری در تیمار‌های BCTV-Svr +CMV وBCTV-Svr +BCTIV یک هفته زودتر نسبت به تیمار‌های آلودگی منفرد در دمای 1±26 درجه سلسیوس ظهور کرد. در تیمارهای مربوط به گیاهان فلفل و لوبیا نیز نتایج مشابهی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های پی سی آر نیز نشان داد که غلظت BCTV-Svr در تیمار‌های BCTV-Svr+CMV وBCTIV+BCTV-Svr نسبت به تیمار منفرد این ویروس افزایش داشت. نتایج این پژوهش نشان داد آلودگی مخلوط ویروس‌های پیچیدگی بوته چغندرقند و جدایه ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند با ویروس موزاییک خیار منجر به شکست مقاومت و تشدید علائم بیماری‌ در گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد میزبان تاثیری روی برهمکنش این ویروس‌ها با یکدیگر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of sugar beet, pepper and bean plants to co-infection with Cucumber mosaic virus and beet curly top viruses

نویسندگان [English]

  • Sajad Astaraki 1
  • Naser Safaie 1
  • Masoud Shams-bakhsh 2
1 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Mixed infections of plants with viruses is a common phenomenon occurring in nature. In the present study, interactions between Beet curly top virus (BCTV-Svr), Beet curly top Iran virus (BCTIV) and Cucumber mosaic virus (CMV) were investigated in resistant cultivar (BST853) of sugar beet (Beta vulgaris) to curly top disease at 20°C and 26 °C; pepper (California Wander cultivar) and bean (Akhtar and Goli cultivars) at 26 °C. Experiments were performed in a completely randomized design. Plants were inoculated with infectious clones of BCTV-Svr and BCTIV and also mechanically with the sap of the Fars isolate of CMV infected Cucumis sp. leaves. The intensity of the bands of PCR products was evaluated by Totallab software. The viruses did not induce any symptoms at 20 ± 1 °C on sugar beet plants, except vein clearing observed in some treatments. In the case of BCTV-Svr + CMV and BCTV-Svr + BCTIV treatments, plants showed symptoms one week earlier than single infection treatments at 26 ± 1 °C. Similar results were obtained in treatments using pepper and bean plants. Analysis of PCR data showed that BCTV-Svr accumulation in BCTV-Svr + CMV and BCTIV + BCTV-Svr treatments increased compared to single treatment of the virus. Results of this study showed that co-infection of BCTV-Svr and BCTIV with CMV leads to breakdown of resistance and induction of severe symptoms in sugar beet, pepper and bean plants. Hence, it seems that the host plant, does not affect interaction of these viruses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet curly top Iran virus
  • Beet curly top virus
  • Cucumber mosaic virus
  • Sugar beet
  • Bean