شناسایی، ساختار و واکاوی فیلوژنتیکی خانواده ژن MLO (Mildew Resistance Locus O) در گونه‌های Triticum aestivum وMalus domestica

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان. دانشکده کشاورزی

2 گروه آموزشی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

نقش ژن Mlo در گیاه جو با توجه به اینکه آلل جهش یافته‌ی mlo باعث ایجاد یک مقاومت غیراختصاصی و وسیع در برابر بیماری سفیدک پودری ناشی از قارچ Blumeria graminis f. sp. hordei می‌شود، کشف گردید. ژن‌های Mlo همچنین در رشد گیاهان و در پاسخ به تنش‌های زیستی و غیر زیستی نقش مهمی ایفا می‌کنند. خانواده ژن Mlo در چندین گونه گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای آشکار کردن خصوصیات ژنتیکی و ساختار پروتئینی خانواده ژن Mlo در گیاهان گندم نان (Triticum aestivum) و سیب (Malus domestica) از ابزارهای بیوانفورماتیکی و موتورهای جستجو در پایگاه‌‌های اطلاعات ژنومی استفاده گردید. توالی‌های پروتئینی Mlo مربوط به گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana) به عنوان الگو جهت tBLASTn استفاده شد که در نهایت منجر به شناسایی 29 عضو پروتئینی MdMlo و 11 عضو پروتئینی TaMlo گردید. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک مقایسه‌ای، پروتئین‌های MdMlo و TaMlo را به سه خوشه اصلی تقسیم بندی کرد و نشان داد که صرف نظر از نوع گونه‌ی گیاهی، Mlo1ها (عضو اول خانواده پروتئین Mloدر گیاهان سیب، گندم و آرابیدوپسیس)، Mlo2ها، Mlo3ها و به همین ترتیب تا Mlo12ها، با همدیگر ارتباط نزدیکی دارند. این نتیجه بیانگر این امر است که پس از جدایی این گونه‌ها، هیچ گسترش دیگری در خانواده ژن Mlo وجود نداشته است. موتیف‌های کارکردی محافظت شده موجود در پروتئین‌های Mlo با استفاده از ابزار MEME بررسی شد و مشخص شد که حداکثر 15 و حداقل 10 موتیف حفاظت شده در ساختار پروتئینی آن‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, structure and phylogenetic analysis of Mlo gene family in Triticum aestivum and Malus domestica

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini Badrbani 1
  • Jahanshir Amini 2
1 University Of Kurdistan
2 Department of Plant Protection, University of Kurdistan
چکیده [English]

Because the mutant mlo allele causes a non-race specific and broad-spectrum resistance to powdery mildew caused by Blumeria graminis f. sp. hordei, the Mlo gene was taken into consideration in barley. Mlo genes also play important roles in plant growth and responses to biotic and abiotic stresses. The Mlo gene family has been studied in several plant species. In this study, we used bioinformatics tools and searches in genomic databases to reveal the genetic characteristics and protein structure of the Mlo family in wheat (Triticum aestivum) and apple (Malus domestica). We employed Mlo proteins sequences of Arabidopsis thaliana as a template for tBLASTn, which eventually identified 29 MdMlo (M. domestica Mlo) proteins and 11 TaMlo proteins (T. aestivum Mlo). The comparative phylogenetic analysis classified MdMlo and TaMlo proteins into three main clades and showed that, regardless of plant species, Mlo1s (the first member of the Mlo protein family in wheat, apple and Arabidopsis), Mlo2s, Mlo3s, and so on up to Mlo12s, are closely related. This indicates that after the separation of these species, no further expansion has been occurred in the Mlo gene family. The functionally conserved motifs present in the Mlo proteins were investigated using MEME tool, which showed a maximum of 15 and minimum 10 conserved motifs. The genes TaMlo6, MdMlo8, MdMlo11, TaMlo2, and TaMlo1 are predicted to participate in powdery mildew resistance because of having E/D-F-S-F motif.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mlo gene family
  • paralog
  • ortholog
  • comparative phylogenetic
  • conserved motif