بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، بخش گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

2 عضودانشیار بخش گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران هیات علمی

3 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

4 دانشیار ب بخش بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

5 استاد بخش میکروبیولوژی، دانشگاه لوزان، لوزان، سوئیس

چکیده

بیماری سپتوریوز برگی یکی از بیماری‌های مهم گندم می‌باشد. قارچ اندوفیت Serendipita indica و باکتری Pseudomonas protegens باعث تحریک مقاومت سیستمیک بر علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی می‌شوند. در این پژوهش میزان تغییر بیان ژن‌های مهم دفاعی PAL، LOX، NPR1 و PR5 در گیاهان گندم رقم حساس تجن تیمار شده با قارچ میکوریز S. indica و باکتری P. protegens و نیز در گیاهان شاهد بدون تیمار با عامل بیوکنترل در زمان‌های مختلف پس از آلودگی با قارچ بیمارگر Zymoseptoria tritici با استفاده از تکنیک Real-time qPCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان رونوشت ژن‌های PAL و LOX در گیاهان تیمار شده با باکتری P. protegens و میزان رونوشت ژن‌های NPR1 و PR5 در تیمار توام گیاهان با قارچ میکوریز S. indica و باکتری P. protegens بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج ارزیابی فنوتیپی میزان مقاومت در دو تیمار ذکر شده نیز نشان دهنده تاثیر بیان ژن‌های مذکور در القاء مقاومت می‌باشد. نتایج حاکی از نقش فعال این دو عامل بیوکنترل در حفاظت از رقم حساس تجن در مقابل بیماری سپتوریوز برگی در اثر افزایش بیان ژن‌های مذکور نسبت به شاهد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Pseudomonas protegens CHA0 and an endophyte fungus Serendipita indica on resistance induction with defense genes expression of wheat against Septoria leaf blotch disease

نویسندگان [English]

  • javad ashrafi 1
  • Kamran Rahnama 2
  • Valiollah Babaeizad 3
  • Seyedeh Sanaz Ramezanpour 4
  • Christoph Keel 5
1 Ph.D. Student, of plant protection, department of plant production,, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran;
2 Associate professors of plant protection department faculty of plant production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran
3 Department of plant protection, Sari Agricultural sciences and Natural Resources university, Mazandaran, Iran
4 Associate professors of department of biotechnology faculty of plant production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran
5 Professor, Department of Fundamental Microbiology, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
چکیده [English]

Septoria leaf blotch (STB) caused by Zymoseptoria tritici, is one of the important wheat disease. The endophytic fungus Serendipita indica and the plant-protecting bacteria Pseudomonas protegens induce systemic resistance to plant pathogens. In this study, the expression rate of several defense genes in Tajan susceptible wheat cultivar treated by S. indica and P. protegens and in control plants at different times point after inoculation with Z. tritici were investigated by Real-time qPCR technique. The results showed that, the expression of PAL and LOX genes in plants treated with P. protegens was higher than other treatments. The expression of NPR1 and PR5 genes were higher in co-inoculated plants that treated by S. indica and P. protegens. The results of phenotypic evaluation of two mentioned treatments also show, the expression of these genes is effective in inducing resistance.The results indicate the active role of these two biocontrol agents in protection of susceptible Tajan cultivar against STB due to increased expression of these genes compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense gene
  • Endophyte
  • RT-qPCR
  • Septoria
  • Systemic resistance