تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش گیاهپزشکی

2 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

کاهش خسارت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii یکی از زمینه‏های تحقیقاتی کشورهای تولیدکننده چغندرقند است. کود‏های شیمیایی علاوه بر افزایش حاصلخیزی می‏توانند خسارات ناشی از نماتد‏های انگل گیاهی را کاهش دهند. در این پژوهش تأثیر سولفات‏های آمونیوم، کلسیم، روی و پتاسیم، نیترات پتاسیم، سیلیکات سدیم، سوپرفسفات‏تریپل،‏‏ سکوسترین آهن و گوگرد بر فعالیت H. schachtii و خصوصیات رشدی چغندرقند رقم حساس شریف در دو آزمایش مطالعه شد. آزمایش‏ اول در گلدان‏های پلاستیکی حاوی شش کیلوگرم خاک زراعی و ماسه رودخانه‏ای (1:1) سترون و آزمایش دوم در گلدان‏های حاوی نه کیلوگرم خاک زراعی غیرسترون، به‏ترتیب به مدت چهار و پنج ماه، در شرایط میکروپلات انجام شد. کود‏ها قبل از کشت با خاک گلدان‏ها مخلوط و مایه‏زنی نماتد با اضافه کردن 200 گرم خاک آلوده حاوی 18 سیست پر با 4200 تخم انجام شد. نتایج نشان داد که کودهای شیمیایی و گوگرد تأثیر معنی‏داری بر رشد چغندرقند آلوده در خاک مخلوط سترون و خاک زراعی نداشته و بعضاً باعث کاهش آن‏ شدند. در خاک مخلوط سترون، سولفات روی 50 کیلوگرم، سکوسترین آهن پنج کیلوگرم، سیلیکات سدیم 10 کیلوگرم و سوپر‏فسفات‏تریپل 100 کیلوگرم در هکتار باعث کاهش نسبی بیش از 67% جمعیت نهایی و فاکتور تولیدمثل نماتد گردیدند. در خاک زراعی،‏ این شاخص‏ها در تیمار‎‏های سوپر‏فسفات‏تریپل 100 کیلوگرم و گوگرد 100 و 200 کیلوگرم/هکتار کم‏تر از سایر تیمارها افزایش نشان دادند، ولی با شاهد در یک سطح آماری قرار گرفتند. آزمایش سوم به منظور بررسی تأثیر تیمارها بر تفریخ تخم نماتد درون ظروف کوچک حاوی خاک آلوده در گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تفریخ مربوط به تیمار سولفات آمونیوم 200 کیلوگرم/هکتار بود که از نظر آماری با سوپرفسفات‏تریپل 100 کیلوگرم/هکتار در یک سطح آماری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of elemental sulfur and some chemical fertilizers on activity of the sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii under microplot conditions

نویسندگان [English]

  • Elham Dehghan Goodzaghi 1
  • Akbar Karegar 1
  • Reza Ghaderi 2
  • Habiballah Hamzehzarghani 2
  • Reza Ghasemi 3
1 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University
2 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University
3 Department of Soil Science,, School of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Reducing the damage of the cyst nematode Heterodera schachtii is one of the research fields in sugar beet producing countries. Using chemical fertilizers can improve soil fertility and reduce damages of plant parasitic nematodes. In this study, the effects of ammonium sulfate, calcium sulfate, zinc sulfate, potassium sulfate, potassium nitrate, sodium silicate, triple superphosphate, iron sequesterine and sulfur on H. schachtii and growth parameters of susceptible sugar beet cultivar (cv Sharif) were investigated in two experiments. The first experiment was performed in plastic pots containing 6 kg of pasteurized field soil and river sand (1:1), and the second one in pots filled with 9 kg of field soil for four and five months, respectively, both under microplot conditions. Fertilizers were mixed with pots soils before sowing and the nematode was inoculated by adding 200 g of infested soil containing 18 cysts with 4200 eggs. The results showed that chemical fertilizers and sulfur did not have significant effects on growth of the infected sugar beet plants in pasteurized mixed or field soils, and some of them reduced it. In the pasteurized soil, zinc sulfate 50 kg/ha, iron sequestrene 5 kg/ha, sodium silicate 10 kg/ha and triple superphosphate 100 kg/ha caused a relative decrease of more than 67% in the nematode final population and reproduction factor. In the field soil, these indices in triple superphosphate 100 kg/ha and sulfur 100 and 200 kg/ha were lower than other treatments, but were at the same statistical level with the control. The third experiment was performed in small containers filled with infested soil to investigate the effects of treatments on nematode egg hatching in greenhouse. The results showed that the highest hatching was happened in the treatment of ammonium sulfate 200 kg/ha, which was statistically at the same level with triple superphosphate 100 kg/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • plant parasitic nematode
  • sugar beet