تأثیرعلف‌کش گلیفوسیت در بیان ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی و القای مقاومت در گیاهان سیب‌زمینی تراریخت تیمار‌شده با دو سویه بیمارگرهای سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش کشاورزی، هسته پژوهشی گیاه پزشکی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه دولتی بلاروس

چکیده

هدف اصلی، بررسی تأثیر گلیفوسیت در بروز القای مقاومت نسبت به باکتری‌های بیماری‌زای سیب‌زمینی بود. بدین منظور، از علف‌کش گلیفوسیت در غلطت بهینه 8/1 میلی‌گرم در لیتر بر رقم سیب‌زمینی تراریخت جهت القای مقاومت به دو سویه از باکتری‌های بیمارگر سیب‌زمینی (سویه 21A از باکتری Pectobacterium atrosepticum و سویه ENA49 از باکتری Dickeya dadantii) استفاده شد. آنالیز PCR نمونه های cDNA جداشده و سنتزشده از گیاهان تراریخت نشان داد که ژن‌های aroA و ژن‌های پاسخ دفاعی سیب زمینی به میزان بیشتری بیان شدند. در اثر آلودگی برگ‌های سیب‌زمینی با باکتری‌های بیمارگر، و تیمار آنها با گلیفوسیت، یک سطح بالایی از بیان ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی، بویژه ژن PR-2 و ژن‌های پاسخ دفاعی بویژه ژن HSR-203jمشاهده شد. بهرحال بیان ژن‌های مذکور در نمونه های شاهد، تغییر پیدا نکرد. نتایج نشان داد که بین میزان بیان ژن‌ها در نمونه‌های موردآزمایش و شاهد (گیاهان تیمار‌نشده با گلیفوسیت) ارتباط معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان داد که تیمار با گلیفوسیت، می تواند با القای پروتئین‌ها و ژن‌های پاسخ دفاعی، نوعی مقاومت اکتسابی سیستمی نسبت به باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی، ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of glyphosate herbicide on the expression of pathogenesis related genes and resistance induction in transgenic Potato plants treated with two strains of Potato pathogens

نویسندگان [English]

  • Hossein Pasalari 1
  • chamran hemmati 2
  • Anatooli nikolaevich Evtushenkov 3
1 Assistant professor of Agriculture Department, Protection plant research Group, Minab Higher Education Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 University of Hormozgan
3 Belarusian State University
چکیده [English]

Our objective was to investigate the effect of glyphosate in induction of resistance to two plant bacterial pathogens. To do so, glyphosate at an optimal concentration of 1.8 mg / l was used on the transgenic potato, Odyssay cultivar, to induce resistance to two strains of pathogenic bacteria (21A of Pectobacterium atrosepticum and ENA49 of Dickeya dadantii). RT-PCR analysis on RNA isolated from transgenic plants, showed overexpression of aroA and potato defense response genes. Transgenic potato leaves infected with potato pathogenic bacteria, and then treated with glyphosate showed a high level of expression of pathogenesis-related genes (PR-2, PR-3, PR-5), especially PR-2 and defense response genes (HSR-203j, HIN1), especially HSR-203j. However; the plants infected with bacteria and non-treated by glyphosate did not significantly change the expression of these genes. The results showed that the treatment of plants by glyphosate may not only eliminate weeds of farmland but can also induces a systemic acquired resistance to pathogenic bacteria by expressing of PR proteins and defense response genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transgenic Potato
  • Bacterial Pathogens
  • Glyphosate
  • Defense Response Genes of Potato
  • Systemic Acquired Resistance