ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، سازمان تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی

2 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

بیماری‌های قارچی از عوامل عمده‌ی کاهش محصول و افزایش هزینه‌های تولید گندم به‌شمار می‌روند. زنگ سیاه با عامل (Pgt) Puccinia graminis f. sp. tritici، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی گندم در جهان می‌باشد. شناسایی منابع مقاومت جدید به زنگ‌ سیاه و تعیین ژن‌های مقاومت موجود در آن‌ها، از ملزومات تولید ارقام مقاوم و ایجاد مقاومت پایدار به‌عنوان مهم‌ترین روش کنترل این بیماری‌ محسوب می‌شود. به‌منظور شناسایی منابع جدید مقاومت گیاهچه‌ای نسبت به بیماری زنگ سیاه، الگوی بیماری‌زایی هشت جدایه‌ی مختلف Pgt بر روی 27 رقم تجاری و لاین امیدبخش گندم حاصل از برنامه‌های ملی به‌نژادی کشور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Phenotypic and Molecular Resistance to Stem Rust Disease in Wheat Commercial Cultivars and Elite Lines

نویسندگان [English]

  • Ali Omrani 1
  • Ramin roohparvar 2
  • Saeed Aharizad 3
  • Manoochehr khodarahmi 4
  • Mahmoud Toorchi 3
1 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),
2 Assist. Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Faculty of Agriculture, University of Tabriz
4 Seed and Plant Improvement Institute
چکیده [English]

Fungal diseases are considered as main causes of yield loss and increased costs in wheat production. Stem rust caused by Puccinia graminis f. sp. tritici (Pgt), is a devastating fungal disease of wheat, worldwide. Identification of new stem rust resistance sources, and the involved genes are required to achieve resistant cultivars and durable resistance as the most efficient control method of wheat stem rust. In order to identify new seedling resistance sources, virulence pattern of eight Pgt isolates was studied on 27 wheat commercial cultivars and elite lines of national breeding programs in a randomized block design with three replications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black rust
  • Yield loss
  • Resistance sources
  • Puccinia graminis