بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حبوبات، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران

2 دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی

چکیده

در سال 1397 یک اپیدمی شدید بیماری برق زدگی نخود در شمالغرب ایران پدیدار شد. پیمایشی به منظور تعیین نژادهای عامل بیماری Ascochyta rabiei و تخمین خسارت به محصول انجام گردید. نمونه های آلوده گیاهی از یک مزرعه آلوده واقع در شهرستان پسوه برداشته شده و به آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، مراغه، منتقل شدند. علاوه بر A.rabiei، یک قارچ شبه-کلادسپوریوم از گیاهان آلوده جداسازی شدند. بر اساس مشخصات ریخت شناسی و مقایسه توالی های DNA ،. قارچ مذکور Cladosporum holotolerance تشخیص داده شد. آزمون های بیماری شناسی و فرضیه کخ در شرایط کنترل شده بر روی گیاه نخود انجام شد و بیماریزا بودن آن ثابت گردید. علایم بیماری پس از 5 روز بر روی میزبان در شرایط کنترل شده ظاهر می شد که شامل زرد تا قهوه ای شدن برگچه ها بر روی انشعابات ساقه اصلی بود که به تدریج پژمرده شده و با کپک خاکستری تا سیاهرنگی پوشانده می شد. مطالعات هیستوپاتولوژیکی بیماریزا بودن قارچ بر روی میزبان نخود را تایید کرد. مطالعه ی تعیین دامنه ی میزبانی با استفاده از 6 گونه گیاهی دیگر متعلق به خانواده پروانه سانان شامل نخود فرنگی، عدس، ماشک معمولی، ماشک ناربون، گاودانه و خلر انجام گرفت. نتایج نشان داد که قارچ عامل، قادر به ایجاد بیماری با همان علایم بر روی این گیاهان هست. این پژوهش اولین تلاش برای نشان دادن وبژگی بیماریزایی قارچ C. holotolerance بر روی تعدادی از گیاهان لگوم در جهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathogenicity of Cladosporium halotolerans on some legumes

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Pouralibaba 1
  • Amirreza Amirmijani 2
1 Food Legume Research, Dryland Agricultural Research Inst., Maragheh, Iran
2 ِDEpartment of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
چکیده [English]

In 2018, a drastic Ascochyta blight epidemic on chickpea crops occurred in the Northwest of Iran. A survey was conducted in the region to identify races of Ascochyta rabiei and estimate the yield loss. Infected plant samples were taken from an infected field in Pasvah region and transferred to the lab at Dryland Agricultural Research Institute (DARI), Maragheh. In addition to A. rabiei, a Cladosporium-like taxa is also isolated from plants showing disease symptoms. Based on morphological characteristics and DNA sequence comparisons, isolates of this fungus were identified as Cladosporium halotolerans. Pathogenicity tests and Koch’s postulates were verified and fulfilled on chickpeas under controlled conditions. The disease symptoms developed on the host plant after 5 days after inoculation (dai) under controlled conditions included appearing yellow-brownish leaflets on the branches that latterly turned to wilt and were covered with gray-black mold. Histological studies also confirmed the pathogenicity of this fungus on chickpeas. Host range investigations were carried out on the further six species belonging to the Fabaceae, including garden pea, lentil, garden vetch, narbon vetch, bitter vetch, and grass pea. Results showed that this pathogen can produce the same disease symptoms on all inoculated, as well. This study represents the first attempt to pathogenicity of C. halotolerans on legumes in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fabaceae
  • Chickpea
  • Pathogenicity
  • Host range
  • Pasveh