واکنش توده‌های خربزه و طالبی به بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته بر اثر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبه

چکیده

پوسیدگی ریشه و زوال بوته‌های خربزه و طالبی بر اثر Monosporascus cannonballus، از بیماری‌های مهم این گیاهان در مناطق گرم و خشک دنیا می‌باشد. علیرغم خسارت قابل توجه، در حال حاضر اطلاع چندانی در خصوص نحوه کنترل این بیماری در ایران در دست نیست. در این بررسی، ابتدا توان بیماری زایی چند جدایه ی M. cannonballus روی توده خربزه با نام محلی زرد گرمسار انجام شد. پر آزار‌ترین جدایه جهت مایه‌زنی 31 توده‌های محلی و ارقام طالبی و خربزه در دو سری آزمایش مستقل مورد استفاده قرار گرفت. واکنش توده‌ها درتقابل با بیمارگر از طریق تعیین درصد وقوع بیماری، درصد شدت بیماری و وزن ریشه و اندامهای هوایی تعیین گردید. کمترین میزان وقوع بیماری در توده‌های قصری مشهدی،  بیارجمند، مینو 095 و شاه  آبادی و زیدری به ترتیب با میزان 50/62، 67/66، 84/70، 17/79 و 17/79 درصد مشاهده گردید. کمترین میزان درصد شدت بیماری  توده‌های مذکور  به ترتیب 5/27، 5/29، 5/31 و 32 و 27درصد محاسبه گردید. بیشترین مقدار وزن ریشه و اندامهای هوایی نیز در  در توده‌های مذکور حاصل گردید. این بررسی نشان داد که وقوع و شدت بیماری در توده‌های قصری مشهدی، زیدری، بیارجمند، مینو 095 و شاه آبادی، نسبت به سایر توده‌ها کمتر و شاخصه‌های رشدی در این توده‌ها به طور معنی داری نسبت به سایر توده‌های مورد بررسی بیشتر بوده و این توده‌ها می‌توانند درکنترل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه و طالبی در شرایط مزرعه مورد آزمایش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of muskmelon and cantaloupe landraces to root rot and vine decline disease caused by Monosporascus cannonballus

نویسنده [English]

  • A. Sarpeleh
چکیده [English]

Root rot and vine decline caused by Monosporascus cannonballus is the most destructive diseases of cucurbitaceous plants in arid and semi-arid regions across the world. Control strategies of this disease in Iran have remained elusive so far, despite its devastating importance. In this study, pathogenicity potential of eight isolates of M. cannonballus was assessed on a susceptible landrace of melon, locally named Zard-e-Garmsar. The most virulent isolate was then used to inoculate 31 landraces and cultivars of cantaloupe and muskmelon in two independent experiments. The reaction of the landraces was assessed through measuring disease incidence, disease severity and the weight of root and shoot. The minimum disease incidence was observed as 62.5, 66.67, 70.84, 79.17 and 79.17 in landraces Ghasri Mashhadi, Biarjmand, Minoo095, Shah Abadi and Zeydary respectively. The minimum disease severity was measured as 27.5%, 29.5%, 31.5%, 32% and 27% in these landraces accordingly. The maximum weight of roots and shoots were measured for these landraces. This study showed that disease incidence and disease severity was occurred in lower amounts in landraces of Ghasri Mashhadi, Zeydary, Biarjmand, Minoo 095 and Shah Abadi in which produced higher amounts of root and shoot tissues among landraces tested. These landraces therefore, can be recommended for field trials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • resistance
  • soil-borne
  • susceptibility
  • pathogenicity