ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی: میزبان های طبیعی و مشخصات ژنوم یک جدایه از ویروس در شرق و جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی (Chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV) از جنس Mastrevirus و خانوادۀ Geminiviridae در طبیعت دارای دامنۀ میزبانی بسیار گسترده ای است. علیرغم دارا بودن قابلیت ایجاد خسارت توسط این ویروس، هنوز مطالعه ای روی آن در مناطق شرق و جنوب ایران صورت نگرفته است. در این تحقیق، میزبان های طبیعی این ویروس در گیاهان خانوادۀ Fabaceae در استان های کرمان، خراسان رضوی و فارس مورد بررسی قرار گرفته است و ویژگی های ژنوم کامل یک جدایه از گیاه نخود ایرانی (جدایۀ شمارۀ 15) از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین گردیده است. بدین منظور، گیاهان زراعی از چند نقطه واقع در این سه استان جمع آوری گردید و آلودگی آن ها با استفاده از آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که چندین گیاه لگومینوز شامل انواع حبوباب، سبزیجات، گیاهان علوفه ای و وحشی به CpCDV آلوده هستند. ترادف نوکلئوتیدی مربوط به جدایۀ نخود ایرانی از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین شد و با ترادف های مشابه در بانک ژن مقایسه گردید. همچنین، سازۀ عفونت زای ویروس طراحی و ساخته شد و در آزمایش های بیماری زائی قادر به ایجاد بیماری در گیاهان مایه کوبی شده گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که CpCDV در ایران دارای دامنۀ میزبانی وسیعی در میان گیاهان خانوادۀ Fabaceae است. گیاهان شنبلیله، اسپرس، یونجه و تلخه بیان برای اولین بار به عنوان میزبان های جدید این ویروس در ایران معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chickpea chlorotic dwarf virus: natural hosts and genome characterization of an isolate in eastern and southern Iran

نویسنده [English]

  • Jahangir Heydarnejad
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV) (Mastrevirus, Geminiviridae) has a wide natural host range. Despite of possessing the potential loss, until now the virus has not been studied in eastern and southern Iran. In this research, natural leguminous hosts of CpCDV in Kerman, Razavi Khorasan and Fars provinces were studied and the full-length genome of a chickpea isolate from Rabor (Kerman province) was characterized. Samples were collected from leguminous plants in different regions of the three aforementioned provinces and the CpCDV infection was tested in PCR. Results showed that leguminous plants including pulse, vegetables, foliage and wild species have been infected with the virus. The full-length genome of the Rabor isolate of CpCDV was sequenced and the resulted sequence was compared with the sequences of similar isolates available in the GenBank. Furthermore, the infectious clone of CpCDV was constructed and agroinoculated into some plants. Thus, the pathogenesis of the virus was demonstrated. Collectively, the results of this study indicated that CpCDV has a wide natural host range in the family Fabaceae. Fenugreek, common sainfoin, alfalfa and sophora are reported as the new hosts of the virus in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea chlorotic dwarf virus
  • Leguminous plants
  • Mastrevirus