تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه جیرفت، بخش گیاهپزشکی

4 دانشکدۀ علوم زیستی، مرکز تکامل و دارو، دانشگاه ایالتی آریزونا، امریکا واحد تحقیقات زیست شناسی ساختمانی، بخش علوم آزمایشگاهی کلینیکی،

چکیده

ویروس پیچیدگ برگ کنجد (Sesame curly top virus, SeCTV) یک گونۀ جدید برای جنس Turncurtovirus (خانوادۀ Geminiviridae) است و تاکنون تنها کنجد بعنوان میزبان طبیعی این ویروس شناخته شده است. در یک مطالعه، به منظور شناسائی جمینی ویروس های آلوده کنندۀ گیاهان زراعی، سبزیجات و گیاهان زینتی در شرق ایران، آلودگی طبیعی یونجه، لوبیا، بادمجان، باقلا، گل ساعتی، تربچه و هندوانه به SeCTV با استفاده از آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز و سپس تعیین ترادف ژنوم کامل جدایه های بدست آمده به اثبات رسید. میزان شباهت طول کامل ژنوم این هفت جدایه با سایر جدایه این ویروس که قبلا از ایران و کشور پاکستان گزارش شده اند بترتیب بیش از 97 و 88-87 درصد تعیین گردید. همسانۀ عفونت زای این ویروس طراحی و ساخته شد و بیماری زائی آن روی چندین گیاه با روش بمباران سازۀ عفونت زا یا مایه کوبی سلول های آگروباکتریوم حاوی سازۀ ساخته شده اثبات گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، SeCTV مانند دو تِرنکِرتوویروس دیگر، دارای دامنۀ میزبانی وسیعی در طبیعت بوده و در میان میزبان های فوق، هندوانه به لحاظ میزان آلودگی و اثرات آن به شدت تحت تأثیر این ویروس قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genome sequence of new isolates of sesame curly top virus in Kerman province and identification of new hosts of the virus

نویسندگان [English]

  • Vahid Hasanvand 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
  • Jahangir salari 3
  • Hosain Masumi 2
  • Arvind Vasani 4
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Jiroft University
4 The Biodesign Center of Fundamental and Applied Microbiomics, School of Life Sciences, Center for Evolution and Medicine, Arizona State University, 1001 S. McAllister Ave, Tempe, AZ 85287-5001, USA Structural Biology Research Unit, Department of Clin
چکیده [English]

Sesame curly top virus (SeCTV) is a new species in the genus Turncurtovirus (family Geminiviridae). To date, sesame was the only natural host of the virus. During a survey for identification of geminiviruses infecting crop, vegetable or ornamental plants in south-eastern Iran, the sesame curly top virus infection of alfalfa, bean, eggplant, faba bean, blanket flower, radish and watermelon was confirmed by PCR and sequencing. The full-length genome of seven new SeCTV isolates share >97 and ~87-88% nucleotide identity with other sequences from Iran and Pakistan, respectively. An infectious clone of SeCTV was constructed, biolistically-or Rhizobium-inoculated to several host plant species and the pathogenesis of the virus was demonstrated. Results of this study indicated that, similar to known turncurtoviruses, SeCTV has a wide natural host range in Iran and among the alternative hosts, the rate of infection and severity of disease in watermelon are remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate hosts
  • Turncurtovirus
  • sesame curly top virus
  • Iran