اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شیراز

2 بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بیماری شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور، تهران

4 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی شیراز

چکیده

تلاش برای ردیابی ویروس پیچیدگی برگ فلفل ChiLCV از نمونه‌های آلوده این جفت آغازگر منجربه تکثیر یک قطعه‌ای 500 جفت‌بازی متعلق ‌به بخشی از ژنوم پروتئین پوششی ویروس در نمونه‌های فلفل (یزد و کرمان)، گوجه‌فرنگی (یزد) و عروسک پشت‌پرده (یزد) شد. همردیف‌سازی چندگانه توالی‌های حاصل از تکثیر PCR نشان داد که جدایه ایرانی ChiLCV بیشترین مشابهت را به میزان 83/97 درصد با دو جدایه گوجه فرنگی از عمان (با رس‌شمار HG969197.1) و پاکستان (با رس‌شمار LN680624.1) و کمترین میزان مشابهت به‌میزان 96/89 درصد با جدایه‌ای مربوط به پاپایا از هند (با رس شمار (MF737343.1 نشان داد. در ادامه برای بررسی احتمال وجود بتاستلایت همراه با ویروس ChiLCV، از جفت آغازگر اختصاصی بتاستلایت Beta01/Beta02 (Cui et al. 2004) استفاده شد که منجربه تکثیر یک قطعه 1351 جفت‌بازی از گیاهان فلفل و گوجه‌فرنگی نمونه‌برداری شده از ملاباشی یزد و دهاقان اصفهان گردید. مقایسه میزان شباهت توالی اسید نوکلئیک این قطعه نشان داد که بتاستلایت جدایه‌ی ایرانی ChiLCV ،دارای بیشترین شباهت با بتاستلایت ToLCB‌ همراه با ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی (Tomato leaf curl virus, ToLCV) گزارش شده از ایران به میزان 100 درصد ( با رس‌شمار (MN175237.1(Benanej et al. 2019)، و میزان 27/99 درصد با جدایه عمان ( با رس‌شمار (MN328260.1، و کمترین میزان مشابهت به میزان 60/97 درصد با بتاستلایت CLCuB مربوط به یک جدایه پنبه از پاکستان (با رس‌شمار (MN175236 را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of the Chilli leaf curl virus and its beta satellite from bell peppers and tomatoes from the central provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • mehrdad salehzadeh 1
  • Alireza Afsharifar 2
  • saeedeh dehghanpour farashah 3
  • masoud rezaei 4
1 PhD Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University
2 Professor, Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant professor of plant pathology, Department of Agriculture, Payame Noor University, Thehran, Iran.
4 PhD Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

During a survey in 2021 a number of pepper and tomato plant samples with the begomovirus-like symptoms such as crinkled and curling leaves were collected from pepper and tomato greenhouses in three central provinces of Iran (Yazd, Isfahan and Kerman). Some weed species occurring within proximity to the greenhouse cultivated tomato crops were also sampled. To identify the Begomovirus infection in the collected samples, total DNA samples were extracted using a CTAB-based method and subjected to polymerase chain reaction (PCR)using the begomovirus degenerate primer pair BC primer and primer181V (Anfoka et al. 2005). This primer pair produced an amplicon of about 500 bp from pepper (Yazd and Kerman), tomato (Yazd) and puppet (Yazd) samples. Multiple alignment of the resulted nucleotide sequences showed that the isolates share maximum and minimum identities of 97.8 to 88.4% respectively with nucleotide sequences of chili leaf curl virus (ChiLCV) isolates reported from Oman (97.83%), Pakistan (97.83%), and India (97.64%) while they showed less than 80.2% similarity with other geminiviruses. Furthermore, a 1351bp fragment of DNA-β satellite genome was successfully amplified from pepper and tomato isolates (collected in Molabashi and Dehaghan regions in Yazd and Isfahan provinces respectively), using specific beta-satellite primer pair Beta01 / Beta02 (Cui et al., 2004). Alignment of the obtained sequences showed a very close homology to the beta satellite (ToLCB) associated with Iranian isolate of ToLCV, (MN175237.1) (Benanej et al. 2019).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betasatellite
  • Begomovirus
  • Pepper and Tomato Leaf curl
  • Geminivirus