مدل‌سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های قارچ Macrophomina phaseolina

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

قارچ Macrophomina phaseolina یک بیمارگر خاک‌زی است که باعث ایجاد بیماری پوسیدگی ذغالی در سویا و بسیاری از گیاهان می‌ شود. شدت بیماری در میزبان‌های مختلف با شرایط آب و هوای گرم و خشک در ارتباط است. به‌منظور تعیین دماهای اصلی (کمینه، بهینه و بیشینه‌) مورد نیاز برای رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌ها، سه جدایه‌ی قارچ عامل بیماری از مزارع سویای سه منطقه‌ی علی‌آباد، گرگان و کلاله در استان گلستان در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. رشد میسلیومی و تعداد ریزسختینه‌های جوانه‌زده در دماهای مختلف به‌طور روزانه ثبت شد و برازش داده‌ها با سه مدل رشد بتا، دوتکه‌ای و دندان مانند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه‌های آماری (رگرسیون غیرخطی) نشان داد که مدل دوتکه‌ای و بتا، به ترتیب، مناسب‌ترین مدل برای توصیف روابط دما با رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های این قارچ می‌باشد. دماهای کمینه، بهینه و بیشینه‌ی محاسبه‌شده برای رشد میسلیومی به‌ترتیب 8، 5/34 و 3/44 درجه سانتی‌گراد و برای جوانه‌زنی ریزسختینه‌ به‌ترتیب 9/8، 3/32 و 5/45 درجه سانتی‌گراد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling the relationships between temperature and mycelial growth and microsclerotial germination rate of Macrophomina phaseolina

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghajani 1
  • Akram Montazerian 2
  • Ali Eskandari 3
1 Plant Protection Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Gorgan, Iran
2 Graduate M.S. student, Department of Plant Pathology, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Zanjan
چکیده [English]

Macrophomina phaseolina is a soil born fungal pathogen causing charcoal rot of soybean and several other plants. Disease intensity in different hosts is related to hot and dry weather condition. In order to determination of cardinal (minimum, optimum and maximum) temperatures required for mycelial growth and microsclerotial germination, three fungal isolates from soybean fields of three regions Aliabad, Gorgan and Kalaleh in Golestan province were studied in vitro. Mycelial growth and germinated microsclerotia number were recorded daily in different temperatures and data were fitted with three growth models (Beta, segmented and dent-like). Results of statistical analyses (nonlinear regression) showed that the segmented and Beta were the most suitable model for describing the relationships between mycelial growth and microsclerotial germination of this fungus, respectively. Minimum, optimum and maximum temperatures estimated for mycelial growth were 8, 34.5 and 44.3 ºC, respectively, and 8.9, 32.3 and 45.5 ºC for microsclerotial germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soybean
  • charcoal rot
  • cardinal temperatures
  • mycelial growth
  • microsclerotial germination