بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جداشده از استان کردستان*

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 دانشگاه کردستان

چکیده

ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی 24 جدایه باکتری Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جدا شده از مناطق مختلف استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. براساس خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیائی، 19جدایه R. solanacearum بعنوانبیووار 2 تشخیص داده شدند. پنج جدایه، خصوصیات فنوتیپی بیووار 3 را دارا بودند. صحت تشخیص تمامی جدایه ها در سطح گونه توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از آغازگرهای 759/760 اختصاصی گونه مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه جدایه ها با استفاده از روش (Pmx) Multiplex PCR، تمامی جدایه های تشخیص داده شده تحت عنوان بیووار 2 با تکثیر باندهائی با اندازه تقریبی 282 و 372 جفت باز در فیلوتیپ II قرار گرفتند. پنج جدایه با خصوصیات فنوتیپی شبیه به بیووار3، در واکنش Pmx باند اختصاصی گونه به اندازه تقریبی 282 جفت باز به اضافه باند با اندازه تقریبی 191 جفت باز تکثیر نمودند که اختصاصی هیچکدام از گروه های فیلوتیپی نمی باشد. نوع ژنتیکی جدایه ها به روش rep-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی REP، ERIC و BOX مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز ترکیبی داده با استفاده از هرسه آغازگر به روش UPGMA و براساس ضریب تشابه دایس نشان داد که جدایه ها در سطح تشابه 43% به 5 گروه قابل تفکیک هستند. ارتباط مشخصی بین گروه بندی بدست آمده و منطقه جغرافیائی جدایه ها مشاهده نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده تنوع ژنتیکی در جدایه های R. solanacearumجداسازی شده از استان مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genetic properties of Ralstonia solanacearum strains, the causal agent of bacterial wilt of potato isolated from Kurdistan province*

نویسندگان [English]

  • S. Pireh 1
  • B. Harighi Harighi 2
چکیده [English]

Phenotypic properties and genetic diversity of 24 strains of Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt of potato plants isolated from various locations in Kurdistan province was investigated. According to physiological and biochemical properties, 19 and 5 of isolates were identified as R. solanacearum biovar 2 and 3, respectively. Identification of isolates was further confirmed by PCR using 759/760 primers specific to R. Solanasearum. Based on multiplex PCR, all strains identified as biovar 2 were belonging to phylotype II. In multiplex PCR, strains identified as biovar 3 produced R. solanacearum species-specific fragment but failed to produce expected phylotype-specific amplicon. Genetic diversity of selected strains was investigated by rep-PCR fingerprinting using REP, ERIC and BOX primers. UPGMA analysis of combined data obtained from rep-PCR fingerprint pattern using Dice,s coefficient revealed the strains could be separated into 5 groups at a similarity level of approximately 43%. There was no direct relationship between geographic locations of strains and grouping. Obtained results demonstrated the existence of a genetic diversity among R. solanacearum strains causing bacterial wilt disease of potato in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial wilt of potato
  • Genetic diversity
  • Phylotype
  • R. solanacearum
  • rep-PCR