اثر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در گیاه گوجه‏فرنگی آلوده به آن در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته بخش گیاه‏پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بیماری‏شناسی گیاهی، بخش گیاه‏پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تأثیر کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و جدایه Pseudomonas fluorescens CHA0 در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کودهای شیمیایی باعث افزایش 0/67-8/94% مرگ‏ومیر لارو سن دو و کاهش 8/43-8/80% تفریخ تخم نماتود نسبت به شاهد شدند ولی مانع رشد باکتری روی محیط کشت NA + کود و LB + کود نشدند. تأثیر کودهای شیمیایی در تلفیق با باکتری بر فعالیّت نماتود و شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی رقم ارلی‏اربانا آلوده به آن، در سه آزمون مجزا در خاک سترون در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کودهای سوپرفسفات‏تریپل، گوگرد، سولفات ‏روی و سولفات‏ مس در تلفیق با باکتری باعث افزایش معنی‏دار شاخص‏های رشدی گوجه‏فرنگی در مقایسه با شاهد شدند. در آزمون اول، کاربرد باکتری و 50 میلی‏گرم/کیلوگرم نیتروژن (منبع اوره) باعث کاهش 9/54% و 3/67% تعداد گال و کیسه تخم/گرم ریشه، و تیمار باکتری با 10 میلی‏گرم فسفر باعث کاهش 18% فاکتور تولیدمثل نماتود گردید. در آزمون دوم، تعداد گال و تعداد کیسه تخم/گرم ریشه در تیمار باکتری و پنج میلی‏گرم/کیلوگرم مس به ترتیب، 2/83% و 6/80% کاهش یافت. همچنین تیمار باکتری و نیتروژن 100 میلی‏گرم/کیلوگرم باعث کاهش 7/81% فاکتور تولیدمثل گردید. در آزمون سوم تیمار باکتری و پنج میلی‏گرم/کیلوگرم مس به ترتیب، باعث کاهش 7/74% و 2/81% تعداد گال و تعداد کیسه تخم/گرم ریشه شد. همچنین تیمار باکتری و 100 میلی‏گرم/کیلوگرم نیتروژن باعث کاهش 7/67% فاکتور تولیدمثل گردید. بیشترین افزایش شاخص‏های رشدی گیاه و کاهش شاخص‏های نماتود از کاربرد باکتری و سولفات‏مس حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of combined application of Pseudomonas fluorescens CHA0 and chemical fertilizers on the activity of root-knot nematode, Meloidogyne incognita, and infected tomato plant in greenhouse*

نویسندگان [English]

  • M. Saedi 1
  • A. Karegar 2
  • S.M. Taghavi 2
چکیده [English]

Effects of chemical fertilizers on Meloidogyne incognita activity and Pseudomonas fluorescens CHA0 were studied in vitro. The results showed that the chemical fertilizers increased 67.0-94.8% mortality of the second stage juveniles and decreased 43.8-80.8% egg hatching of the nematode, but did not inhibit the bacterium growth on NA and LB culture + fertilizer. Effect of combined application of P. fluorescens CHA0 and chemical fertilizers, on the activity of M. incognita and growth indices of infected tomato plant cv. Early Urbana was studied in greenhouse in three turns. Results showed that application of triple superphosphate, sulphur, zinc sulphate and copper sulphate in combination with P. fluorescnse CHA0 significantly increased the growth parameters of tomato plants. In the first trial, combination of the bacterium with 50 mg/kg of nitrogen (urea) caused 54.9% and 67.3% reductions in galls and egg masses/gram of root, respectively, and with 10 mg/kg of phosphorus caused 18% reduction in reproduction factor (RF) of the nematode. In the second trial, the bacterium and 5 mg/kg of cupper caused 83.2% and 80.6% reductions in galls and egg masses/gram of root, respectively, and with 100 mg/kg of nitrogen caused 81.7% reduction in RF. In the third trial, the bacterium and 5 mg/kg of cupper caused 74.7% and 81.2% reductions in galls and egg masses/gram of root, respectively, and with 100 mg/kg of nitrogen caused 67.6% reduction in RF. Combination of P. fluorescens CHA0 and copper sulphate was the best treatment in increasing tomato growth parameters and decreasing the nematode indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper sulphate
  • Management
  • plant-parasitic nematode