ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

دو گونه قارچ Fusarium graminearum و F. culmorum از عوامل اصلی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در جهان می‌باشند. در حال حاضر، اطلاعات محدودی در مورد مسیرهای سیگنالی دفاعی و مکانیسم‌های درگیر در مقاومت ارقام گندم علیه Fusarium spp. وجوددارد. دو آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (Phenyl alanine ammonia lyase; PAL) و لیپوکسیژناز (Lipoxygenase; LOX)، به‌عنوان نشانگرهای اصلی مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید (phenylpropanoid) و اکتادکانوئید (octadecanoid)، ممکن است در واکنشهای دفاعی در گیاهان نقش داشته باشند. در این پژوهش، فعالیت دو آنزیم PAL و LOX و بیان ژن‌های کد کننده آن‌ها و نیز تولید ترکیبات دفاعی نظیر مواد فنلی و لیگنین در برگ و خوشه دو رقم گندم حساس (فلات) و نسبتاً مقاوم (گاسکوژن) مایه‌زنی شده با دو گونه قارچ F. graminearum و F. culmorum مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت این دو آنزیم و تولید ترکیبات فنلی و لیگنین در برگ و خوشه رقم گاسکوژن در مقایسه با رقم فلات بالاتر است. تجزیه و تحلیل بیان ژن‌های PAL و LOX ارتباط مستقیم بین فعالیت آنزیم‌ها و بیان ژن‌های مربوطه را نشان داد. در اغلب زمان‌های مورد بررسی پس از مایه­زنی، سطوح بالاتری از فعالیت آنزیم‌ها، بیان ژن‌ها و تولید ترکیبات فنلی و لیگنین در تعامل گندم با قارچ F. culmorum مشاهده شد. استفاده از مهارکننده‌های دو آنزیم PAL و LOX  موجب افزایش توسعه بیماری در هر دو رقم شد. این نتایج اطلاعات جدیدی را درباره نقش بیوشیمیایی و مولکولی مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید در مقاومت گندم در برابر گونه­های قارچ Fusarium ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the role of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways and some components of cell wall-associated defense in wheat cultivars- Fusarium species interaction*

نویسندگان [English]

  • N. Khaledi 1
  • P. Taheri 2
  • M. Falahati-Rastegar 3
1 . PhD Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Two species of Fusarium graminearum and F. culmorum are the main causal agents of wheat head blight worldwide. Currently, there is limited knowledge about the defense-signaling pathways and mechanisms involved in wheat cultivars basal resistance against Fusarium spp. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) and lipoxygenase (LOX) enzymes, as main markers of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways, may be involved in plant defense responses. In this research, the activity of two enzymes of PAL and LOX and expression of corresponding genes, also production of defense compounds such as phenolics and lignin were investigated in the leaves and spikes of susceptible (Falat) and partially resistant (Gaskozhen) wheat cultivars inoculated withtwo species of F. graminearum and F. culmorum. The results of this study showed that the activity of these two enzymes and production of phenolic compounds and lignin in leaves and spikes of Gaskozhen cultivar was higher than Falat. Expression analysis of the PAL and LOX genes revealed a direct correlation between enzymes activity and expression of the corresponding genes. In most of the studied times after inoculation, higher levels of enzymes activity, gene expression and phenolics and lignin production were observed in wheat-F. culmorum interaction. Application of PAL and LOX inhibitors increased disease development in both cultivars. These results provide novel information about the biochemical and molecular role of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways in resistance of wheat against Fusarium spp.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium culmorum
  • Fusarium graminearum
  • Lipoxygenase
  • Phenylalanine ammonia lyase
  • resistance