بررسی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی ریشه گلرنگ با استفاده از آزمون بیماریزایی و نشانگر مولکولی AFLP

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 استاد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

گلرنگ   (Carthamus tinctorius L.) گیاهی یکساله و دانه روغنی است که در شرایط آب و هوایی گرم وخشک کشور به خوبی سازگار می باشد و تولید آن بخاطر روغن اخیرا گسترش یافته است. پوسیدگی فوزاریومی ریشه یکی از بیماری­های مهم گلرنگ در ایران می­باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش خسارت وارده به شمار می­رود. در تحقیق حاضر تنوع ژنتیکی ارقام گلرنگ و مقاومت نسبی به پوسیدگی فوزاریومی ریشه با استفاده از نشانگرهای AFLP بررسی گردید. شصت ژنوتیپ انتخابی در سه تکرار با استفاده از طرح بلوک کاملا تصادفی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. چهل و نه ژنوتیپ از ایران و 11 ژنوتیپ از سایر کشورها با استفاده از جدایه بیماریزای Fusarium solani (جدا شده از گلرنگ) تلقیح شده و بر اساس نوع واکنش به بیماری در پنج گروه مقاوم، نیمه مقاوم، حساس، نیمه حساس و متحمل گروه بندی شدند. با توجه به نتایج بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از نشانگرهای AFLP، ژنوتیپ­ها بر اساس مقاومت به بیماری متمایز و گروه بندی شدند. بوت استرپ برای مقایسه اختلاف میانگین درون و بین ژنوتیپ­ها و میزان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی استفاده گردید. خوشه بندی حاصل از نتایج AFLP و خصوصیت مقاومت ژنوتیپ­ها تطابق کامل نداشتند اما ژنوتیپ­های مقاوم و حساس به طور کامل از یکدیگر جدا شده و با اختلاف معنی دار از سایر ژنوتیپ­ها خوشه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching for resistance to Fusarium root rot in safflower genotypes using pathogenicity test and AFLP molecular markers

نویسندگان [English]

  • P. Rahimi 1
  • B. Sharifnabi 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an annual oilseed crop adapted chiefly to the warm climate areas of Iran, which recently commercial production became concentrated to produce oil. Fusarium root rot is one of the important diseases of safflower in Iran. Whereas the use of resistant cultivars is one of the main strategies for reducing the loss and damage caused by pathogens in plants, this research was conducted to study the genetic diversity of safflower genotypes using AFLP markers and to compare relative resistance to Fusarium root rot. Sixty selected cultivars and lines derived from various regions were evaluated in randomized complete block design in three replications under in vitro and green house condition. Forty nine genotypes of safflower from Iran and 11 from other countries were inoculated with a selected identified pathogenic isolate of Fusarium solani derived from safflower. Genotypes were classified into five groups based upon the type of reaction to the disease; i.e. resistant, semi-resistant, tolerant, susceptible and semi-susceptible. Genetic diversity of the genotypes was assessed using AFLP markers. The results indicated differences among genotypes for resistance to Fusarium and clustering based on this trait. A bootstrap procedure was used to compare mean distances within and between genotypes and resistance to Fusarium root rot. Clustering based on AFLP markers and phenotypic resistance traits did not indicate complete concordance, but resistance and susceptible genotypes were separated from one another and have significant differences with other genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower
  • Root rot
  • resistance
  • AFLP
  • pathogenicity