شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی ویروس شناسی گیاهی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

بیماری زردی و کوتولگی گندم و جو از عوامل محدودکننده تولید این محصولات در ایران و برخی نقاط دنیا است. سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم (Wheat dwarf virus,WDV) مرتبط با این بیماری هستند. اگرچه اختصاصی بودن میزبان این استرین ها در گندم و جو بحث برانگیز است. در این تحقیق، یک واریانت جدید از WDV از جو در جنوب غرب ایران جداسازی و توالی یابی شد. ژنوم کامل این جدایه 2732 نوکلئوتید طول دارد و متشکل از چهار چارچوب ژنی است. بررسی توالی کامل ژنوم بیانگر شباهت بالای این جدایه (83.7 تا 97% شباهت) با جدایه­ WDV از جو بود و به عنوان یک واریانت از این ویروس تعیین شد. بررسی فیلوژنتیکی نشان داد که این جدایه در کنار سایر جدایه­های اروپائی این ویروس از جو در یک زیرگروه به همراه جدایه دیگری از ایران قرار می گیرد. همسانه بیماریزای این ویروس از ساختار 1.4 برابر ژنوم در یک ناقل دوتایی تهیه شد. اگرواینوکولیشن دی­اِن­اِی همسانه سازی شده در هر دو گیاه گندم و جو ایجاد علایم زردی و کوتولگی کرد. با استفاده از این سیستم، جدایه جو ویروس کوتولگی گندم با راندمان مشابه، گندم و جو را آلوده می­سازد. این همسانه بیمارگر، جهت غربالگری جو و گندم، شناسایی ژن/های مقاومت و تعامل ویروس_میزبان قابل استفاده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular identification and infectivity assay for a barley strain of wheat dwarf virus in barley and wheat*

نویسندگان [English]

  • O. Eini 1
  • E. Abdolazadeh 2
2 MSc Student of Plant Pathology, College of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Yellowing and dwarfing disease in wheat (Triticum aestivum) and barley (Hordeum vulgaris) plants is a major constraint for yield production worldwide. Wheat and barley strains of wheat dwarf virus (WDV) were found to be associated with the disease in Iran and some parts of the world. However, host specificity of wheat and barley strains of WDV is controversial. In this study, we isolated and sequenced a new variant of WDV from barley plants in the southwest of Iran. The full-length genome of this isolate comprises 2,732 nucleotides with four open reading frames. Sequence analysis of the full-length genome revealed that this isolate is similar (87.3 to 97% identity) to the barley isolates of WDV and was considered as a new variant of the virus. Phylogenetic analysis indicated that this isolate is grouped with other barley isolates of WDV from Europe in a distinct sub-group with a barley isolate from Iran. An infectious clone of WDV was constructed in a binary vector using a partial dimer of the full-length genome. Agroinoculation with the cloned viral DNA resulted in yellowing and dwarfing symptom in both wheat and barley plants. Using this system, the barley isolate of WDV infects wheat and barley with similar efficiency. This infectious clone can be used for screening both wheat and barley plants for resistance/susceptibility, identification of host resistance gene/s and investigating the virus-host interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agroinfection
  • Cereal viruses
  • Geminivirus
  • Rolling circle amplification method