اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

توتون (Nicotiana tabacum L.) یکی از محصولات اقتصادی و مهم در منطقه برازجان از استان بوشهر است. در بازدید هایی که در سال 1395 به منظور شناسایی بیماری های فیتوپلاسمایی مزارع توتون این منطقه به عمل آمد در برخی از مزارع توتون بیماری جاروک مشاهده گردید. علائم بارز این بیماری عبارت بودند از، غنچه درشتی، گلسبزی، برگسانی ( فیلودی)، کاهش فاصله میانگره ها، زردی بین رگبرگی، ریزبرگی، جاروک و کوتولگی (شکل 1). از تعداد شش بوته توتون دارای علائم و سه بوته بدون علائم با روش ژانگ و همکاران (al. 1998Zhang et) دی.ان.ای کل استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of witches’-broom disease of tobacco in Iran

نویسندگان [English]

  • L. Moaref 1
  • M. Salehi 2
1 MSc. student , Department of Microbiology, College of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.
2 Research Assoc. Prof. of Plant Pathol., Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
چکیده [English]

Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is an economically important crop in Borazjan (Bushehr province, Iran). In 2016 surveys conducted in tobacco fields of Borazjan for phytoplasma diseases, tobacco witches’-broom(TWB) disease was observed. The main disease symptoms were big bud, flower virescence and phylllody, internode shortening, inter veinal yellowing, little leaf, leaf curl, witches’-broom and stunting

Deng S. and Hiruki C. 1991. Amplification of 16S rRNA genes from culturable and non-culturable Mollicutes. Journal of Microbiology Methods 14:53-61.
Gundersen D. E. and Lee I. M. 1996. Ultrasensitive detection of phytoplasmas by nested-PCR assays using two universal primer pairs. Phytopathologia Mediterranea 35:144-151.
Schneider B., Seemeider E., Smart C. D. and Kirkpatrick B. C. 1995. Phylogenetic classification of plant pathogenic mycoplasma-like organisms or phytoplasmas, pp. 369-380. In: S. Razin and J. G. Tully (Eds.), Molecular and Diagnostic Procedures in Mycoplasmology, Vol.1. Academic Press, San Diego, CA, USA.
Zhang Y., Uyemoto J. K. and Kirpatrick B. C. 1998. A small-scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. Journal of Virological Methods 71:45-50.
Zhao Y., Wel W., Lee I-M., Shao J., Suo X. and Davis R. E. 2009. Construction of an interactive online phytoplasma classification tool, iPhyClassifier, and its application in analysis of the peach X-disease phytoplasma group (16SrIII). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 59:2582- 2593.