نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیاهک مهم­ترین بیماری نیشکر درایران و بیشتر مناطق کشت این گیاه در جهان است. مؤثرترین روش مدیریت بیماری، شناسایی و کشت ارقام مقاوم است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات سطح ترکیبات فنولی در دو رقم حساس و مقاوم به بیماری و تعیین ترکیبات فنولی شاخص مقاومت،  برای شناسایی سریعتر این گونه ارقام بود.  دو رقم NCO-310  و CP78-1628 حساس و مقاوم به بیماری انتخاب شدند و با روش کشت مریستم انتهایی ساقه، گیاهچه‌های چهار برگی از آن­ها تولید شدند. گیاهچه­ها با سوسپانسیون مخلوطی از اسپوریدیوم­های دو تیپ آمیزشی سازگار بیمارگر مایه­زنی شدند. ساقه­ی گیاهچه­های مایه­زنی شده هر رقم و شاهد آن­ها در زمان­های صفرتا 120 ساعت پس ازمایه­زنی نمونه‌برداری و اسیدهای فنولی محلول و موجود در دیواره سلولی آن­ها استخراج شدند و با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC)، وجود و غلظت اسیدهای فنولی پاراکوماریک، فرولیک، پاراهیدروکسی­بنزوییک و سیرینجیک در آن­ها شناسایی وتعیین شدند. نتیجه مقایسه داده­های به دست آمده از دستگاه HPLC نشان داد که در بین این اسیدهای فنولی تنها غلظت اسیدهای فرولیک و سیرنجیک متصل به دیواره در رقم مقاوم نسبت به حساس سطح بالاتری دارند، که این حالت نشان دهنده نقش این اسیدهای فنولی در واکنش مقاومت است. بنابراین می­توان این اسیدها را به عنوان شاخص مقاومت در نظر گرفت و از این راه ارقام مقاوم را سریعتر شناسایی کرد و بیماری را مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of phenolic compounds in reaction of sugarcane cultivars to smut disease

نویسندگان [English]

  • S. Bahari
  • M. Sadravi
  • K. Taherkhani
چکیده [English]

Smut is the most important disease of sugarcane in Iran, and most of the plant growing areas in the world. The most effective method of disease management, is identification and cultivation of resistant varieties. The aim of this study was to investigate changes in the level of phenolic compounds in resistant and susceptible cultivars to disease and detection phenolic compounds resistance index, to accelerate the identification of resistant cultivars. Two cultivars NCO-310 and CP78-1628, susceptible and resistant to the disease were selected, and with apical meristem and lateral buds culture method, their seedlings with four leaves were produced. Seedlings were inoculated with a suspension of a mixture of two compatible mating type of pathogen. Stem of plants were sampled at 0-120 hour post-inoculation. Soluble and cell-wall binding phenolic acids were extracted from samples, and presence and concentration of phenolic acids
 p-coumaric , ferulic, p-hydroxybenzoic and syringic acids were detected and determined by high performance liquid chromatography (HPLC) method. Comparison the data obtained from HPLC device showed only titer of cell wall-bound phenolic acids ferulic  and syringic showed enhancement, in the resistant cultivar, this reflects the role of these phenolic acids in the resistance reaction. Thus, these phenolic acids can be considered as an indicator of resistance, and in this way quickly identify resistant cultivars and management disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smut
  • Resistant
  • Sugarcane
  • Syringic acid
  • Sporisorium