خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته‌ای رگبرگ مرکبات (CVEV)

نویسندگان

چکیده

ویروس توته­ی رگبرگ مرکبات (Citrus vein enation virus, CVEV) گونه احتمالی جنس Enamovirus، با علائم رگبرگ توته­ای و گال چوبی در تنه، اخیرا از مرکبات ایران گزارش شده است. در تحقیق حاضر خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس مطالعه شد. پس از انتقال پیوندی 29 جدایه مختلف ویروس به سه گونه میزبان شامل نارنج (Citrus aurantium)، لیموی ولکامریانا ((C. volkameriana و لیموی پوست ناصاف (راف لمون، (C. jambhiri، نتایج نشان داد که زمان بروز، نوع و شدت علائم بیماری وابسته به جدایه و میزبان (پایه پیوند شده) بوده و بر این اساس جدایه های ویروس در سه گروه قرار گرفتند. این ویروس با شته سیاه باقلا (Aphis fabae) و با کارایی بالاتری نسبت به شته سبز پنبه (Aphis gossypii) انتقال یافت. این اولین گزارش از انتقال پذیری CVEV توسط شته سیاه باقلا است. نتایج RT-qPCR نشان داد که بافت های پوست ساقه یک ساله و دمبرگ دانهال نارنج آلوده به ترتیب دارای بیشترین و کمترین غلظت CVEV هستند. پایش ماهیانه ویروس در یک سال با آزمون RT-PCR نشان داد که ویروس فقط در دو بازه زمانی اواخر فروردین تا اوایل تیر ماه و اواسط شهریور تا اوایل مهرماه قابل ردیابی است، با وجود این به کار­گیری روش RT-qPCR باعث افزایش شصت درصدی حساسیت ردیابی ویروس در آذرماه شد. نتیجه تبارزایی جدایه­های مختلف ویروس بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه همپوشان چارچوب های خوانش 1 و 2 (ORF1 و ORF2)، آنها را به سه گروه تفکیک کرد که تاحدی با گروه های علائم شناسی همبستگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and molecular characteristics of some Citrus vein enation virus (CVEV) isolates from Iran

نویسندگان [English]

  • S. Nouri
  • A. Dizadji
  • H. Rahimian
چکیده [English]

Citrus vein enation virus (CVEV), a tentative species of the genus Enamovirus, family Luteoviridae, which causes vein enation and trunk woody gall symptoms on citrus, has been recently reported from Iran. In the present research, biological and molecular properties of CVEV different isolates were studied. Following graft transmission of 29 CVEV isolates on sour orange (Citrus aurantium), volkamer lemon (C. volkameriana) and rough lemon (C. jambhiri), the results indicated that the incidence, type and severity of symptoms depend on the CVEV isolate and host (rootstock), accordingly virus isolates were classified into three groups. CVEV was transmitted by Aphis fabae with a significantly higher efficiency than that by Aphis gossypii. Thisis the first report of CVEV transmissibility by A. fabae in the world. Based on RT-qPCR results, the maximal and minimal concentrations of CVEV were determined in young bark and petioles tissues of infected sour orange seedlings, respectively. Monthly monitoring of the virus throughout the year by RT-PCR showed that CVEV was only detectable during two periods of late April to early July along with mid-September to early October, however, sensitivity of virus detection raised up to 60 percent in early December by using RT-qPCR. In the phylogenetic analysis of CVEV isolates based on nucleotide sequence of overlapped regions of ORF1 and ORF2, isolates were grouped into three clades which showed some correlation with symptomology groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diseases symptoms
  • Enamovirus
  • ORF2
  • Transmissibility
  • Transmission efficiency