شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 مرکز کشاورزی، غذا، محیط زیست، دانشگاه ترنتو/فونداتزیونه ادموند ماخ، سان میکله الادیجه، ترنتو، ایتالیا.

چکیده

خانواده Didymellaceae گونه­های متنوع ساپروفیت، اندوفیت و بیمارگر را شامل می­شود که با انواع مختلف بستره­های غذایی مرتبط هستند. برخی گونه­های این خانواده از قبیل افراد متعلق به جنس Phoma sensu lato در میان مهمترین و گسترده­ترین بیمارگرهای گیاهی قرار دارند. با وجود اهمیت اقتصادی اعضای این خانواده در ایران، مطالعه جامعی بر روی تنوع گونه­ای آن­ها صورت نگرفته است. بسیاری از اعضای Didymellaceae در ایران بر اساس نمونه­های هرباریومی شناسایی شده­اند و در مورد اغلب آنها کشت­های زنده برای مطالعات مولکولی در دسترس نمی­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع گونه­ای خانواده Didymellaceae در استان­های آذربایجان شرقی و غربی بود. پس از جداسازی و ایجاد کشت­های تک اسپور از بسترهای غذایی مختلف، جدایه­ها بر اساس ترکیب داده­های ریخت­شناختی و داده­های توالی چند­ژنی (ITS-rDNA، LSU-rDNA و ژن بتاتوبولین) شناسایی شدند. در مطالعه حاضر Epicoccum nigrum، Boeremia exigua، Boeremia strasseri، Didymella glomerata، Didymella tanaceti، Ascochyta medicaginicola، Ascochyta herbicola، Phoma eupyrena و Heterophoma novae-verbascicola از میزبان­های گیاهی مختلف، خاک و همچنین به عنوان میکوپارازیت شناسایی شدند. گونه­های B. strasseri، D. tanaceti، P. eupyrena و H. novae-verbascicola گزارش­های جدید برای میکوبیوتای ایران هستند. علاوه بر این، برای هر گونه میزبان­ها/ بستره های غذایی جدید گزارش شدند. نتایج این بررسی تایید کرد که تنها تکیه بر صفات ریخت­شناختی جهت شناسایی این قارچ­ها در سطح گونه و جنس ناکافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterisation of several plant pathogenic species belonging to the family Didymellaceae based on multigene and morphological analyses in East and West Azarbaijan provinces

نویسندگان [English]

  • S. Khodaei 1
  • M. Arzanlou 2
  • A. Babai-Ahari 2
  • O. Rota-Stabelli
  • I. Pertot 3
چکیده [English]

Didymellaceae is a species-rich family including saprophytic, endophytic, and pathogenic species that are associated with different types of substrates. Some species of this family, such as Phoma sensu lato, are among the most important and widespread plant pathogens. Despite the economic significance of species belonging to this family in Iran, no coherent study has been conducted on their biodiversity. Many of presently known Didymellaceae members in Iran have been identified based on herbarium materials and in most of the cases there is no living culture available for molecular studies. The aim of present study was to explore species diversity of the family Didymellaceae in East and West Azarbaijan provinces. After isolation and establishing single spore cultures from different substrates, the isolates were identified based on morphological and molecular data using sequence data of ITS-rDNA, LSU-rDNA, and beta-tubulin gene. In this study Epicoccum nigrum, Boeremia exigua, Boeremia strasseri, Didymella glomerata, Didymella tanaceti, Ascochyta medicaginicola, Ascochyta herbicola, Phoma eupyrena and Heterophoma novae-verbascicola were identified from different host plants, soil and also as mycoparasites. Boeremia strasseri, D. tanaceti, P. eupyrena and H. novae-verbascicola are new records for the mycobiota of Iran. Furthermore, for each species new hosts/substrates are reported. Our results confirm that the sole reliance on morphological features for the identifaction of these fungi, is insufficient both at species and genus level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-tubulin
  • ITS
  • LSU
  • Phoma
  • taxon