تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP واکنش مولکولی رقم حساس (مارفونا) و رقم متحمل (الس) در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) و ژنوتیپ مقاوم (S. phureja) برای شناسایی ژن­های دخیل در مکانیسم­های دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن­های مرتبط با دفاع در چهار زمانهای 0، 2، 4 و 7 روز بعد از آلوده سازی ریشه گیاهان با باکتری R. solanacearum در شرایط درون شیشه­ای بررسی گردید. حدود 2820 قطعه مشتق از رونوشت مشاهده شد که در این میان 206 قطعه الگوهای بیان متفاوتی نشان دادند. در مجموع 20 قطعه با بیشترین اختلاف، توالی­یابی شدند و همولوژی آنها با ژن­های شناخته شده قبلی در بانک­ ژن بررسی گردید. این ژن­ها تشابه قابل توجهی با برخی ژن­های درگیر در فرایند­های فیزیولوژیکی واکنش به استرس­ها، دفاع، ژن‌های ساختاری وژن‌های دخیل در نسخه­برداری، سنتز و بسته­بندی پروتئین داشتند. تغییر بیان این ژن­ها در S. phureja نسبت به  S. tuberosum پس از آلودگی با R. solanacearum بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular characterization of defense-related genes, induced against Ralstonia solanacearum in potato

نویسندگان [English]

  • C. Moslemkhani 1
  • J. Mozafari 2
  • M. Shams Bakhsh 3
  • E. Mohamadi Goltape 3
1 Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ka-raj, Iran.
3 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Molecular responses of susceptible (Marfona) and tolerant (Els) cultivars of Solanum tuberosum, and a resistant genotype of S. phureja were comparatively studied using a cDNA-AFLP technique to identify candidate genes involved in defense mechanisms against Ralstonia solanacearum. Transcriptional changes were studied at 0, 2, 4 and 7 days post inoculation of the plants by R. solanacearum through root inoculation under in vitro conditions. Of the 2820 transcript derived fragments (TDFs) detected, 206 TDFs showed variable patterns. In total 20 TDFs with stronger differential induction were sequenced. These TDFs showed significant homologies with the genes involved in physiological processes, stress responses, cell structure, defense, transcription and protein synthesis/folding. Approximately 5% of the sequenced TDFs were identified with unknown function. Induction of a higher number of genes was altered in response to R. solanacearum in S. phureja compared to S. tuberosum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial wilt
  • Solanum tuberosum
  • S. phureja
  • cDNA-AFLP