بررسی تنوع و تبارزایی جدایه‌های ویروس موزائیک خیار در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

ویروس موزاییک خیار(Cucumber mosaic virus; CMV) عضوجنس Cucumovirus از خانواده Bromoviridae است. این ویروس در مقایسه به دیگر ویروسهای گیاهی دارای وسیع ترین دامنه میزبانی بوده و در ایران از مناطق مختلف گزارش شده است. در این مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی این ویروس بر اساس ترادف همه ژنها بررسی و با ترادفهای همتا در جدایه‌های کشورهای دیگر مقایسه شده است. در این مطالعه ترادف کامل ژنوم دوجدایه از CMV از کدو(SqSh) و خربزه (MeEs) از استان‌های فارس و اصفهان گزارش شد. بررسی تبارزائی با هر سه آر ان ای و نیز با هر کدام از پنج ژن روی ژنوم CMV نیز نشان از قرابت بسیار نزدیک دو جدایه ی مذکور داشت. بررسی ترادفهای نوکلئوتیدی موجود نشان داد که اکثر جدایه‌های ایرانی که تاکنون تعیین ترادف شده‌اند به زیرگروه IA متعلق بودند هرچند براساس آر ان ای‌های 2 و 3 همگی یک نیای مشترک نداشتند. بر اساس نتایج این مطالعه تصور میشود که رخداد نوجوری (Reassortment) از نوع IA-IA-IB در ایجاد تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی نقش داشته باشد. ژن 1a کمترین تنوع و CP بیشترین تنوع را در جدایه‌های ایرانی زیرگروه I نشان دادند. احتمالا مهاجرت در فواصل دور و نیز نزدیک نقشی در تکامل و ساختار ژنتیکی CMV در جدایه‌های ایرانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity and Phylogenetic analyses of cucumber mosaic virus strains in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Shirvani 1
  • M. Siampour 2
2 Assis. Prof. of the Dept. of Plant Protection, Shahrekord University, Sahrekord, Iran
چکیده [English]

Cucumber mosaic virus (CMV) belongs to the genus Cucumovirus of the family Bromoviridae. Compared to other plant viruses, it has the broadest host range, and is reported from different regions of Iran. In the present study, the genetic diversity of Iranian CMV isolates was estimated through the sequence analysis of all the CMV genes and compared to those in other countries. To this purpose we report the genome sequence of two CMV strains isolated from squash (SqSh) and melon (MeEs) in Shiraz and Esfahan. The two isolates were closely related based on the analysis of all gene sequences. Phylogenetic analysis revealed that most of the Iranian CMV isolates belonged to the subgroup IA, however, they did not share a most recent common ancestor based on RNAs 2 and 3. The reassortment type of IA-IA-IB was fount to have played a very important role in the evolution and genetic diversity of CMV population in Iran. 1a and CP ORFs had the lowest and highest genetic diversity among Iranian CMV population of the subgroup I, respectively. We suggested that migration in long and short distances have played a role in evolution and genetic structure of CMV strains in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMV
  • RNA
  • phylogeny
  • Reassortment