نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استریکتوزیدین سینتاز یک آنزیم کلیدی است که در بیوسنتز الکالوئیدهای مختلف گیاهی نقش دارد. دومین همولوگ استریکتوزیدین سینتاز در موجودات مختلف از جمله گیاه مدل آرابیدوبسیس تالیانا یافت شده است. با انجام مطالعات بیوانفورماتیک و بیان در یکی از ژن های شبه استریکتوزیدین سینتاز  (SSL6) در گیاه آرابیدوبسیس مشاهده شد که ژن به طور معنی داری به تیمار با سیگنال های مولکولی، تیمار با آلترناریا و ویروس CMV واکنش و افزایش بیان داشته است. به منظور مطالعه بیشتر نقش ژن SSL6 در سیستم دفاعی گیاهان، از ژنتیک معکوس استفاده و موتانت T-DNA ناک اوت ژن مذکور آنالیز شد. گیاهان با قارچ Alternaria brassicicola که دارای کنش متقابل ناسازگاری با آرابیدوبسیس می‌باشد تلقیح شدند. کمیت سنجی قارچ با استفاده از شمارش اسپور و تکنیک Real-Time PCR انجام شد. علاوه بر این، قطر لکه های حاصل از واکنش ناسازگاری در ژنوتیپ های موتانت و وحشی نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که موتانت ssl6 به طور معنی داری از ژنوتیپ وحشی Col-0 به بیماری حساس تر است. اندازه گیری میزان کلروفیل های a و b حاکی از میزان بالای کلروفیل در موتانت در مقایسه با وحشی بوده است. این مطالعه اولین در نوع خود در خصوص کارکرد ژن SSL6 در گیاهان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of a Strictosidine synthase-like gene-6 in Arabidopsis thaliana defense against Alternaria brassicicola

نویسندگان [English]

  • M. M. Sohani
  • S. Alidoust
  • S. A. Khodaparast
چکیده [English]

Strictosidine synthase is a key enzyme in the biosynthesis of plant alkaloids. The homologous of the strictosidine synthase domain has been found in different organisms such as Arabidopsis thaliana. Bioinformatics and expression studies on one of the strictosidine synthase-like gene (SSL6) in Arabidopsis plants showed that gene responded to the signaling molecules, fungal and viral pathogens. The functional role of SSL6 has been further studied using an Arabidopsis knockout mutant with a T-DNA inserted into exon 1. The plants were inoculated with Alternaria brassicicola, which had incompatible interaction with A. thaliana. The fungal biomass was quantified by quantitative real-time PCR and spore count techniques. The assays indicated that T-DNA mediated ssl6 mutant was more susceptible than Col-0 genotype. The chlorophyll content and the size of necrotic lesions were significantly smaller in the ssl6 mutant compared with the Col-0. This is the first report with reference to the functional analysis of SSL6 suggesting that might be SSL6 plays an important role, among other factors, in plant defense against A. brassicicola.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real-time PCR
  • incompatibility
  • T-DNA mutant
  • Reverse genetic