میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه­بیان (Sophora yellow stunt-associated virus, SYSaV) از جنس Nanovirus و خانواده Nanoviridaeیک ویروس جدید از این جنس است که اخیراً از ایران گزارش شده است و دارای گسترش وسیعی در مناطق مختلف این کشور است. در این تحقیق، به منظور شناسایی سایر میزبان­های طبیعی این ویروس، آلودگی نخود ایرانی (Cicer arietinum L.)، عدس (Lens culinaris Medikus)، شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra L.)، اسفند (Peganum harmala L.) و گَوَن (Astragalus sp.) با علائم مشخص نانوویروس­ها مانند کوتولگی و زردی از چند منطقه ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون واکنش زنحیره ای پلیمراز و تعیین ترادف کامل تعدادی از قطعات ژنوم نشان داد که این گیاهان به SYSaV آلوده هستند. آزمایش­های مربوط به انتقال ویروس نشان داد که شته Aphis craccivora در شرایط گلخانه قادر به انتقال ویروس از بوته­های آلوده تلخه­بیان به بوته­های سالم این گیاه است. همچنین، شته Acyrthosiphon pisum که از بوته­های آلوده تلخه­بیان در طبیعت جمع­آوری شده بود به طور مستقیم ویروس را به گیاهچه­های نخود ایرانی و لوبیا چشم بلبلی انتقال داد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، علاوه بر تلخه­بیان، ویروس فوق دارای میزبان­های دیگری در میان گیاهان دارویی است. همچنین، آلودگی ناشی از SYSaV محدود به گیاهان وحشی نیست و حداقل دو گونه از انواع بقولات نیز توسط آن آلوده می­گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural hosts and transmission of Sophora yellow stunt-associated virus

نویسندگان [English]

  • J. Heydarnejad
  • P. Hassan-Sheikhi
  • S. Bagheri
  • J. Sadeghi-Majd
  • A. Avish-Koohshahi
چکیده [English]

Sophora yellow stunt-associated virus (SYSaV) (Nanovirus, Nanoviridae) is a new nanovirus that recently identified in Iran with wide distribution. In the present study, the SYSaV infection of chickpea (Cicer arietinum L.), lentil (Lens culinaris Medikus), liquorice (Glycyrrhiza glabra L.), esfand (Peganum harmala L.) and milk vetch (Astragalus sp.) showing typical nanovirus symptoms including dwarfing and yellowing was tested by PCR and full-length sequencing of selected genome components. Results indicated that these samples are infected with SYSaV. In transmission experiments, the capability of cowpea aphid (Aphis craccivora) and pea aphid (Acyrthosiphon pisum) to transmit SYSaV to healthy plants was evaluated under greenhouse conditions. While Aphis craccivora transmitted the virus from infected to healthy sophora plants, Acyrthosiphon pisum collected on naturally infected sophora plants transmitted the virus to sophora, chickpea and cowpea seedlings. Based on the results of this study, beside the main host (sophora), SYSaV is able to infect two other medicinal plants. In addition, the host range of the virus is not limited to the wild species and at least two legume crops are infected with SYSaV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sophora yellow stunt-associated virus
  • Nanovirus
  • Aphis craccivora
  • Acyrthosiphon pisum