اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ Gibberella fujikuroi بر فاکتور‌های رشد بذر برنج

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری پوسیدگی طوقه برنج یکی از بیماری­های بذر­زاد برنج است که از خزانه تا شالیزار روی برنج دیده می­شود. تولید گیاهچه­های طویل و غیر­طبیعی از بذور آلوده در اثر جیبرلیک اسید در خزانه و مزرعه از مهمترین علائم این بیماری می­باشد. در این تحقیق، اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط Gibberella fujikuroi روی افزایش رشد ساقه­چه و ریشه­چه و مرگ­و­میر بذور رقم هاشمی ارزیابی شد. بذور رقم هاشمی به وسیله سوسپانسیون کنیدیومی جدایه­های G. fujikuroi سواسازی شده از گیاهچه­های آلوده از مزارع برنج استان گیلان مایه­زنی گردید. میزان افزایش رشد با اندازه­گیری طول ساقه­چه، ریشه­چه و تعداد بذر مرده هر پنج روز یکبار و میزان جیبرلیک اسید تولید شده توسط جدایه­های G. fujikuroi با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج تعیین کمّی جیبرلیک اسید نشان داد که تمامی جدایه­های مورد بررسی توانایی تولید این هورمون را داشتند. همبستگی معنی­داری بین میزان هورمون جیبرلین استخراج شده از بیمارگر و طول ریشه­چه و ساقه­چه حاصل از جوانه­زنی بذور هاشمی مایه­زنی شده و نیز تعداد بذر مرده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Gibberellic acid produced by the fungus Gibberella fujikuroi on the growth factors of rice seed

نویسندگان [English]

  • S. Efati Lakeh
  • F. Padasht-Dehkaei
چکیده [English]

Bakanae disease and Foot rot of rice is one of the rice seed-borne diseases that observed from nursery to paddy field. Most important symptoms of disease is production of elongated and abnormal seedlings from contaminated seeds on the effect of Gibberellic acid in nursery and field. This investigation, effect of Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi evaluated on the increase of stem and root growth and mortality of Hashemi cultivar seeds. Hashemi’s cultivar seeds inoculated by Gibberella fujikuroi conidial suspension isolated from infected seedlings from rice fields of Guilan province. Rate of increase of growth by measuring of stem and root length and number of dead seeds once every five days and amount of Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi isolates was determined using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Results of quantitative determination of Gibberellic acid showed that all isolates were studied have ability to produce this hormone. There were not found any significant correlation between the amount of production of Gibberellin hormone in pathogen and increase of stem and root length from germination of inoculated seeds of Hashemi cultivar and also number of dead seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gibberellin hormone
  • HPLC
  • Hashemi cultivar
  • Extraction
  • increase of vegetable growth