تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سودوموناس­های غیربیماری­زا از مهمترین عوامل کنترل­زیستی می­باشند، که در مدیریت بیماری­های گیاهی استفاده می‏شوند. در این تحقیق اثر چهار سویه از (Pf1, Pf2, Pf3, Pf4)Pseudomonas fluorescens و یک سویه از Pseudomonas putida (P13) روی بیماری برگی ناشی از Botrytis cinerea و  Alternaria alternataسنجیده شد. هدف این تحقیق بررسی توانایی سودوموناس­های فلورسنت در کاهش شدت بیماری در گیاه گوجه‏فرنگی (ارقام کوئین و مجار) و آرابیدوپسیس بود. بررسی تاثیر عوامل کنترل زیستی در کاهش غیرمستقیم شدت بیماری­های فوق نشان داد، که بیشترین کاهش بیماری مربوط به سویه­های Pf3 و سویه­ی P13 بود، که سویه Pf3 قادر به کاهش میانگین قطر لکه تا حدود 25 درصد و سویه P13 نیز قادر به کاهش میانگین قطر لکه تا حدود 30 درصد نسبت به شاهد بودند. بررسی توانایی عوامل کنترل زیستی در کنترل مستقیم بیمارگر نشان داد، که سویه­های به‌کار برده شده تفاوت معنی‏داری در کنترل بیمارگر داشتند و سویه P13 بیشترین توانایی را در کنترل بیمارگر داشت، به‏طوری‏که قادر بود تا حدود 45 درصد بیماری را نسبت به شاهد کاهش دهد. در نهایت سویه‏های P. fluorescen s (Pf3) و P. putida (P13) به عنوان سویه‏های قوی­تر معرفی شدند. این سویه‏ها علاوه برکاهش شدت بیماری در گیاه، توانایی افزایش رشد گیاه را نیز داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of non-pathogenic Pseudomonas strains on the severity of diseases caused by Botrytis cinerea and Alternaria alternata on tomato and Arabidopsis plants

نویسندگان [English]

  • H. Raeisi
  • S.M. Taghavi
  • H. Hamzehzarghani
  • M. Ansari
  • M. Djavaheri
چکیده [English]

Non-pathogenic Pseudomonadsare the main biocontrol agents that are used in plant disease management. In this study, effects of four strains of Pseudomonas fluorescens (Pf1, Pf2, Pf3, Pf4), and P. putida (P13) were studied for their ability to elicit induced systemic resistance against diseases caused by Botrytis cinerea and Alternaria alternata on tomato (Super Majar and Queen cvs) and Arabidopsis. The ability of biocontrol agents to colonize roots of tomato cultivars and Arabidopsis and induce resistance was shown to be highest for P13, and Pf3 strains and P13, and Pf3 were able to reduce the average lesion diameter of diseased leaves to 30% and 25%, compared to that of control, respectively. The ability of biocontrol agents for direct control the pathogens was also evaluated. The results revealed that P. putida (P13) was the best biocontrol agent as measured by the reduction in disease severity. P13 reduced the average lesion diameter of diseased tomato leaves by about 45%. Finally, Pf3 and P13 were identified as more powerful strains. Moreover, these strains could induce some level of resistance against various pathogens and they had the ability to enhance plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Pseudomonas fluorescens
  • Pseudomonas putida
  • leaf pathogens