شناسایی برخی از ژن‌های دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهش‌زایی تصادفی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باکتری گرم منفی Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک، یکی از مهم­ترین بیماری­های درختان دانه­دار به شمار می­رود. هدف این مطالعه ایجاد بانک جهش یافته­های ترانسپوزونی در باکتری E. amylovora به منظور شناسایی ژن­های دخیل در بیماریزایی باکتری بود. از ترانسپوزون mini-Tn5 lacZ1 برای ایجاد کتابخانه جهش­زایی ترانسپوزونی در استرین بومی E. amylovora استفاده شد. از بین 1500 پرگنه جهش یافته، دو پرگنه که دارای قدرت بیماریزایی کمتری بر روی میوه های گلابی نارس بودند انتخاب شدند. نتایج تعیین توالی DNA جهش یافته های منتخب نشان دهنده وقوع الحاق ترانسپوزون در یک ژن از خانواده تنظیم کننده بیانی araC و یک ژن از گروه non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) بود. این تحقیق نشان دهنده تأثیر ژن تنظیم کننده بیانی araC و ژن NRPS در بیماریزایی باکتری E. amylovora می­باشد. بررسی­های بیشتری برای پی بردن به نقش این دو ژن در فیزیولوژی و پر آزاری باکتری E. amylovora مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of some genes involved in pathogenicity of an Erwinia amylovora native strain by random mutagenesis method

نویسندگان [English]

  • M. Sahebi
  • S. Tarighi
  • P. Taheri
چکیده [English]

Erwinia amylovora is a gram-negative bacterium that causes fire blight, an important disease in pome fruit trees. The aim of this study was to generate a transposon mutant library using mini-Tn5 lacZ1, in an Erwinia amylovora native isolate for identification of some virulence associated genes in this strain. Among 1500 mutated colonies, two colonies which indicated less virulence on immature pear fruits were selected for further analysis. The DNA sequencing results of the two selected mutants showed a transposon insertion in an araC family transcriptional regulator gene and an insertion in nonribosomal peptide synthetase (NRPS). This study demonstrated that the araC transcriptional regulator and the NRPS genes are required for full virulence of E. amylovora. More studies are necessary to identify the role of these genes in physiology and virulence of E. amylovora.

کلیدواژه‌ها [English]

  • araC
  • Fire blight
  • NRPS
  • Transposon