اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.)مهم‏ترین نماتدهای انگل گیاهان جالیزی هستند که علاوه بر کاهش پنج‌درصدی محصولات کشاورزی، موجب فراهم شدن شرایط برای آلودگی گیاه به بیمارگرهای دیگر نیز می‌شوند. قارچ Trichoderma harzianum Rifai یکی از عوامل بالقوه در مهار زیستی اغلب عوامل بیماری‏زای گیاهی از جمله نماتدها است. به منظور شناسایی جدایه‌های مؤثر T. harzianum برای کنترل نماتد ریشه‌گرهی در خیار، چهار جدایه از این قارچ با کدهای 36، 39، 42 و 43 با غلظت 107 اسپور در میلی لیتر به روش خیساندن خاک مورد بررسی قرار گرفتند. گیاهچه‌های خیار رقم سوپر‌دومینوس (SuperDominus) در مرحله چهار برگی، 24 ساعت پس از تیمار با قارچ با 2000 تخم و لارو M. javanica مایه‌زنی شده و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه به مدت دو ماه نگهداری شدند. نتایج برررسی شاخص‌های تکثیر نماتد نشان داد که جدایه کد 42 قارچ نسبت به سایر جدایه‌ها بیشترین تأثیر را در کاهش فعالیت‌های زیستی نماتد داشت. تعداد تخم، گال، توده تخم و فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با این جدایه از قارچ T. harzianum به ترتیب 2/69، 8/81، 6/88 و 70 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biocontrol effect of Trichoderma harzianum isolates on root knot nematode Meloidogyne javanica on greenhouse cucumber

نویسندگان [English]

  • F. Pourkhajeh
  • H. Charehgani
  • M. Abdollahi
  • M. Sadravi
چکیده [English]

Root-knot nematodes(Meloidogyne spp.) are the most important parasitic nematodes infecting cucurbits plants. These nematodes cause 5% loss in crop production and also provide favorable conditions for co-infection with other plant pathogens. Trichoderma harzianum Rifai is a potential bio-control agents for controlling the plant pathogens, including plant parasitic nematodes. In order to find the effective isolate/s of T. harzianum for management of root-knot nematodes on cucumber, a suspension of 107 spores/ml of four isolates of T. harzianum with 36, 39, 42 and 43 codes was evaluated by soil drenching method. Twenty four hours after soil drenching of fungus isolates, four leaf stage seedlings of cucumber (cv. Super Dominus) were inoculated with 2000 eggs and second stage juveniles of Meloidogyne javanica and kept for two months in the greenhouse and the experiment was conducted as a completely randomized design with four replicates. The results showed that the isolate Th42 was the most effective isolate on reducing the biological activity of nematode as compared to other treatments. The isolate Th42 reduced the number of eggs, galls, egg masses and reproductive factor by 69.2, 81.8, 88.6 and 70%, respectively, as compared to control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproductive factor
  • Greenhouse
  • Management
  • biological control