القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری شانکر باکتریایی ایجاد شده بوسیلهClavibacter michiganensis subsp michiganensis  یکی از بیماری‌های اقتصادی مهم گوجه‌فرنگی است. در این مطالعه، پس از جدا سازی و تشخیص بیمارگر، اثرات پیش‏تیمار بتا-آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری شانکر باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.  BABAبه عنوان یکی از مواد شیمیایی توانمند القا کننده مقاومت در گیاهان بر علیه عوامل بیماریزا شناخته می‌شود. در این مطالعه گیاهان گوجه‌فرنگی با غلظت 2/0 میلی‏مولار BABA و آب مقطر سترون به عنوان شاهد تیمار شدند، سپس با جمعیت 108×1 سلول باکتری در هر میلی لیتر مایه‌زنی شدند. نتایج آزمایشات در فواصل زمانی مختلف نشان داد که پیش‏تیمار BABA، جمعیت باکتری و شدت بروز علائم در گیاهان مایه‏زنی شده را بطور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش داد، افزون بر این ظهور دیرتر علائم بیماری بیانگر دوره کمون طولانی‌تر در گیاهان تیمار شده توسط BABA است. همچنین افزایش قابل توجه بیان ژن‏های PR1 و کاتالاز در گیاهان تیمار شده مشاهده شد. بر اساس نتایج ما و با توجه به عدم وجود راه‏حل مدیریتی مناسب علیه این بیماری، توصیه‏ی به‏کارگیری BABA به عنوان یک عامل سازگار با محیط زیست، سهم ارزشمندی در مدیریت این بیماری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran

نویسندگان [English]

  • M. Ansari
  • S.M. Taghavi
  • H. Hamzehzarghani
  • A. Afsharifar
چکیده [English]

Bacterial canker caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is an economically important disease of tomato. In this study after isolation and characterization of the pathogen, effects of tomato pre-treatment with DL-β-aminobutyric acid (BABA) on bacterial canker was investigated under laboratory conditions. BABA is known as a powerful chemical resistance inducer in plants against diverse pathogens. In this study, tomato plants were treated with a 0.2 mM concentration of BABA and distilled water served as control. The plants were subsequently challenged with a 1×108 CFU ml−1 bacterial suspension. The results of experiments in different time intervals showed that BABA pre-treatment resulted in a significant reduction of bacterial population and symptoms severity of inoculated plants as compared to their controls. Furthermore, late appearance of disease symptoms indicated longer incubation periods for BABA treated plants. Also, a significant increase was observed in the expression of PR1 and catalase genes in treated plants. Based on our results and regarding the lack of proper management options against the disease, application of BABA as an environmentally safe agent is recommended as a valuable contribution to disease management.