شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان‌های گلستان و مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد پژوهش بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

Soybean, sesame and rapeseed are important industrial crop plants in the world and Iran. Cercospora leaf spot is a significant threat to the production of these crops specially in soybean, worldwide. In a field survey in Golestan and Mazandaran provinces, the widespread distribution of leaf spot symptoms on soybean, sesame and rapeseed was observed. In order to identify the fungal agents associated with this disease, symptomatic leaves were collected from the field and taken to the laboratory. Single spore cultures derived directly from leaf spots. In total, 50 isolates were obtained of which eight isolates from soybean, four isolates from sesame and four isolates from rapeseed were identified based on sequences of six genomic loci (ITS, act, tef1, cmdA, his3 and gapdh), host plant, and morphological data. The results of phylogenetic analysis have revealed that Cercospora cf. sigesbeckiae is a causal agent of cercospora leaf spot of soybean, sesame and rapeseed in Golestan and Mazandaran provinces. To our knowledge, this is the first report of Cercospora cf. sigesbeckiae for Iran mycobiota and its first report on sesame and rapeseed in the world.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polyphasic identification of Cercospora cf. sigesbeckiae as causal agent of cercospora leaf spot of oilseed plants soybean, sesame and rapeseed in Golestan and Mazandaran provinces

نویسندگان [English]

  • Mounes Bakhshi 1
  • Rasoul Zare 2
1 Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

گیاهان زراعی سویا، کلزا و کنجد از گیاهان صنعتی مهم در دنیا و ایران به شمار می‌روند. بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی یکی از تهدیدات جدی تولید این گیاهان به‌ویژه گیاه سویا در دنیا به حساب می‌آید. طی بازدید از مزارع گیاهان زراعی مختلف در استان‌های گلستان و مازندران، شیوع گسترده‌ای از علایم لکه‌برگی سرکوسپورایی روی گیاهان سویا، کلزا و کنجد مشاهده شد. به منظور شناسایی عوامل دخیل در این بیماری، از برگ‌های دارای علایم لکه-برگی، نمونه‌برداری به عمل آمد و کشت‌های تک اسپور به صورت مستقیم از لکه‌های برگی تهیه شدند. در مجموع تعداد 50 جدایه قارچی به دست آمد که از بین آنها هشت جدایه از گیاه سویا، چهار جدایه از کنجد و چهار جدایه از کلزا انتخاب و با استفاده از ترکیب خصوصیات ریخت‌شناختی و توالی شش ناحیه ژنی ITS، tef1، actA، cmdA ، his3 و gapdh شناسایی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی توالی‌ها نشان داد که گونه Cercospora cf. sigesbeckiae به عنوان عامل لکه‌برگی سرکوسپورایی در این دو استان روی سه گیاه زراعی سویا، کنجد و کلزا فعالیت می‌نماید. بر اساس منابع موجود، تحقیق حاضر اولین گزارش از وقوع گونه‌ C. cf. sigesbeckiae از ایران و اولین گزارش این گونه روی کلزا و کنجد در دنیا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercosporoid fungi
  • industrial plants
  • Leaf spot
  • oilseed crops
  • Taxonomy