نمایه نویسندگان

آ

 • آذرفر، آرمین خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 403-409]
 • آرام، فرزانه فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 431-444]
 • آزادبخت، نادر نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 362-363]
 • آزادوار، مهدی تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 51-63]
 • آزادی مقدم، میثم تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 51-63]
 • آسترکی، سجاد واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 221-236]
 • آقاپور، بیژن بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 321-338]
 • آقاپور، بیژن اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 57-59]
 • آقاجان زاده، سیروس اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 279-280]
 • آقاجانی، محمد علی مدل‌سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های قارچ Macrophomina phaseolina [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 269-280]
 • آقاجانی، محمدعلی رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 51-60]
 • آقاجانی، محمدعلی بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 237-247]
 • آقاجانی، محمدعلی بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 321-338]
 • آقاجانی، محمدعلی بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 305-322]
 • آقاجانی، محمدعلی برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 353-372]
 • آقاجانی‌نسب، محمدعلی شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • آقازاده، رستم مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 231-245]
 • آقاسی‌نژاد، معصومه شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 286-287]
 • آکوتو، جیان پائولو Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 217-218]
 • آنفوسی، لورا معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 99-117]
 • آهنگر، لیلا بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 369-384]
 • آهنگر، لیلا تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت علیه بیماری سوختگی برگ گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • آهنگران، اکبر ۸۹ Spongospora اولین گزارش از شناسایی بیماری قرنطینه ای جرب پودری سیب زمینی از گلخانه تولید مینی تیوبر در ایران و امحاء آن subterranea f.sp. subterranea (Sss) [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 88-89]
 • آهون‌منش، علی ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه‌های شبه‌اگزوکورتیس در استان مازندران‌ [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 269-275]
 • آویش کوهشاهی، ، افسانه میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • آویش کوهشاهی، افسانه میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 145-158]
 • آیین فر، حسین اولین گزارش سفیدک سطحی Rosa persica بر اثر قارچ Leveillula taurica در ایران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 309-310]

ا

 • ابراهیم اف، آقا ولی تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • ابراهیم اف، ا. بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 387-391]
 • ابراهیمی، اسماعیل تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • ابراهیمی، رقیه بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 190-191]
 • ابراهیمی، لیلا کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 123-129]
 • ابراهیمی، محسن بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 195-205]
 • ابراهیمی مقدم، لیلا ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 399-415]
 • ابراهیمی میمند، اسمعیل بررسی کارآیی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه گندم در ایران و آخرین واکنش ژنوتیپهای گندم اقلیم سرد کشور نسبت به بیماری [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 69-97]
 • ابطحی، فائزه السادات اولین گزارش از وقوع ویروس ساقه گودکی سیب از درختان سیب ایران [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 307-308]
 • ابوترابی، المیرا واکنش برخی نمونه‌های ژنتیکی گوجه‌فرنگی محلی بانک ژن گیاهان ملی ایران نسبت به نماتد ریشه‌گرهی(Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 197-205]
 • ابولی پور، محمدرضا ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 279-291]
 • احسانی، امان ا... اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه) [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 104-105]
 • احمدپور، عبداله مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و روابط فیلوژنتیکی در گونه Bipolaris oryzae و تعدادی از گونه‌های جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف‌های هرز [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 123-135]
 • احمدپور، عبداله تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 193-205]
 • احمدپور، عبداله مطالعه تنوع گونه‌ای جنس Botrytis جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی و شهرستان سنندج (استان کردستان) [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 237-262]
 • احمد‌زاده، مسعود بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین‌های Pseudomonas fluorescens و تأثیر برخی فاکتور‌های تغذیه‌ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 463-470]
 • احمدزاده، مسعود تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 309-320]
 • احمدزاده، مسعود بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • احمدی، بهنام اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 171-176]
 • احمدی، حسین ارتباط بین جمعیت اولیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و میزان خسارت به گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 385-398]
 • احمدی، علیرضا جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 339-347]
 • احمدی، علیرضا بررسی چرخه زندگی نماتود سیستی غلات (Heterodera avenae Type B) بر روی گندم بهاره در شرایط مزرعه در استان خوزستان [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 465-475]
 • احمدی، هادی مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 263-267]
 • احمدی‌خواه، اسداله تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • احمدی خواه، اسداله فراوانی و تعیین ترادف سه جدایه ویروس وای سیب‌زمینی از مزارع توتون و مقایسه فیلوژنتیکی با سایر جدایه‌های دنیا [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 417-421]
 • اخلاقی، مهدی شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه‌های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 399-412]
 • اخوان، علیرضا مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]
 • اخوان‌سپاهی، عباس جداسازی و شناسایی جدایه‌های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن‌ها علیه جدایه‌های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • اخوت، سید محمود مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • اخوت، سید محمود مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • اخوت، سیدمحمود تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • اخوت، سیدمحمود همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]
 • ادراکی، وحید تنوع فنوتیپی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina و ارتباط آن با بیماری‌زایی [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 93-100]
 • ارزنلو، مهدی ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 77-82]
 • ارزنلو، مهدی بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • ارزنلو، مهدی شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 357-365]
 • ارزنلو، مهدی ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل‌های ارسباران و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 217-230]
 • ارزنلو، مهدی ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی) [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 349-351]
 • ارزنلو، مهدی شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • ارزنلو، مهدی شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • ارزنلو، مهدی وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • استئا، گتانو مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • استفنسن، برایان دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 305-316]
 • اسحاقی، رحیم مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • اسداغی، ابراهیم اولین گزارش از لکه برگی پده در اثر قارچ Alternaria alternata در ایران [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 309-310]
 • اسدی آبکنار، اسد ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌ [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 173-183]
 • اسکندری، علی معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران * [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 147-163]
 • اسکندری، علی تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران * [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 179-185]
 • اسکندری، علی معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 245-255]
 • اسکندری، علی تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 231-247]
 • اسکندری، علی معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 357-373]
 • اسکندری، علی اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 123-127]
 • اسکندری، علی توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 119-123]
 • اسکندری، علی مدل‌سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های قارچ Macrophomina phaseolina [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 269-280]
 • اسماعیلی، ابوالقاسم نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 283-292]
 • اسماعیلی، مریم ارزیابی واکنش ارقام هندوانه در برابر ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه با استفاده از مایه‌کوبی با سازه عفونت‌زای ویروس [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 99-107]
 • اسماعیلی، مریم بیماری‏زایی جمعیت‏های مختلف نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) روی ژنوتیپ‏های چغندرقند [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • اسماعیلی، مریم میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 145-158]
 • اسمعیل‌زاده حسینی، سید علیرضا گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 107-112]
 • اسمعیل‌زاده حسینی، سید علیرضا ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته‏میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 113-118]
 • اسمعیل‌زاده حسینی، سیدعلیرضا تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 135-141]
 • اسمعیل‌زاده حسینی، سیدعلیرضا خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 165-174]
 • اسمعیل زاده حسینی، سید علیرضا ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 413-424]
 • اسمعیل زاده حسینی، سید علیرضاسید علیرضا اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 367-370]
 • اشرفی، جواد بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 275-301]
 • اشکان، سیدمحمد بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) * [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 301-308]
 • اشکان، سیدمحمد بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 301-308]
 • اصغری، رمضان معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 419-434]
 • اصلاحی، نگین فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 431-444]
 • اعتباریان، حسن‌رضا بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 195-205]
 • اعتباریان، حسن‌رضا بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 435-446]
 • اعتباریان، حسن رضا کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 123-129]
 • اعزازی، رباب بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • اعظمی ساردوئی، ذبیح‌اله تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 51-63]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح الله مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 247-265]
 • افشاری، حسین تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 393-401]
 • افشاری، فرزاد مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1 [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 157-169]
 • افشاری، فرزاد مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 187-202]
 • افشاری، فرزاد بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 297-316]
 • افشاری، فرزاد اولین گزارش از بیماری‌زائی زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) بر روی ژن Sr25 در اردبیل٬ شمالغرب ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 119-122]
 • افشاری، فرزاد اولین گزارش از پرآزاری عامل زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) برای ژن‌های مقاومت Yrsp ، Yr1 و Yr3 در اردبیل، شمال‌غرب ایران [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 343-347]
 • افشاری آزاد، همایون کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • افشاری‌فر، علیرضا ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • افشاری‌فر، علیرضا تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • افشاری‌فر، علیرضا بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 287-296]
 • افشاری‌فر، علیرضا القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 209-226]
 • افشاری‌فر، علیرضا اثر سرکوبگر‌های خاموشی ویروس موزائیک زرد راه راه جو (Barley yellow striate mosaic virus) بر میزان بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در گیاهNicotiana benthamiana 16c [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 287-303]
 • افشاریفر، علی‌رضا القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 209-219]
 • افشاریفر، علیرضا پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران* [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]
 • افشاریفر، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • افشاریفر، علیرضا ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 375-388]
 • افشاریفر، علیرضا خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 403-409]
 • افشاریفر، علیرضا القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 67-82]
 • افشاریفر، علیرضا مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • افشاریفر، علیرضا ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-58]
 • افشاریفر، علیرضا فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 431-444]
 • افشاریفر، علیرضا تغییر بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در پاسخ به سرکوبگر خاموشی HC-Pro ویروس ای سیب‌ زمینی (Potato virus A) در گیاه Nicotiana benthamiana [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]
 • افشاریفر، علیرضا تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه‌‌‌ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)* [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 327-341]
 • افشاریفر، علیرضا برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • افشاریفر، علیرضا اولین گزارش از وقوع ویروس موزاییک خفیف فلفل در آلودگی مخلوط با ویروس روگوز قهوه‌ای گوجه‌فرنگی روی فلفل در استان اصفهان [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 263-267]
 • افشاریفر، علیرضا اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 337-341]
 • افشاریفر، علیرضا اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبر بهجت‌نیا، سیدعلی خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 101-105]
 • العشری، عبدالناصر شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 287-302]
 • الماسی، حسن اولین گزارش از زنگار حفره دم‏میوه سیب ناشی از قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans در ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 213-216]
 • الماسی، رضا ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • الماسی، رضا مکان یابی سلولی پروتئین های سرکوبگر خاموشی در دو ویروس کوتولگی زردی غلات [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 227-235]
 • اله‌وردی، توحید همراهی Candidatus phytoplasma prunorum با کوتولگی زرد برگ آلو در ایران [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 185-185]
 • الهی‌نیا، سیدعلی تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 101-112]
 • الهی نیا، سید علی بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 297-307]
 • امامی، تارا ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • امانی بنی، فاطمه کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 339-356]
 • امانی‌فر، ناصر مدیریت تلفیقی بیماری موزاییک ایرانی ذرت‌ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 43-55]
 • امانی‌فر، ناصر فراوانی جداسازی برخی از میکروارگانیسم‌ها و بیمارگرهای گیاهی همراه با عارضه واکاری باغ‌های هلو در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 207-229]
 • امانی‌فر، ناصر Pseudomonas marginalis: یک بیمارگر بالقوه برای گیاهان گلخانه‌ای و گیاهان زراعی با سیستم آبیاری بارانی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 87-104]
 • امانی فر، ناصر ردیابی بیماری پیرس مو در برخی تاکستان‌های ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • امانی فر، ناصر قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 329-333]
 • امجدی، زهرا اثر بیمارگر قارچی Leptosphaeria maculans در مرحله زیواپرور بر پروفیل متابولیکی گیاه کلزا رقم هایولا 401 در یک برهم کنش سازگار [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 261-285]
 • امجدی، زهرا متابولومیکس مقایسه ای گیاهچه های دو لاین تقریباً آیزوژنیک مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری زنگ برگی گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 87-108]
 • امیرمیجانی، امیررضا بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]
 • امیرمیجانی، امیررضا ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 411-415]
 • امیرمیجانی، امیررضا بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 159-170]
 • امیری مظهر، مهدی اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 276-277]
 • امینایی، محمد مهدی پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 93-99]
 • امینی، جهانشیر بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • امینی، جهانشیر شناسایی، ساختار و واکاوی فیلوژنتیکی خانواده ژن MLO (Mildew Resistance Locus O) در گونه‌های Triticum aestivum وMalus domestica [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 253-273]
 • امینی، سید محمد ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • امینیان، حشمت الله ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته‏میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 113-118]
 • امینیان، حشمت الله ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 413-424]
 • امینیان، حشمت اله کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 123-129]
 • امینیان، حشمت اله اثرات ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت‌شده درون نانو ذرات سیلیکاتی علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • انصاری، سیمین نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 185-196]
 • انصاری، مریم تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 33-49]
 • انصاری، مریم القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 209-226]
 • انواری، زهره مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند Phytophthora parsiana، P. hydropathica و P. irrigata* [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 57-65]
 • انواری1، زهره بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 49-56]
 • اهری زاد، سعید ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 109-126]
 • اولیا، مجید بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 83-92]
 • اولیا، مجید مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 413-430]
 • اولیا، مجید بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 371-383]
 • اولیا، مجید، تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • اولیاء، مجید وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 385-385]
 • اولیاء، مجید اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major) [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 367-379]
 • اولیاء، مجید ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 279-291]
 • اولیاء، مجید مهار زیستی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica با استفاده از ورمی‏کمپوست و قارچ Trichoderma harzianum در گوجه‏فرنگی [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • ایرانبخش، علیرضا بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 344-335]
 • ایرانی، حسین بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 387-391]
 • ایرانی، حسین تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • ایزد پناه، کرامت اله اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 276-277]
 • ایزد پناه، کرامت اله جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 280-281]
 • ایزدپناه، کرامت ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 229-239]
 • ایزدپناه، کرامت تغییر بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در پاسخ به سرکوبگر خاموشی HC-Pro ویروس ای سیب‌ زمینی (Potato virus A) در گیاه Nicotiana benthamiana [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]
 • ایزدپناه، کرامت‌الله مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 505-521]
 • ایزدپناه، کرامت‌الله تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 75-96]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران* [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 375-388]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 209-219]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله مقایسه بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی پوتی ویروس‌های گیاهان تیره غلات در ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 47-66]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 67-82]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 287-296]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 493-504]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 375-391]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله شناسایی و تعیین ویژگی‌های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده‌ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 503-517]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 417-430]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله تنوع ژنتیکی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس موزاییک ایرانی ذرت براساس پراکنش جغرافیایی، میزبان و نوع علائم [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 39-48]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله اثر سرکوبگر‌های خاموشی ویروس موزائیک زرد راه راه جو (Barley yellow striate mosaic virus) بر میزان بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در گیاهNicotiana benthamiana 16c [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 287-303]
 • ایزدپناه، کرامت اله آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]
 • ایزدپناه، کرامت اله بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • ایزدپناه، کرامت اله تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 452-453]
 • ایزدپناه، کرامت اله بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 343-352]
 • ایزدپناه، کرامت اله خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 403-409]
 • ایزدپناه، کرامت اله ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • ایزدپناه، کرامت اله ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 135-145]
 • ایزدپناه، کرامت اله مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • ایزدپناه، کرامت اله شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 249-262]
 • ایزدپناه، کرامت اله خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 101-105]
 • ایزدپناه، کرامت اله ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-58]
 • ایزدپناه، کرامت اله تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • ایزدپناه، کرامت اله ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • ایزدپناه‌، کرامت‌اله بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 195-208]
 • ایزدی، مهین‌ بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]
 • ایلخان، لاله پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 93-99]
 • ایوبی، نجمه اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 203-215]

ب

 • باباخانی، بیتا تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 193-205]
 • بابای اهری، اسداله ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 77-82]
 • بابای اهری، اسداله شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 357-365]
 • بابای اهری، اسداله ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل‌های ارسباران و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 217-230]
 • بابای اهری، اسداله شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • بابایی، قباد مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • بابایی‌زاد، ولی‌اله نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 523-539]
 • بابایی‌زاد، ولی اله مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی(Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]
 • بابایی زاد، ولی‌اله بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • بابایی زاد، ولی‌اله بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 190-191]
 • بابایی زاد، ولی اله بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 311-317]
 • بابایی زاد، ولی اله بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 369-384]
 • بابایی زاد، ولی اله تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 11-26]
 • بابایی زاد، ولی اله بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه‌های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف‌های هرز غالب باغ‌های مرکبات مازندران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 48-49]
 • بابایی زاد، ولی اله بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 275-301]
 • بارکر، هیو تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 155-160]
 • بارکر، هیو تحریک خاموشی ژن با استفاده از سازه با قابلیت ترانویسی از دو جهت [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 117-123]
 • باقرزاده، کوثر معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 99-117]
 • باقرنژاد، النا تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه‌‌‌ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)* [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 327-341]
 • باقری، صدیقه میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • باقری، عبدالنبی بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 195-208]
 • باقری، عبدالنبی تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 75-96]
 • باقریان، سید علی‌اکبر تأثیر آلودگی به واریانت ملایم ویروئید غده دوکی سیب زمینی بر پروفیل متابولیکی رقم راتگرز گوجه‌فرنگی * [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 203-219]
 • باقریان، سید علی اکبر ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-58]
 • باقری خیرآبادی، محمود اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 385-390]
 • باکر، پیتر تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 309-320]
 • بحری، بنت الهدی ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 463-464]
 • بختیاری بستاکی، سمیرا شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • بخشی، مونس وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • بخشی، مونس شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 177-192]
 • بذرافشان، محسن اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 321-336]
 • براری، حسین بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 237-247]
 • برتاچینی، آسوآنتا خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 165-174]
 • بردی فتوحی‌فر، خلیل مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • بردی فتوحی‌فر، خلیل وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 477-478]
 • بردی فتوحی فر، خلیل بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 107-119]
 • بردی فتوحی فر، خلیل بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 321-338]
 • برزگر، علی بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 235-247]
 • برزگر مروستی، فاطمه سازگاری میسلیومی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina در ایران [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 115-128]
 • برزگر مروستی‌، فاطمه تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 361-377]
 • برهانی، علی معرفی یک گونه جدید Melampsora روی Populus x euramericana در ایران NEW RECORD OF THE GENUS Melampsora ON Populus x euramericana FROM IRAN [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 100-101]
 • بقائی راوری، ساره بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 217-233]
 • بقایی راوری، ساره بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • بقایی راوری، ساره ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 323-337]
 • بلبلی، زینب بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 471-492]
 • بلوچ، محمدرضا اثرات ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت‌شده درون نانو ذرات سیلیکاتی علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • بنی‏ هاشمی، ضیاءالدین اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • بنی‌هاشمی، ضیاء‌الدین کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 165-181]
 • بنی‌هاشمی، ضیاء‌الدین واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni* [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 289-294]
 • بنی‌هاشمی، ضیاء‌الدین تعیین و تشخیص بیماری زوال گوجه‌فرنگی و خیار ناشی از Plectosphaerella cucumerina در ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 489-502]
 • بنی‌هاشمی، ضیاءالدین واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 279-296]
 • بنی‌هاشمی، ضیاءالدین واکنش ارقام مختلف کدوییان به Phytophthora melonis و P. drechsleri در شرایط گل‌خانه [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 375-384]
 • بنی‌هاشمی، ضیاءالدین شناسایی گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 555-561]
 • بنی‌هاشمی، ضیاءالدین تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 85-98]
 • بنی‌هاشمی، ضیاءالدین سازگاری میسلیومی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina در ایران [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 115-128]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 111-113]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 365-374]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین Phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 191-196]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین وقوع بیمارسپتوریوز Pistacia spp. در استان های قزوین و فارس [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 395-397]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین بهینه جدا سازی و پراکنش گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani و تعیین منبع آلودگی گیاهان زینتی به آن در شیراز* [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 393-398]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین تنوع ژنوتیپی جدایه‎های tumefaciens Agrobacterium و A. vitis از میزبان‌های مختلف در برخی از استان‌های غربی و جنوبی ایران با استفاده از نشانگر RAPD [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 175-195]
 • بنی‌هاشمی، ضیاالدین بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 49-56]
 • بنی هاشمی، ضیاء شناسایی و ردیابی اختصاصی ‌Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 541-553]
 • بنی هاشمی، ضیاء‌الدین تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه‌ای و طول دوره‌ی بقای آن* [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 461-469]
 • بنی هاشمی، ضیاء الدین بررسی تشکیل کلامیدوسپور Phytopthora parsiana تحت شرایط آزمایشگاه و در بافت آلوده میزبان به عنوان عامل پایداری [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 243-244]
 • بنی هاشمی، ضیاء الدین تنوع فنوتیپی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina و ارتباط آن با بیماری‌زایی [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 93-100]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 319-324]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی و شبه‌قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 326-339]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین بلایت ریزوکتونیایی آزولا در مزارع برنج شمال ایران [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 407-407]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 276-277]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 183-189]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 236-237]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 361-377]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین Fusarium oxysporum f. sp. melonis به نژادهای Cucumis melo واکنش ارقام عامل پژمردگی فوزاریومی [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین بررسی پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی Nattrassia mangiferae عامل زوال درختان سایه‌دار در شهر شیراز [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 105-109]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 126-139]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 49-67]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین جداسازی، تعیین نژاد و مشخصات مولکولی Fusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در استان بوشهر [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 359-369]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین تاثیر دو جدایه خاک شور و غیر شور Glomus mosseae و سطوح NaCl بر خصوصیات رشدی، زیست شیمیایی و ترکیب معدنی سه پایه پسته.1: رشد و ویژگی های زیست شیمیایی * [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]
 • بنی هاشمی، ضیاءالدین شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 217-236]
 • بنی هاشمی، ضیاالدین * واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 294-289]
 • بنی هاشمی، ضیاالدین مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند Phytophthora parsiana، P. hydropathica و P. irrigata* [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 57-65]
 • بنی هاشمی، مهدیه ۸۹ Spongospora اولین گزارش از شناسایی بیماری قرنطینه ای جرب پودری سیب زمینی از گلخانه تولید مینی تیوبر در ایران و امحاء آن subterranea f.sp. subterranea (Sss) [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 88-89]
 • بنی هاشمیان، سید مهدی ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 463-464]
 • بنی هاشمیان، سید مهدی ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 345-358]
 • بهار، مسعود استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در ردیابی Armillaria mellea عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 223-235]
 • بهار، مسعود مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]
 • بهاری، سحر نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 65-76]
 • بهبودی، کیوان بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین‌های Pseudomonas fluorescens و تأثیر برخی فاکتور‌های تغذیه‌ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 463-470]
 • بهبودی، کیوان تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 309-320]
 • بهبودی، کیوان بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 493-504]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 505-521]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر شناسایی و تعیین ویژگی‌های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده‌ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 503-517]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه‌‌‌ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)* [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 327-341]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 417-430]
 • بهجت‌نیا، سیدعلی‌اکبر ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران* [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 375-388]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 452-453]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-58]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 54-69]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 217-218]
 • بهرامی ترابی، امید ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • بهرستاقی، مهرانه بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 297-307]
 • بهزادی امین، رضا بررسی تأثیر باکتری‏های فراریشه بر فعالیت نماتود ریشه ‌گرهی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه* [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 53-68]
 • بهمنی، کامبیز جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp91 جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 371-387]
 • بوجاری، جمشید گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 345-349]
 • بوجاری، جمشید معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 284-285]
 • بوجاری، جمشید معرفی یک گونه جدید Melampsora روی Populus x euramericana در ایران NEW RECORD OF THE GENUS Melampsora ON Populus x euramericana FROM IRAN [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 100-101]
 • بیابانی، عباس بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 369-384]
 • بیات، حسین روی میخک از ایران (CVMV) اولین گزارش از وقوع ویروس پیسک رگبرگ میخک [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 93-94]
 • بیات، حسین تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 431-447]
 • بیگی، سیامک تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 331-340]
 • بی‌نیاز، یاسر تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]

پ

 • پاداشت، فریدون بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]
 • پاداشت دهکائی، فریدون ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 411-415]
 • پاداشت دهکائی، فریدون اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 103-104]
 • پاداشت‌دهکایی، فریدون اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • پاداشت‌دهکایی، فریدون تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • پاداشت‌دهکایی، فریدون شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 441-443]
 • پاداشت دهکایی، فریدون اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ Gibberella fujikuroi بر فاکتور‌های رشد بذر برنج [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 13-18]
 • پاسالاری، حسین تأثیرعلف‌کش گلیفوسیت در بیان ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی و القای مقاومت در گیاهان سیب‌زمینی تراریخت تیمار‌شده با دو سویه بیمارگرهای سیب‌زمینی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • پاسندی، حمیده بررسی بقا و دامنه میزبانی جدایه‌های Phythophthora capsici* [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 109-122]
 • پاسندی، حمیده * واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 294-289]
 • پاسندی، حمیده واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni* [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 289-294]
 • پاکدل، آرزو تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • پاکدل، آرزو موقعیت فیلوژنتیکی جدایه‌های همدان ویروس کوتولگی زرد جو با استفاده از ترادف ژن پلیمراز: اولین گزارش گونه BYDV-PAS در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاک نیت، علی خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 101-105]
 • پاک نیت1، مجید کنترل مؤثر نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از روش آفتابدهی انفرادی خاک سایه‌انداز درختان آلوده پرتقال * [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • پاینده، مریم مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 247-265]
 • پدرام، مجید گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • پدرام، مجید چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 445-459]
 • پرتوت، ایلاریا شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • پردل، عادل بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 67-83]
 • پردل، عادل اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 277-289]
 • پردل، عادل تجزیه و تحلیل جدایه‌های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری‌زایی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • پژوهنده، مقصود شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 381-391]
 • پنجکه، ناصر تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • پنجه‌که، ناصر کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • پنجه‌که، ناصر اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • پورامینی، نجمه میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • پورتبریزی، ثریا انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • پورجم، ابراهیم معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران * [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 147-163]
 • پورجم، ابراهیم معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 419-434]
 • پورجم، ابراهیم گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 161-178]
 • پورجم، ابراهیم چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 445-459]
 • پورجم، ابراهیم اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 125-133]
 • پورجم، ابراهیم پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 399-413]
 • پورجم، ابراهیم گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 303-326]
 • پورخواجه، فائزه اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 77-82]
 • پورسعید، راضیه بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 107-119]
 • پورصفر، علیرضا وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • پورعلی، حامد تنوع ژنتیکی جدایه‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک بادام دراستان‌های فارس‌، کرمان و کردستان‌ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 353-366]
 • پورعلی بابا، حمیدرضا بیماریزایی Cladosporium halotolerans بر روی تعدادی گیاه لگومینوز [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 159-170]
 • پورفرهنگ، حسن اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • پورمهدی علمدارلو‌، رضا بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 237-247]
 • پوریوسفی، کیمیا انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • پیرنیا، مهدی کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 319-327]
 • پیرنیا، مهدی اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • پیره، سحر بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جداشده از استان کردستان* [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • پیغامی آشنایی، سمیرا ارزیابی تعامل بین Glomus intraradices و باکتری‌های آنتاگونیست Pseudomonas و Bacillus و تأثیر آنها در القای سیستمیک ژن‌های دفاعی در برگ‌های برنج بر علیه *Magnaporthe oryzae [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 19-36]

ت

 • تابعین، سعید ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 493-504]
 • تابعین، سعید Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 217-218]
 • تاجیک‌ قنبری، محمد علی جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 447-453]
 • تاجیک قنبری، محمد علی مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی(Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 288-289]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 389-404]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی تاجیک قنبری بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 311-317]
 • ترائو، دیدیه اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 277-289]
 • ترابی، محمد ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 309-317]
 • تسوکیبوشی، تاکائو وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 353-360]
 • تقوی، سید محسن شناسایی عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیارو مطالعه خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی آن در استان‌های فارس و کرمان [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • تقوی، سید محسن بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های Agrobacterium از میزبان‌های مختلف در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 329-341]
 • تقوی، سید محسن جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 280-281]
 • تقوی، سید محسن فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 431-444]
 • تقوی، سید محسن تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 33-49]
 • تقوی، سیدمحسن اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 403-406]
 • تقوی، سیدمحسن کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 339-356]
 • تقوی، سیدمحسن اثر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در گیاه گوجه‏فرنگی آلوده به آن در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • تقوی، سیدمحسن تنوع ژنوتیپی جدایه‎های tumefaciens Agrobacterium و A. vitis از میزبان‌های مختلف در برخی از استان‌های غربی و جنوبی ایران با استفاده از نشانگر RAPD [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 175-195]
 • تقوی، سیدمحسن برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • تقوی، سیدمحسن القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 209-226]
 • تقی‌پور، مائده تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 11-26]
 • تقی‌پور، مائده ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل بیماری نوار قهوه‌ای برنج با استفاده از rep-PCR * [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 279-280]
 • تقی نسب، میثم فراوانی و تعیین ترادف سه جدایه ویروس وای سیب‌زمینی از مزارع توتون و مقایسه فیلوژنتیکی با سایر جدایه‌های دنیا [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 417-421]
 • تلمادره‌ای، تلماه اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 288-289]
 • تنها معافی، زهرا نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 362-363]
 • تنها معافی، زهرا مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 405-418]
 • تنها معافی، زهرا تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران * [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 179-185]
 • تنها معافی، زهرا تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 231-247]
 • تنها معافی، زهرا معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 357-373]
 • تنها معافی، زهرا پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 399-413]
 • تنهامعافی، زهرا تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • تنهامعافی، زهرا معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 391-393]
 • تنهامعافی، زهرا بررسی چرخه زندگی نماتود سیستی غلات (Heterodera avenae Type B) بر روی گندم بهاره در شرایط مزرعه در استان خوزستان [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 465-475]
 • تنهامعافی، زهرا شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 287-302]
 • تهور، امیر FDD یک اد-این مفید درمحیط MS Excel برای برازش توزیع‌های آماری گسسته به داده‌های فراوانی وقوع بیماری، علف‌های هرز، حشرات و نماتودها [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 161-168]
 • توحیدفر‌، مسعود شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 286-287]
 • تورچی، محمود ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 109-126]
 • توکلی، مجید ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی) [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 349-351]

ج

 • جایمند، کامکار اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major) [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 367-379]
 • جایمند، کامکار تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • جباری، حبیبه تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • جباری، حبیبه معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 391-393]
 • جباری، حبیبه شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 287-302]
 • جباری، حبیبه توصیف (Nematoda: Campydorina) Campydora demonstrans جداشده از خاک‌های اطراف شهر میانه، استان آذربایجان‌شرقی [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 61-64]
 • جباری، حبیبه آلودگی برخی گیاهان دارویی به نماتد سیستی کلم، Heterodera cruciferae Franklin 1945 تحت شرایط گلخانه [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 255-258]
 • جباری، حبیبه اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 171-176]
 • جعفرپور، بهروز ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 399-415]
 • جعفری، مجید واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 147-159]
 • جمالوند، مهدی ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 319-328]
 • جمالی، سالار بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • جمالی، صمد بررسی پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی Nattrassia mangiferae عامل زوال درختان سایه‌دار در شهر شیراز [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 105-109]
 • جمالی، عبدالحسین وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 385-385]
 • جمالی، مصطفی بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 359-368]
 • جمالی زواره، عبدالحسین بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 393-401]
 • جمالی زواره، عبدالحسین بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 433-437]
 • جمشیدی، الهام همراهی فیتوپلاسماهایی از گروه‌های جاروک نخود کبوتر (16SrIX)و افژولش شبدر(16SrVI) با بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در ایران* [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 175-175]
 • جهانبازیان، لیلا اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏فرنگی [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 339-355]
 • جهان‌بین، درنا مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 505-521]
 • جهان بین، درنا بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 417-430]
 • جوادی، باهره کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 319-327]
 • جوادی، علی‌رضا بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 301-308]
 • جوادی، علی رضا قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 329-333]
 • جوادی اصطهباناتی، علیرضا معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 341-351]
 • جوان‌نیکخواه، محمد تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • جوان‌نیکخواه، محمد مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • جوان‌نیکخواه، محمد تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 309-320]
 • جوان‌نیکخواه، محمد شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 257-262]
 • جوان‌نیکخواه، محمد ارزیابی بیماری‌زایی چند گونه Fusarium جدا شده از بذر برنج در آزمایشگاه و ردیابی میزان انتقال بیماری پوسیدگی طوقه برنج توسط بذر [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 193-208]
 • جوان نیک خواه، محمد بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 321-338]
 • جوان نیکخواه، محمد جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 339-347]
 • جوان نیکخواه، محمد بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 387-391]
 • جوان نیکخواه، محمد تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • جوان نیکخواه، محمد همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]
 • جوان نیکخواه، محمد بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 107-119]
 • جوان نیکخواه، محمد گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 475-476]
 • جوان نیکخواه، محمد وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 477-478]
 • جوان نیکخواه، محمد تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 70-86]
 • جوان نیکخواه، محمد مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • جوان نیکخواه، محمد بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 67-83]
 • جوان نیکخواه، محمد وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • جوان نیکخواه، محمد اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 277-289]
 • جوان نیکخواه، محمد نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 373-377]
 • جوان نیکخواه، محمد معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 99-117]
 • جوان نیکخواه، محمد تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 193-205]
 • جوان نیکخواه، محمد تجزیه و تحلیل جدایه‌های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری‌زایی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • جواهری، محمد مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 349-358]
 • جواهری، محمد واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 279-296]
 • جواهری، محمد بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های Agrobacterium از میزبان‌های مختلف در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 329-341]
 • جواهری، محمد تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 33-49]

چ

 • چارگانی، حبیب اله مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 349-358]
 • چاره‌گانی، حبیب‌الله نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 183-198]
 • چاره‌گانی، حبیب‌اله اثر بازدارندگی عصاره جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 445-464]
 • چاره‌گانی، حبیب‌اله نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 185-196]
 • چاره‌گانی، حبیب‌اله اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 77-82]
 • چاره گانی، حبیب اله تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 263-274]
 • چناری بوکت، علی معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 245-255]

ح

 • حاج منصور، شهاب مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1 [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 157-169]
 • حاجی پور جارچلو، زهرا شناسایی و مطالعه بیماری‌زایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 325-334]
 • حاجی‌زاده، فاطمه اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 281-285]
 • حاجی‌زاده، محمد ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 279-288]
 • حبیبی، آزاده تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه‌ای و طول دوره‌ی بقای آن* [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 461-469]
 • حبیبی، آزاده شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 243-259]
 • حبیبی، حکیمه باکتری Brenneria nigrifluens، تهدیدی برای گردوی استان البرز [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 337-341]
 • حبیبی،، حکیمه گزارش همراهی Stenotrophomonas sp. با بیماری لکه‌برگی و شانکر هسته‌داران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 103-106]
 • حریقی، بهروز بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جداشده از استان کردستان* [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • حریقی، بهروز جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp91 جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 371-387]
 • حسامی، سمیه اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 379-387]
 • حسن زاده، نادر بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 275-278]
 • حسن زاده، نادر جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp91 جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 371-387]
 • حسن شیخی، پریسا میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • حسن وند، وحید اولین گزارش ویروس جزیرای پیچیدگی برگ پنبه و بتاستلایت همراه آن از گیاهان ختمی، بامیه و آفتاب گردان از ایران [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 405-408]
 • حسن وند، وحید میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 145-158]
 • حسنوند، وحید تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 281-289]
 • حسنی، داراب لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 325-329]
 • حسنی، داراب تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 70-86]
 • حسنی مهربان، افشین تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 431-447]
 • حسین وند، منوچهر توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 119-123]
 • حسینی، احمد تعیین توالی کامل جدایه ایرانی ویروس موزاییک چغندرقند [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 339-351]
 • حسینی، احمد شناسایی بیوانفورماتیک دو ویروس جدید از پسته ایرانی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 81-85]
 • حسینی، سیده مریم وقوع Rhizoctonia solani AG2-2 عامل بوته میری آویشن دنایی [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 195-201]
 • حسینیان، لاله اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 132-133]
 • حسینی بدربانی، علی شناسایی، ساختار و واکاوی فیلوژنتیکی خانواده ژن MLO (Mildew Resistance Locus O) در گونه‌های Triticum aestivum وMalus domestica [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 253-273]
 • حسینی‌پور، اکبر بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • حسینی‌پور، اکبر وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 277-280]
 • حسینی پور، اکبر تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • حسینی مقدم، حسین شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • حق‌شناس، فریبا ویژگی‏های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با جاروک GF-677 در ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 229-244]
 • حمزه‏ زرقانی، حبیب‏الله بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 245-262]
 • حمزه‌زرقانی، حبیب‌اله ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 493-504]
 • حمزه‌زرقانی، حبیب‌اله تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 85-98]
 • حمزه‌زرقانی، حبیب‌اله اثر بیمارگر قارچی Leptosphaeria maculans در مرحله زیواپرور بر پروفیل متابولیکی گیاه کلزا رقم هایولا 401 در یک برهم کنش سازگار [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 261-285]
 • حمزه زرقانی، حبیب شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 217-236]
 • حمزه زرقانی، حبیب‏اله اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • حمزه زرقانی، حبیب الله تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 263-274]
 • حمزه زرقانی، حبیب الله تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 33-49]
 • حمزه زرقانی، حبیب‌اله تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • حمزه زرقانی، حبیب‌اله تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه‌‌‌ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)* [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 327-341]
 • حمزه زرقانی، حبیب‌اله برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • حمزه زرقانی، حبیب‌اله القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 209-226]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 319-324]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله اثر میزان وقوع آلودگی میوه گوجه فرنگی به لکه موجی، اندازه و رقم بر ارزش بازاری آن در منطقه میناب [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 97-103]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله FDD یک اد-این مفید درمحیط MS Excel برای برازش توزیع‌های آماری گسسته به داده‌های فراوانی وقوع بیماری، علف‌های هرز، حشرات و نماتودها [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 161-168]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 51-64]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله متابولومیکس مقایسه ای گیاهچه های دو لاین تقریباً آیزوژنیک مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری زنگ برگی گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 87-108]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 321-336]
 • حمزه زرقانی، حبیب اله جداسازی و شناسایی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام‌زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حنیفه، سیامک اولین گزارش از Diplodia seriata عامل بیماری شانکر و خشکیدگی شاخه‌های درختان سیب در ایران [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 189-190]
 • حیدرنژاد، جهانگیر انتقال و میزبان‌های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 83-91]
 • حیدرنژاد، جهانگیر ساخت سازه عفونت‌زا و اثبات بیماری‌زایی ژنوم دو بخشی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی- جدایه ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 403-409]
 • حیدرنژاد، جهانگیر ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 135-145]
 • حیدرنژاد، جهانگیر تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • حیدرنژاد، جهانگیر ارزیابی واکنش ارقام هندوانه در برابر ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه با استفاده از مایه‌کوبی با سازه عفونت‌زای ویروس [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 99-107]
 • حیدرنژاد، جهانگیر جداسازی و آنالیز فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس پیچیدگی برگ شلغم از گیاه تاتوره [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 77-85]
 • حیدرنژاد، جهانگیر میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • حیدری، اصغر بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 387-391]
 • حیدری، اصغر تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • حیدری، رامین معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 419-434]
 • حیدری، رامین بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 449-462]
 • حیدری، رامین بیماری‏زایی جمعیت‏های مختلف نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) روی ژنوتیپ‏های چغندرقند [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • حیدری، سارا تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • حیدری، فریبا مهار زیستی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica با استفاده از ورمی‏کمپوست و قارچ Trichoderma harzianum در گوجه‏فرنگی [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • حیدریان، احمد ارتباط بین غلظت عناصر غذایی با اختلالات کلسیمی در ارقام سیب رد دلیشز و گلدن دلیشز [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 267-278]
 • حیدریان، احمد اولین گزارش از زنگار حفره دم‏میوه سیب ناشی از قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans در ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 213-216]
 • حیدری‌نژاد، امیر مسعود نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 523-539]

خ

 • خاک‌ور، رضا استفاده از ژن پرآزاری سیرینگومایسین در گروه‌بندی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر درختان زردآلو و بادام [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 267-286]
 • خاک‌ور، رضا ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 345-358]
 • خالدی، نیما ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌ [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 129-149]
 • خانزاد بناب، سمیه آلودگی برخی گیاهان دارویی به نماتد سیستی کلم، Heterodera cruciferae Franklin 1945 تحت شرایط گلخانه [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 255-258]
 • خداپرست، اکبر کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 319-327]
 • خداپرست، سید اکبر بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Sclerotium rolfsii با استفاده از گروه‌های سازگار میسلیومی در استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 317-324]
 • خداپرست، سید اکبر اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 379-387]
 • خداپرست، سید اکبر Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان* [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • خداپرست، سید اکبر جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • خداپرست، سید اکبر تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-61]
 • خداپرست، سید اکبر اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 385-390]
 • خداپرست، سیداکبر وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 385-385]
 • خداپرست، سیداکبر بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]
 • خداپرست، سیداکبر ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 411-415]
 • خداپرست، سیداکبر تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 101-112]
 • خداپرست، سیداکبر بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 67-83]
 • خداپرست، سیداکبر ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 535-549]
 • خداپرست، سیداکبر نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 263-275]
 • خدارحمی، منوچهر ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 109-126]
 • خداکرمیان، غلام تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی* [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 181-199]
 • خداکرمیان، غلام خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 165-174]
 • خدایگان، پژمان گزارش همراهی Stenotrophomonas sp. با بیماری لکه‌برگی و شانکر هسته‌داران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 103-106]
 • خدایگان، پژمان بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • خدایگان، پژمان بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • خدایگان، پژمان وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 277-280]
 • خدایگان، پژمان جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 481-482]
 • خدایگان، پژمان بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 235-247]
 • خدایگان، پژمان باکتری Brenneria nigrifluens، تهدیدی برای گردوی استان البرز [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 337-341]
 • خدایی، سیما ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 77-82]
 • خدایی، سیما شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 357-365]
 • خدایی، سیما شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • خسروی، وحید اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 103-104]
 • خسروی، وحید بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 107-119]
 • خسروی، وحید وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 353-360]
 • خسروی، وحید وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 477-478]
 • خسروی، وحید شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 257-262]
 • خسروی، وحید بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 213-227]
 • خسروی، وحید ارزیابی بیماری‌زایی چند گونه Fusarium جدا شده از بذر برنج در آزمایشگاه و ردیابی میزان انتقال بیماری پوسیدگی طوقه برنج توسط بذر [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 193-208]
 • خنافری، آنیتا جداسازی و شناسایی جدایه‌های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن‌ها علیه جدایه‌های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • خنشا، مجید اثر میزان وقوع آلودگی میوه گوجه فرنگی به لکه موجی، اندازه و رقم بر ارزش بازاری آن در منطقه میناب [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 97-103]
 • خنشاء، مجید مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 319-324]
 • خوارزمی، سارا خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 101-105]
 • خوانچه‌زر، امین بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 195-208]
 • خوانچه زر، امین تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 393-401]
 • خوانچه زر، امین جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 280-281]
 • خوشایند، محمد‌رضا بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 435-446]

د

 • دادخدایی، علی شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی* [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 97-117]
 • دادخدایی، علی دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 305-316]
 • دارابی، سعید بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 287-296]
 • دامادی، سیدمحسن اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 159-163]
 • داوری، مهدی اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 385-390]
 • درویش‌نیا، مصطفی اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 265-270]
 • درویش‌نیا، مصطفی مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 263-267]
 • درویش‌نیا، مصطفی نخستین گزارش از Fusarium polyphialidicum روی ذرت در ایران [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 259-261]
 • درویش‌نیا، مصطفی شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 353-366]
 • دستجردی، رعنا تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 70-86]
 • دستجردی، رعنا ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تنوع بیماریزائی جدایه‌های Ophiognomonia leptostyla عامل آنتراکنوز گردو پس از نگهداری طولانی مدت [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 237-242]
 • دلیلی، علیرضا شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • دنیا دوست چلان، مریم‌ گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 345-349]
 • دنیادوست چلان، مریم اولین گزارش سیاهک Viola در اثر قارچ Urocystis violae در ایران. [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 97-98]
 • ده بوید، زهرا بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • دهقان، حسین تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 393-401]
 • دهقانپور فراشاه، سعیده اولین گزارش از وقوع ویروس موزاییک خفیف فلفل در آلودگی مخلوط با ویروس روگوز قهوه‌ای گوجه‌فرنگی روی فلفل در استان اصفهان [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 263-267]
 • دهقانپور فراشاه، سعیده اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 337-341]
 • دهقانپور فراشاه، سعیده اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان گودزاغی، الهام تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 51-64]
 • دهقان‌نیری، مجتبی شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 143-146]
 • دهقان‌نیری، مجتبی ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار در برخی از استان‌های مرکزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 199-215]
 • دهقانی، علی بیماری غنچه درشت گوجه ‌فرنگی در استان لرستان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 482-483]
 • دهقانی، علی بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 249-266]
 • دودابی نژاد، ابراهیم اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • دیزجی، اکبر اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 107-110]
 • دیزجی، اکبر خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته‌ای رگبرگ مرکبات (CVEV) [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • دیزجی، اکبر تبارزایی، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ویروس زردی بافت مرده باقلا براساس ترادف نوکلئوتیدی قطعه ‌ژنومی M [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 161-176]
 • دیزجی، اکبر برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 353-372]

ذ

 • ذاکری، عاطفه بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 343-352]
 • ذاکری، عبدالکریم وراثت‌ مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ‌های انتخابی امید‌بخش گندم استان فارس* [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 163-174]
 • ذاکری، عبدالکریم بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 297-316]
 • ذو‌الانواری، سیده معصومه شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی* [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 97-117]

ر

 • رئوفی، داوود تعیین برخی از ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 423-431]
 • رئیسی، حمیده تاثیر سویه‌های غیربیماری‌زای Pseudomonas روی شدت بیـماری ایجاد شده توسط بیمارگرهای Botrytis cinerea وalternata Alternaria در گیاه گوجه‌فرنگی و آرابیدوپسیس [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 33-49]
 • راه‌پیما سروستانی، نرجس تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • راه خدایی، اسماعیل شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 217-236]
 • ربانی‌نسب، حجت‌اله شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • ربیعی، بابک بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 41-50]
 • ربیعی، سمیرا تغییر بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در پاسخ به سرکوبگر خاموشی HC-Pro ویروس ای سیب‌ زمینی (Potato virus A) در گیاه Nicotiana benthamiana [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]
 • ربیعی، سمیرا اثر سرکوبگر‌های خاموشی ویروس موزائیک زرد راه راه جو (Barley yellow striate mosaic virus) بر میزان بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در گیاهNicotiana benthamiana 16c [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 287-303]
 • رجایی، ساسان بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 297-316]
 • رجبی، نیلوفر ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 367-373]
 • رجبی معماری، حمید مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 317-329]
 • رجس، ترینا بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 197-214]
 • رحمان پور، ساسان واکنش چند هیبرید و توده‌ بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L.) در برابر ویروس موزائیک زرد کدو* [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 99-102]
 • رحمانپور، سیامک ارزیابی مقاومت ارقام و هیبریدهای رایج آفتابگردان در استان آذربایجان غربی نسبت به بیماری سفیدک کرکی آفتابگردان [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 169-176]
 • رحمان‌زاده، اسماء ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 323-337]
 • رحیم‌زاده بهزادی، حمید پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 93-99]
 • رحیم‌لو، طاهره اولین گزارش از بیماری‌زایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 187-188]
 • رحیمی، پریسا بررسی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی ریشه گلرنگ با استفاده از آزمون بیماریزایی و نشانگر مولکولی AFLP [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 197-210]
 • رحیمیان، حشمت ا... بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 217-233]
 • رحیمیان، حشمت الله بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • رحیمیان، حشمت الله مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی(Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]
 • رحیمیان، حشمت الله وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 188-189]
 • رحیمیان، حشمت الله ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 389-404]
 • رحیمیان، حشمت‌اله تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 11-26]
 • رحیمیان، حشمت‌اله ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل بیماری نوار قهوه‌ای برنج با استفاده از rep-PCR * [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 279-280]
 • رحیمیان، حشمت‌اله بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • رحیمیان، حشمت‌اله شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 286-287]
 • رحیمیان، حشمت‌اله همراهی توأم چند ویروئید مرکبات با علایم بیماری‌های پسوروز و نقش حلقوی در مرکبات استان مازندران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 439-440]
 • رحیمیان، حشمت‌اله بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه‌های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 249-262]
 • رحیمیان، حشمت‌اله بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 235-247]
 • رحیمیان، حشمت‌اله ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 85-98]
 • رحیمیان، حشمت‌اله نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 523-539]
 • رحیمیان، حشمت‌اله شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 143-146]
 • رحیمیان، حشمت‌اله ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار در برخی از استان‌های مرکزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 199-215]
 • رحیمیان، حشمت‌اله خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته‌ای رگبرگ مرکبات (CVEV) [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • رحیمیان، حشمت اله بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 311-317]
 • رحیمیان، حشمت اله اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 107-110]
 • رحیمیان، حشمت اله اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 288-289]
 • رحیمیان، حشمت اله بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه‌های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف‌های هرز غالب باغ‌های مرکبات مازندران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 48-49]
 • رحیمیان، حشمت اله بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 190-191]
 • رحیمیان، حشمت اله Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 112-113]
 • رحیمیان، حشمت اله بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 213-227]
 • رحیمیان، حشمت اله بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 229-243]
 • رحیمیان‌، حشمت‌اله ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه‌های شبه‌اگزوکورتیس در استان مازندران‌ [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 269-275]
 • رحیمی تمندگانی، پریسا ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 319-328]
 • رحیمی‌نژاد، ریحانه بهینه جدا سازی و پراکنش گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani و تعیین منبع آلودگی گیاهان زینتی به آن در شیراز* [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 393-398]
 • رخشنده ‌رو، فرشاد بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 93-99]
 • ردایی، نگار موقعیت فیلوژنتیکی جدایه‌های همدان ویروس کوتولگی زرد جو با استفاده از ترادف ژن پلیمراز: اولین گزارش گونه BYDV-PAS در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستگاری، نوذر ردیابی و شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری زوال گلابی و پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در استان‌های فارس و خراسان رضوی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 353-369]
 • رستمی، فاطمه شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 177-182]
 • رستمی، مهدی اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 103-104]
 • رستمی، مهدی بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 213-227]
 • رستمی، مهدی بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 229-243]
 • رسول پور، رسول اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 54-69]
 • رسولپور، رسول اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 563-566]
 • رشیدی دودکش، یعقوب بررسی فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia graminis f. sp. tritici عامل بیماری زنگ سیاه گندم در استان اردبیل در سه سال متوالی (1396-1398) [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • رضائی، سعید مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1 [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 157-169]
 • رضائی، سعید شناسایی و مطالعه بیماری‌زایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 325-334]
 • رضائی، سعید گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 207-223]
 • رضائی، سعید گزارش گونه جدیدی از زنگ Carex برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 311-312]
 • رضائی، سعید بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 449-462]
 • رضائی، سعید بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 344-335]
 • رضائی، مسعود اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 337-341]
 • رضازاده، امیر اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 288-289]
 • رضازاده، نگار ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌ [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 173-183]
 • رضایی، رسول اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏فرنگی [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 339-355]
 • رضایی، سعید مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 187-202]
 • رضایی، سعید گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 138-159]
 • رضایی، مسعود اولین گزارش از وقوع ویروس موزاییک خفیف فلفل در آلودگی مخلوط با ویروس روگوز قهوه‌ای گوجه‌فرنگی روی فلفل در استان اصفهان [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 263-267]
 • رضاییان، وحید ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 389-404]
 • رضایی دانش، یونس بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 393-401]
 • رضوی، محمد کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 165-181]
 • رضوی، محمد تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 331-340]
 • رضوی، محمد گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 475-476]
 • رضوی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 10-17]
 • رضوی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه‌های مختلف گونه‌های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 519-534]
 • رضوی، محمد بررسی فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia graminis f. sp. tritici عامل بیماری زنگ سیاه گندم در استان اردبیل در سه سال متوالی (1396-1398) [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • رضوی نژاد، سارا انتقال و میزبان‌های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 83-91]
 • رفیعی، وحیده Phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 191-196]
 • رفیعی، وحیده السادات بررسی تشکیل کلامیدوسپور Phytopthora parsiana تحت شرایط آزمایشگاه و در بافت آلوده میزبان به عنوان عامل پایداری [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 243-244]
 • رمجی، فرزاد علی گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 161-178]
 • رمضانپور، سیده ساناز بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 275-301]
 • رنجبر، غلامعلی بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 369-384]
 • رهبری، شیلا تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 231-247]
 • رهپیماسروستانی، نرجس آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]
 • رهنما، کامران اولین گزارش از گروه بیماری‌زایی ۳ و۴ Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 551-554]
 • رهنما، کامران بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 275-301]
 • روتا استابلی، عمر شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • روحانی، سیده فاطمه بررسی تاثیر حضور هم‌زمان ویروس‌های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه‌ای گندم بر عیار ویروس‌ موزائیک رگه‌ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 141-161]
 • روحانی، ندا وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 188-189]
 • روح پرور، رامین شناسایی منابع مقاومت نسبت به نژادهای TTKSK و TTKTK (متعلق به گروه نژادی Ug99) بیمارگر زنگ ساقه در برخی از ژنوتیپ‌های سینتتیک هگزاپلویید گندم [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 237-252]
 • روح پرور، رامین ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 109-126]
 • روح رضی، کیومرث بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه‌های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 249-262]
 • روح رضی، کیومرث Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 112-113]
 • روحی‌بخش، احمد ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌ [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 173-183]
 • روحی بخش، احمد ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 463-464]
 • روحی بخش، احمد ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • روشن‌بخش قنبری، علی چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 445-459]
 • رومی، وحید اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 159-163]
 • رومیانی، محمد تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 85-98]
 • رومیانی، محمد اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]

ز

 • زارع، آوا مقایسه بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی پوتی ویروس‌های گیاهان تیره غلات در ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 47-66]
 • زارع، رسول کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 319-327]
 • زارع، رسول بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 195-205]
 • زارع، رسول بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) * [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 301-308]
 • زارع، رسول بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 301-308]
 • زارع، رسول تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 331-340]
 • زارع، رسول اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 379-387]
 • زارع، رسول بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 10-17]
 • زارع، رسول مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • زارع، رسول بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه‌های مختلف گونه‌های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 519-534]
 • زارع، رسول وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • زارع، رسول شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان‌های گلستان و مازندران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 177-192]
 • زارع، رسول قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 329-333]
 • زارع، رسول اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • زارع، لیلا ارزیابی ارقام جو نسبت به بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici) [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 111-120]
 • زالا، مارچلو تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • زاهدی، ابراهیم گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • زرین جو، علی برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 303-318]
 • زکی عقل، محمد شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 249-262]
 • زکی عقل، محمد بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 375-391]
 • زکی عقل، محمد ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 399-415]
 • زکی عقل، محمد ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 179-192]
 • زمانی، الهام مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • زمانی، عباسعلی اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 279-280]
 • زمانی، محمدرضا ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 173-187]
 • زمانی، محمدرضا مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 231-245]
 • زمانی‌زاده، حمیدرضا کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 319-327]
 • زمانی زاده، حمیدرضا تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 331-340]
 • زندیه شیرازی، لیلا تأثیر عصاره‏های‏ آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه‏ای [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • زهرا مجد طاهری، زهرا نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 362-363]
 • زیارتی، رقیه جداسازی و شناسایی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام‌زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیبایی، آرش بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • زینتی فخرآباد، فاطمه فراوانی و تعیین ترادف سه جدایه ویروس وای سیب‌زمینی از مزارع توتون و مقایسه فیلوژنتیکی با سایر جدایه‌های دنیا [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 417-421]

ژ

 • ژیان جهانگیر، آزاده اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 276-277]

س

 • ساداتی، زهرا بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 311-317]
 • سارانی، شیراحمد اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • ساری، احسان بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه‌های مختلف گونه‌های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 519-534]
 • ساعدی، مهشید اثر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در گیاه گوجه‏فرنگی آلوده به آن در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • سالاری، خدیجه تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 51-63]
 • سالاری، خدیجه اولین گزارش ویروس جزیرای پیچیدگی برگ پنبه و بتاستلایت همراه آن از گیاهان ختمی، بامیه و آفتاب گردان از ایران [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 405-408]
 • سالاری، خدیجه تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 281-289]
 • سالاری، محمد کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • سالاری، محمد ردیابی و شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری زوال گلابی و پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در استان‌های فارس و خراسان رضوی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 353-369]
 • سالاری، محمد بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 305-322]
 • سالاری، محمد تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • سالاری، محمد اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • سبحانی، زهره شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 353-366]
 • ستاری، راضیه اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه) [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 104-105]
 • سخندان بشیر، نعمت شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 381-391]
 • سراجی، علی درخت سایه‌بانی تونکا (Dipteryx odorata) میزبان جدید Pratylenchus loosi در باغ چای [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 295-296]
 • سرپله، ابوالفضل واکنش توده‌های خربزه و طالبی به بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته بر اثر [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 477-488]
 • سرزینی، پالو تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • سعادتمند، سارا جداسازی و شناسایی جدایه‌های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن‌ها علیه جدایه‌های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • سعادتی، مهدی برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 303-318]
 • سعادتی، مهدی اثر آلودگی جدایه Fny ویروس موزاییک خیار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سه توده بومی ریحان سبز(Ocimum basilicum L.) [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 303-319]
 • سعیدی، قدرت‌اله مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]
 • سعیدی‏زاده، آیت‏ اله معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 357-373]
 • سعیدی نژاد، محمدرضا رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 51-60]
 • سلاجقه تذرجی، فهیمه تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر* Fusarium solani [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 269-280]
 • سلسله‌ذاکری، شادی جداسازی و شناسایی جدایه‌های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن‌ها علیه جدایه‌های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • سلطانی، جلال توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp) [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 389-404]
 • سلطانی ایدلیکی، جمشید ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 179-192]
 • سلمانی نژاد، فاطمه تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 31-53]
 • سلیمانی پری، محمد جواد تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی* [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 181-199]
 • سهرابی، فاطمه بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 393-401]
 • سهرابی، فاطمه بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 449-462]
 • سهرابی، محبوبه گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 49-67]
 • سوما، استفانیا مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • سوهانی، محمدمهدی ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 411-415]
 • سوهانی، محمدمهدی نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 263-275]
 • سوهانی، محمدمهدی بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • سیاهپوش، سارا نخستین گزارش از Fusarium polyphialidicum روی ذرت در ایران [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 259-261]
 • سید قاسمی، سید ابوالفضل وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 277-280]
 • سیدین، فاطمه السادات اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major) [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 367-379]
 • سیروس، اعظم اثر عصاره برگ کرفس در القای مقاومت علیه بیماری سفیدک پودری خیار* [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 151-161]
 • سیروس، اعظم بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 433-437]
 • سی. سرسینی، پائولو اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 103-104]
 • سیلسپور، لیدا لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 325-329]

ش

 • شاپوران، فرناز ارزیابی مقاومت ارقام و هیبریدهای رایج آفتابگردان در استان آذربایجان غربی نسبت به بیماری سفیدک کرکی آفتابگردان [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 169-176]
 • شاهینی سوق، فریدون بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 275-278]
 • شبانی، لیلا مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 413-430]
 • شرافت، سیدمصطفی ردیابی و شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری زوال گلابی و پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در استان‌های فارس و خراسان رضوی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 353-369]
 • شرافتی، فائقه جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 481-482]
 • شرزه‌ای، عباس بررسی تاثیر حضور هم‌زمان ویروس‌های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه‌ای گندم بر عیار ویروس‌ موزائیک رگه‌ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 141-161]
 • شرزهی، عباس تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 135-141]
 • شریف‌نبی، بهرام استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در ردیابی Armillaria mellea عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 223-235]
 • شریف‌نبی، بهرام بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • شریف‌نبی، بهرام بررسی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی ریشه گلرنگ با استفاده از آزمون بیماریزایی و نشانگر مولکولی AFLP [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 197-210]
 • شریف‌نبی، بهرام بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 371-383]
 • شریف‌نبی، بهرام شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 353-366]
 • شریف نبی، بهرام تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • شریف نبی، بهرام نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 283-292]
 • شریف نبی، بهرام ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 319-328]
 • شریف نبی، بهرام شناسایی ملکولی ارقام لوبیا برای مقاومت جزئی در برابر Colletotrichum lindemuthianum بر اساس نشانگر‌های SCAR [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 189-201]
 • شریف نبی، بهرام ارزیابی مقاومت به قارچ کش ها و واکنش جدایه های Alternaria alternata سیب زمینی در منطقه اصفهان [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 177-187]
 • شریفی، روح‌الله بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 449-462]
 • شریفی، کسری اولین گزارش بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه توت‌فرنگی ناشی از Macrophomina phaseolina از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 479-480]
 • شریفی، کسری بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 10-17]
 • شریفی، کوثر اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 385-390]
 • شریفی تهرانی، عباس همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]
 • شریفی نظام‌آباد، پریسا اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 57-59]
 • شریفی نظام‌آباد، پریسا برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 353-372]
 • شعبانیان، مهدی تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • شعیبی، سارا تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • شکاری، اعظم کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 165-181]
 • شکوهی، ابراهیم بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 344-335]
 • شکوهی‌فر، فرهاد ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 173-187]
 • شمس، اسماعیل نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 373-377]
 • شمس‌بخش، مسعود بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • شمس‌بخش، مسعود بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌* [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 183-194]
 • شمس‌بخش، مسعود طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • شمس‌بخش، مسعود ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 85-98]
 • شمس‌بخش، مسعود ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 367-373]
 • شمس‌بخش، مسعود واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 147-159]
 • شمس‌بخش، مسعود تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 431-447]
 • شمس‌بخش، مسعود تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 163-172]
 • شمس بخش، مسعود ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 229-239]
 • شمس بخش، مسعود افزایش مقاومت توتون به برخی ویروس‌های گیاهی با خاموشی ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی‌مراز وابسته به آر ان ای 1* [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 239-248]
 • شمس بخش، مسعود بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 217-233]
 • شمس بخش، مسعود بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 235-247]
 • شمس بخش، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 199-212]
 • شمس بخش، مسعود واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 221-236]
 • شمس بخش، مسعود برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 303-318]
 • شمس بخش، مسعود اثر آلودگی جدایه Fny ویروس موزاییک خیار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سه توده بومی ریحان سبز(Ocimum basilicum L.) [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 303-319]
 • شمسی، اکرم تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 101-112]
 • شهابی محمدآبادی، محمود بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های Agrobacterium از میزبان‌های مختلف در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 329-341]
 • شهبازی، مریم خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 101-105]
 • شهدائی، ساره ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 135-145]
 • شهرآیین، نوح بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 93-99]
 • شهریاری، امیرغفار اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری فیلودی لوبیا چشم بلبلی در شهرستان باوی استان خوزستان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 349-352]
 • شیخ‌الاسلامی، مهیار فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 455-462]
 • شیخ الاسلامی، مهیار بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • شیخ الاسلامی، مهیار گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 265-268]
 • شیخ الاسلامی، مهیار بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 449-462]
 • شیرزاد، اکبر بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • شیروانی، مریم بررسی تنوع و تبارزایی جدایه‌های ویروس موزائیک خیار در ایران [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 231-253]

ص

 • صابری، اسماعیل بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 229-243]
 • صابریان، امیر کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]
 • صاحبانی، نوازالله ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 413-424]
 • صاحبانی، نوازاله کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 123-129]
 • صاحبانی، نوازاله اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 293-308]
 • صاحبانی، نوازاله اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 125-133]
 • صاحبی، مسعود شناسایی برخی از ژن‌های دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهش‌زایی تصادفی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 65-75]
 • صادقی، زهرا ارزیابی فرآورده‏های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 155-163]
 • صادقی، فاطمه بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه‌های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف‌های هرز غالب باغ‌های مرکبات مازندران [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 48-49]
 • صادقی، لیلا توسعه دقت و حساسیت روش‌های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی‌های پنهان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 471-474]
 • صادقی، لیلا شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 110-126]
 • صادقی مجد، جواد میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • صادقی مجد، جواد میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 145-158]
 • صارمی، حسین شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 441-443]
 • صارمی، حسین ارزیابی بیماری‌زایی چند گونه Fusarium جدا شده از بذر برنج در آزمایشگاه و ردیابی میزان انتقال بیماری پوسیدگی طوقه برنج توسط بذر [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 193-208]
 • صارمی، حسین تجزیه و تحلیل جدایه‌های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری‌زایی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • صالح زاده، شادی القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 67-82]
 • صالح زاده، مهرداد اولین گزارش از وقوع ویروس موزاییک خفیف فلفل در آلودگی مخلوط با ویروس روگوز قهوه‌ای گوجه‌فرنگی روی فلفل در استان اصفهان [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 263-267]
 • صالح زاده، مهرداد اولین گزارش از ویروس پیچیدگی برگ فلفل و بتاستلایت همراه با آن از روی فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی از استانهای مرکزی ایران [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 337-341]
 • صالح زاده، مهرداد اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، الهام تعیین برخی از ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با زردی مو در استان‌های فارس و لرستان* [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 137-137]
 • صالحی، الهام تعیین ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان زنجان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 415-427]
 • صالحی، محمد تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 393-401]
 • صالحی، محمد بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 195-208]
 • صالحی، محمد تنوع ژنتیکی جدایه‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک بادام دراستان‌های فارس‌، کرمان و کردستان‌ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 353-366]
 • صالحی، محمد تعیین برخی از ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 423-431]
 • صالحی، محمد ویژگی‏های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با جاروک GF-677 در ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 229-244]
 • صالحی، محمد بیماری غنچه درشت گوجه ‌فرنگی در استان لرستان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 482-483]
 • صالحی، محمد واکنش ارقام هسته‌دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 153-160]
 • صالحی، محمد جدایه جدید Spiroplasma citri جدا شده از زنجرک Circulifer haematoceps در استان فارس [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 280-281]
 • صالحی، محمد تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • صالحی، محمد اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 563-566]
 • صالحی، محمد تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 135-141]
 • صالحی، محمد تعیین ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان زنجان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 415-427]
 • صالحی، محمد تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 75-96]
 • صالحی، محمد خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 165-174]
 • صالحی، محمد اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 227-229]
 • صالحی، محمد ردیابی و شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری زوال گلابی و پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در استان‌های فارس و خراسان رضوی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 353-369]
 • صالحی، محمد اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 367-370]
 • صالحی ابرقوئی، الهام برهمکنش فیتوپلاسماهای عامل بیماری‌های جاروک لیموترش و فیلودی کاهو در آلودگی مخلوط بوته‌های پروانش [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • صالحی ابرقوئی، الهام اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 367-370]
 • صباحی، حسین اثرات ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت‌شده درون نانو ذرات سیلیکاتی علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • صباحی، فاطمه شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی و شبه‌قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 326-339]
 • صباحی، فاطمه اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 111-113]
 • صباحی، فاطمه شناسایی گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 555-561]
 • صباحی، فاطمه جداسازی، تعیین نژاد و مشخصات مولکولی Fusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در استان بوشهر [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 359-369]
 • صباغ، سید کاظم تأثیر GR24، یک ترکیب مصنوعی مشابه با استریگولاکتون‌ها، بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناختی Ustilago maydis [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 291-302]
 • صبوروح منفرد، عباس کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 165-181]
 • صبوری، حسین شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • صبوری، مریم ساخت سازه عفونت‌زا و اثبات بیماری‌زایی ژنوم دو بخشی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی- جدایه ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 403-409]
 • صحراگرد، ناصر مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • صداقتی، ابراهیم بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • صداقتی، ابراهیم جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 481-482]
 • صداقتی، ابراهیم بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 249-266]
 • صدروی، مهدی نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 65-76]
 • صدوری، مهدی اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 77-82]
 • صفائی، داریوش گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 265-268]
 • صفائی، داریوش ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 535-549]
 • صفائی، ناصر بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 217-233]
 • صفایی، داریوش فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 455-462]
 • صفایی، داریوش گزارش بیماری گال طوقه یونجه با عامل Physoderma alfalfae از استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفایی، ناصر نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 283-292]
 • صفایی، ناصر شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 110-126]
 • صفایی، ناصر بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 199-212]
 • صفایی، ناصر بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 229-243]
 • صفایی، ناصر پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 399-413]
 • صفایی، ناصر تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 431-447]
 • صفایی، ناصر واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 221-236]
 • صفایی، ناصر برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 303-318]
 • صفایی فراهانی، بنفشه شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت‌شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده‌ی کاکتوس در استان فارس [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 409-410]
 • صفایی فراهانی، بنفشه بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 197-214]
 • صفایی فراهانی، بنفشه فیلوژنتیک، خصوصیات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک جدایه‌های Phytophthora erythroseptica، عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در مناطق جغرافیایی مختلف [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • صفایی فراهانی، بنفشه شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 243-259]
 • صفوی، صفرعلی اولین گزارش از بیماری‌زائی زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) بر روی ژن Sr25 در اردبیل٬ شمالغرب ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 119-122]
 • صفوی، صفرعلی اولین گزارش از پرآزاری عامل زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) برای ژن‌های مقاومت Yrsp ، Yr1 و Yr3 در اردبیل، شمال‌غرب ایران [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 343-347]
 • صلاتی، منصور ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 179-192]
 • صمدی، سحر گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 107-112]
 • صمدی، سحر جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • صمصام پور، داو,ود توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp) [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 389-404]
 • صیام‌پور، مجید بررسی تنوع و تبارزایی جدایه‌های ویروس موزائیک خیار در ایران [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 231-253]
 • صیام‌پور‌، مجید صیام‌پور‌ ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]

ض

 • ضرابی، محبوبه تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالبی، مجید تنوع ژنتیکی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس موزاییک ایرانی ذرت براساس پراکنش جغرافیایی، میزبان و نوع علائم [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 39-48]
 • طاهرخانی، کوروش وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • طاهرخانی، کوروش نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 65-76]
 • طاهری، پریسا شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه‌های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 399-412]
 • طاهری، پریسا ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌ [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 129-149]
 • طاهری، پریسا شناسایی برخی از ژن‌های دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهش‌زایی تصادفی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 65-75]
 • طاهری، عبدالحسین بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 305-322]
 • طاهری، عبدالحسین تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • طاهری، مهدیه پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه تعدادی از گیاهان زراعی و باغی منطقه گرگان [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 249-263]
 • طاووسی، مهیار بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 275-278]
 • طریقی، سعید شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه‌های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 399-412]
 • طریقی، سعید شناسایی برخی از ژن‌های دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهش‌زایی تصادفی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 65-75]
 • طلیعی، فاختک تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت علیه بیماری سوختگی برگ گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • طهماسبی، امین‌الله تغییر بیان ژن‌های مرتبط با اتوفاژی در پاسخ به سرکوبگر خاموشی HC-Pro ویروس ای سیب‌ زمینی (Potato virus A) در گیاه Nicotiana benthamiana [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]

ظ

 • ظفری، دوستمراد بررسی تأثیر ریزمغذی‌ها روی میزان تولید و فعالیت آنزیم کیتیناز گونه‌هایی از تریکودرما [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 341-335]
 • ظفری، دوستمراد اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 203-215]
 • ظفری، سمیه بررسی اثر فیتوپلاسمای همراه بیماری جاروک بر محتوای ترکیبات فنولی در گیاه لیمو ترش * [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 69-78]
 • ظفری، هومن ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 463-464]
 • ظهرابی، پریسا تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدی، عفت مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 413-430]
 • عادل، فرزانه معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 284-285]
 • عالی منش، محمدرضا اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 403-406]
 • عباسی، سعید بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • عباسی، سولماز اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 321-336]
 • عباسی، علیرضا تبارزایی، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ویروس زردی بافت مرده باقلا براساس ترادف نوکلئوتیدی قطعه ‌ژنومی M [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 161-176]
 • عباسی، مهرداد گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 107-112]
 • عباسی، مهرداد مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1 [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 157-169]
 • عباسی، مهرداد اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 265-270]
 • عباسی، مهرداد گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 345-349]
 • عباسی، مهرداد گزارش‌ چند گونه جدید از قارچ‌های مولد زنگ برای میکوبیوتای ایران* [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 351-356]
 • عباسی، مهرداد معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 284-285]
 • عباسی، مهرداد معرفی یک گونه جدید Melampsora روی Populus x euramericana در ایران NEW RECORD OF THE GENUS Melampsora ON Populus x euramericana FROM IRAN [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 100-101]
 • عباسی، مهرداد گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 207-223]
 • عباسی، مهرداد گزارش گونه جدیدی از زنگ Carex برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 311-312]
 • عباسی، مهرداد معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 341-351]
 • عباسی، مهرداد جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 447-453]
 • عباسی، مهرداد جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • عباسی، مهرداد مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 187-202]
 • عباسی، مهرداد اولین گزارش سیاهک Viola در اثر قارچ Urocystis violae در ایران. [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 97-98]
 • عباسی، مهرداد گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 138-159]
 • عباسی، مهرداد اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 57-59]
 • عباسی، مهرداد اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 159-163]
 • عباسی، مهرداد معرفی دو قارچ بیمارگر جدید روی آکاسیا در ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 207-212]
 • عباسی، واله ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 389-404]
 • عباسیان، محمد واکنش ارقام هسته‌دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 153-160]
 • عباسی پور، حبیب اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 279-280]
 • عباسی مقدم، احمد واکنش برخی نمونه‌های ژنتیکی گوجه‌فرنگی محلی بانک ژن گیاهان ملی ایران نسبت به نماتد ریشه‌گرهی(Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 197-205]
 • عبدالشاهی، روح اله انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • عبدالله‌زاده، اله شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • عبداللهی، محمد اثر بازدارندگی عصاره جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 445-464]
 • عبداللهی ارجنکی، اکرم تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • عبدالهی، حمید بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 275-278]
 • عبدالهی، محمد اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان و بستر پرورش قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 43-54]
 • عبدالهی، محمد توصیف دو گونه از Ditylenchus، جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‏های بویراحمد و دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 269-275]
 • عبدالهی، محمد اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 281-285]
 • عبدالهی، محمد اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏فرنگی [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 339-355]
 • عبدالهی، محمد نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 183-198]
 • عبدالهی، محمد نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 185-196]
 • عبدالهی، محمد اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 77-82]
 • عربسلمانی، مرتضی همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]
 • عرب نژاد، مریم تشخیص Phaeoacremonium tuscanum و گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری زوال انگور در ایران و بررسی نقش بقایای هرس شده در ماندگاری عوامل بیمارگر [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 410-411]
 • عرب نژاد، مریم مطالعه بیماری اسکا و پتری انگور در استان کرمان [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • عزیزی، زینب بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • عزیزی، عبدالباسط طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • عزیزی، عبدالباسط ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 367-373]
 • عزیزی، کورش نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آنها* [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 219-236]
 • عزیزی، مجید ارزیابی فرآورده‏های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 155-163]
 • عسکری سیاهویی، مجید توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp) [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 389-404]
 • عسگری، محسن اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 123-127]
 • عصاره، محمدحسن ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • عظیمی، حسین معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 341-351]
 • عفتی لاکه، سارا شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 441-443]
 • عفتی لاکه، سارا اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ Gibberella fujikuroi بر فاکتور‌های رشد بذر برنج [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 13-18]
 • علایی، حسین شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 177-182]
 • علایی، حسین بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 249-266]
 • علمی، نرگس اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان و بستر پرورش قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 43-54]
 • علوی، سلمی پراکنش، مشخصات بیولوژیکی و تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک گوجه فرنگی (Tomato mosaic virus) * [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 37-52]
 • علوی، سید محمد ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه‌های شبه‌اگزوکورتیس در استان مازندران‌ [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 269-275]
 • علوی، سید محمد همراهی توأم چند ویروئید مرکبات با علایم بیماری‌های پسوروز و نقش حلقوی در مرکبات استان مازندران [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 439-440]
 • علوی، سید محمد بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • علوی، سید محمد وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 188-189]
 • علوی‌نژاد، الهام ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • علی‌آبادی، فائزه اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 265-270]
 • علی‌آبادی، فائزه گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 207-223]
 • علی‌آبادی، فائزه گزارش گونه جدیدی از زنگ Carex برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 311-312]
 • علی‌بخشی، زهرا مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • علیجانوند، المیرا هادی معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 241-255]
 • علی جانی، زهرا تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • علی حسین زاده مقدم، فاطمه بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 359-368]
 • علیدادی، امین وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • علیدادی، امین نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 373-377]
 • علی‌دوست، سعیده نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 263-275]
 • علی رمجی، فرزاد معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران * [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 147-163]
 • علی رمجی، فرزاد معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 419-434]
 • علیزاده، حمیدرضا تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 309-320]
 • علیزاده، عزیزاله شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 110-126]
 • عمرانی، علی شناسایی منابع مقاومت نسبت به نژادهای TTKSK و TTKTK (متعلق به گروه نژادی Ug99) بیمارگر زنگ ساقه در برخی از ژنوتیپ‌های سینتتیک هگزاپلویید گندم [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 237-252]
 • عمرانی، علی ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 109-126]
 • عمید مطلق، محمدهادی ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 375-388]
 • عنابستانی، آمنه ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 493-504]
 • عیاری، مهدی اثر آلودگی جدایه Fny ویروس موزاییک خیار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سه توده بومی ریحان سبز(Ocimum basilicum L.) [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 303-319]
 • عینی، امید شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • عینی گندومانی، امید اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 54-69]

غ

 • غضنفری، کیوان مطالعه تأثیر آناستوموز ریسه‌ای بین سویه‌های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون‌های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 121-133]
 • غفارپور تیمورلویی، رحیمه تأثیر لاروهای آلوده‏کننده زنده و مرده نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae، روی لارو و تخم نماتود ریشه‏گرهی *Meloidogyne javanica [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 291-304]

ف

 • فارسی، محمد شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه‌های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 399-412]
 • فارسی، محمدجعفر Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان* [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • فاضلی، محمدرضا بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 435-446]
 • فتاحی، مریم تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 135-141]
 • فتحی، شهرزاد برهمکنش نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanicaو باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis، در سه پایه‏ی بادام* [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 31-42]
 • فتحی، فاطمه جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • فدائی‌تهرانی، علی اکبر بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 83-92]
 • فدایی، علی اکبر ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 279-291]
 • فدایی تهرانی، علی‌اکبر بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 393-401]
 • فدایی تهرانی، علی‌اکبر بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 433-437]
 • فدایی تهرانی، علی‌اکبر برهمکنش نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanicaو باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis، در سه پایه‏ی بادام* [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 31-42]
 • فدایی تهرانی، علی اکبر معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 241-255]
 • فدایی تهرانی، علی اکبر تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ‌‌های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص‌های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • فراشیانی، اکرم مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 143-153]
 • فراورده، لیلا اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 293-308]
 • فرجود، الهام وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 183-189]
 • فرجی، ابوالفضل رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 51-60]
 • فرح بخش، فریده بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • فرخی‌نژاد، رضا شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 217-236]
 • فرخی نژاد، رضا پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 93-99]
 • فرخی نژاد، رضا مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 317-329]
 • فصیحی، مریم تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران * [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 179-185]
 • فصیحیانی، عبدالرحمان دامنه میزبانی و پراکندگیPectobacterium betavasculorum عامل بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 179-185]
 • فصیحیانی، عبدالرحمان ارزیابی ارقام جو نسبت به بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici) [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 111-120]
 • فقیهی، محمد مهدی مقایسه کارآیی روش‌های پی‌سی‌آر معمولی، nested-PCR، real-time PCR و تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه(LAMP) در ردیابی عامل بیماری هوآنگ‌لونگ‌بینگ مرکبات در ایران* [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 237-255]
 • فقیهی، محمد مهدی بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 195-208]
 • فقیهی، محمد مهدی ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 345-358]
 • فقیهی، محمدمهدی تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 75-96]
 • فقیهی، محمدمهدی استفاده از ژن پرآزاری سیرینگومایسین در گروه‌بندی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر درختان زردآلو و بادام [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 267-286]
 • فکرت، فرناز مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 247-265]
 • فکری کهن، سپیده تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی برخی گونه‌هایBipolaris، Curvularia و Exserohilum همراه با تعدادی از گندمیان در جنوب ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 125-152]
 • فلاح پوری، اعظم ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته‏میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami * [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 113-118]
 • فلاح پوری، اعظم ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 413-424]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌ [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 129-149]
 • فلاح‌زاده، وحید بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • فینتون، برایان تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 155-160]

ق

 • قادری، رضا معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 137-156]
 • قادری، رضا بررسی تأثیر تنش خشکی بر بقای نماتودهای مولد زخم ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و P. thornei) در آزمایشگاه، گلخانه و شرایط طبیعی [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 165-177]
 • قادری، رضا جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 126-139]
 • قادری، رضا نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استان‏های جنوبی ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 161-182]
 • قادری، رضا نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 185-196]
 • قادری، رضا تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 51-64]
 • قادری، رضا اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 321-336]
 • قادری، فریبا نقش گونه‌های Pythium aphanidermatum و Phytophthora melonis در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار گلخانه‌ای در یاسوج [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 293-299]
 • قادری، فریبا نقش گونه‌های Pythium aphanidermatum و Phytophthora melonis در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار گلخانه‌ای در یاسوج [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 293-299]
 • قادری، فریبا ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 319-328]
 • قادری، محمد قادر انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • قادری سهی، مریم بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 93-99]
 • قاسمی، ابوالقاسم بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 213-227]
 • قاسمی، رضا تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 51-64]
 • قاسمی، ساسان ویژگی‏های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با جاروک GF-677 در ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 229-244]
 • قاسمی، مصطفی توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp) [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 389-404]
 • قاسمی، مهدی رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 51-60]
 • قاسمی، یونس متابولومیکس مقایسه ای گیاهچه های دو لاین تقریباً آیزوژنیک مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری زنگ برگی گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 87-108]
 • قاسمی اسفهلان، سعید ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل‌های ارسباران و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 217-230]
 • قاسمی اسفهلان، سعید ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی) [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 349-351]
 • قاسمی‌کازرونی، الهام گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 138-159]
 • قباخلو، مرضیه جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 339-347]
 • قدوم پاریزی‌پور، محمدحامد اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما با بیماری فیلودی لوبیا چشم بلبلی در شهرستان باوی استان خوزستان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 349-352]
 • قدوم پاریزی پور، محمد حامد تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 452-453]
 • قربانی، ابوذر میزبانان جدید Polymyxa betae از ایران [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 107-108]
 • قربانی، ابوذر بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 287-296]
 • قربانی، گلزار تجزیه و تحلیل جدایه‌های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری‌زایی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • قره‌خانی، آزاده معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران * [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 147-163]
 • قره خانی، آزاده معرفی چند گونه نماتود از فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha از استان قم [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 389-401]
 • قزی، الهام تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 45-61]
 • قطبی، تبسم روی میخک از ایران (CVMV) اولین گزارش از وقوع ویروس پیسک رگبرگ میخک [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 93-94]
 • قلاوند، فتانه مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 247-265]
 • قلندر، مجتبی شناسایی جمعیت‌های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت‌شناسی، مولکولی و بیماری‌زایی [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 110-126]
 • قلی‌زاده، ربابه وقوع و بیماری‌زایی برخی گونه‌های قارچی روی گل جالیز [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 83-86]
 • قهرمانی، طاهره بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 343-352]
 • قوستا، یوبرت شناسایی و مطالعه بیماری‌زایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 325-334]
 • قوستا، یوبرت اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ در ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 361-362]
 • قوستا، یوبرت ارزیابی مقاومت ارقام و هیبریدهای رایج آفتابگردان در استان آذربایجان غربی نسبت به بیماری سفیدک کرکی آفتابگردان [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 169-176]
 • قوستا، یوبرت وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • قوستا، یوبرت مطالعه تنوع گونه‌ای جنس Botrytis جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی و شهرستان سنندج (استان کردستان) [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 237-262]
 • قیاسوند، طیبه تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی* [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 181-199]

ک

 • کارگر، اکبر نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استان‏های جنوبی ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 161-182]
 • کارگر، مریم بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 375-391]
 • کارگر‏بیده، اکبر مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 349-358]
 • کارگر بیده، اکبر معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران * [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 147-163]
 • کارگر بیده، اکبر گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 161-178]
 • کارگر بیده، اکبر تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران * [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 179-185]
 • کارگر بیده، اکبر تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 263-274]
 • کارگر بیده، اکبر نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 183-198]
 • کارگر بیده، اکبر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 339-356]
 • کارگر بیده، اکبر گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 303-326]
 • کارگر بیده، اکبر تأثیر عصاره‏های‏ آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه‏ای [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • کارگر بیده، اکبر تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 51-64]
 • کارگربیده، اکبر معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 137-156]
 • کارگربیده، اکبر معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 297-315]
 • کارگربیده، اکبر بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 245-262]
 • کارگربیده، اکبر اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 281-285]
 • کارگربیده، اکبر بررسی تأثیر تنش خشکی بر بقای نماتودهای مولد زخم ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و P. thornei) در آزمایشگاه، گلخانه و شرایط طبیعی [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 165-177]
 • کارگربیده، اکبر جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 126-139]
 • کارگربیده، اکبر تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 85-98]
 • کارگربیده، اکبر اثر تلفیق کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده و قارچ Paecilomyces lilacinus بر فعالیّت نماتود ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گوجه‏فرنگی در شرایط گلخانه* [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 317-338]
 • کارگربیده، اکبر اثر کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کودهای شیمیایی بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در گیاه گوجه‏فرنگی آلوده به آن در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • کارگربیده، اکبر اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • کارگربیده، اکبر اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 321-336]
 • کاشی، لیلا بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 153-162]
 • کاشی، لیلا تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشی نهنجی، لیلا معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 297-315]
 • کاشی نهنجی، لیلا بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 245-262]
 • کاوسی‌پور، سودابه القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 209-219]
 • کتابچی، مهرویه اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط Pestalotiopsis theae [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]
 • کدیور، مهدی ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 279-291]
 • کربلائی خیاوی، حسین بررسی فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia graminis f. sp. tritici عامل بیماری زنگ سیاه گندم در استان اردبیل در سه سال متوالی (1396-1398) [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • کرمی اسبو، روح ا... بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه‌های Fusarium graminearum مولد آن [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 197-210]
 • کرمی اسبو، روح الله اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]
 • کریم‌زاده، سمیرا نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 373-377]
 • کریمی، الهام بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 199-212]
 • کریمی، فاطمه نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 183-198]
 • کریمی‏ پور فرد، هادی پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 399-413]
 • کریمی شهری، محمود رضا مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 143-153]
 • کشاورز، طیبه ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 229-239]
 • کشاورز توحید، وحید ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 309-317]
 • کشاورزی، منصوره بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 275-278]
 • کشاورزی، منصوره لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 325-329]
 • کلاهچی، زهرا تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، ارغوان بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین‌های Pseudomonas fluorescens و تأثیر برخی فاکتور‌های تغذیه‌ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 463-470]
 • کمالی، شکوه‌السادات اثر تلفیق کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده و قارچ Paecilomyces lilacinus بر فعالیّت نماتود ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گوجه‏فرنگی در شرایط گلخانه* [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 317-338]
 • کمالی، مهدی جداسازی و آنالیز فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس پیچیدگی برگ شلغم از گیاه تاتوره [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 77-85]
 • کمالی، نسرین اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) [دوره 52، شماره 1، 1395، صفحه 125-133]
 • کولیوند، داود ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 279-288]
 • کولیوند، داود ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • کوهی حبیبی، مینا جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 339-347]
 • کیا، شهریار تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت علیه بیماری سوختگی برگ گندم [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 127-144]
 • کیل، کریستوف بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas protegens CHA0 و قارچ اندوفیت Serendipita indica در القای مقاومت و بیان ژن‎های دفاعی در گندم بر علیه عامل بیماری‎زای سپتوریوز برگ [دوره 56، شماره 3، 1399، صفحه 275-301]

گ

 • گراندلر، فلورین شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 287-302]
 • گل‌محمدی، روژین شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 357-365]
 • گل محمدی، مرتضی ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 345-358]
 • گنج خانلو، شهین توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 119-123]
 • گودرزی، آزاده تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 236-237]
 • گودرزی، داریوش مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 263-267]
 • گیتی، مزدشت تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 231-247]

ل

 • لاهوجی، عزیز اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]
 • لری، زهره اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه) [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 104-105]
 • لطفی، ذوالفقار معرفی چند گونه نماتود از فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha از استان قم [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 389-401]
 • لطفی‌پور، مائده شناسایی و تعیین ویژگی‌های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده‌ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 503-517]
 • لطفی پور، مائده پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران* [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]
 • لطفی پور، مائده ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 375-388]
 • لک، محمدرضا مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]
 • لون اسیپیان، لیا معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 341-351]

م

 • مؤمنی، حسن گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 475-476]
 • مؤمنی، علی شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 257-262]
 • محامدی، مرضیه مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان * [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 317-329]
 • محبوبی، زینب بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 371-383]
 • محرابی، مهدی گزارش کوتاه علمی اولین گزارش از جنس Libertella در ایران [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 357-358]
 • محسنی چمازکتی، سارا جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 447-453]
 • محکمی، افسانه اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه) [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 104-105]
 • محمدی، امیرحسین واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 279-296]
 • محمدی، امیرحسین تاثیر دو جدایه خاک شور و غیر شور Glomus mosseae و سطوح NaCl بر خصوصیات رشدی، زیست شیمیایی و ترکیب معدنی سه پایه پسته.1: رشد و ویژگی های زیست شیمیایی * [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]
 • محمدی، پریسا بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 195-205]
 • محمدی، حمید تشخیص Phaeoacremonium tuscanum و گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری زوال انگور در ایران و بررسی نقش بقایای هرس شده در ماندگاری عوامل بیمارگر [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 410-411]
 • محمدی، حمید مطالعه بیماری اسکا و پتری انگور در استان کرمان [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • محمدی، حمید ارزیابی حساسیت برخی از درختان چوبی و ارقام انگور به Neofusicoccum parvum و Diplodia seriata همراه با زوال انگور در ایران [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 211-223]
 • محمدی، حمید گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 49-67]
 • محمدی، سید ابوالقاسم تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • محمدی، عرفان بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 359-368]
 • محمدی، کژال ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 279-288]
 • محمدی، موسی تعیین توالی کامل جدایه ایرانی ویروس موزاییک چغندرقند [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 339-351]
 • محمدی، موسی شناسایی بیوانفورماتیک دو ویروس جدید از پسته ایرانی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 81-85]
 • محمدی اشکفتکی، روح الله ویژگی‌های ریخت‌شناسی، فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل مولد لکه باکتریایی قارچ دکمه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 33-48]
 • محمدیان سرچشمه، مهدی بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 344-335]
 • محمدی گل‌تپه، ابراهیم بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌* [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 183-194]
 • محمدی گل‌تپه، ابراهیم تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 163-172]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 359-368]
 • محمدی نژاد، قاسم انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • محمودزاده، حسن بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری(Vitis vinifera L.) روی پایه‌های مقاوم به بیماری سرطان طوقه [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 119-123]
 • محمودی، سیدباقر بیماری‏زایی جمعیت‏های مختلف نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) روی ژنوتیپ‏های چغندرقند [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • محمودی، سیدباقر ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 179-192]
 • مختارنژاد، لاچین بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 435-446]
 • مدنی، رسول ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • مدیری، الهام تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد روی وقوع بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سه رقم سویا [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 455-459]
 • مرادزاده اسکندری، مجتبی مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • مرادی، فرزاد بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 153-162]
 • مرادی، محمد جداسازی و شناسایی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام‌زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادیار، مهدی مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 231-245]
 • مرید، مائده بررسی تأثیر ریزمغذی‌ها روی میزان تولید و فعالیت آنزیم کیتیناز گونه‌هایی از تریکودرما [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 341-335]
 • مساح، امیر بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • مساح، امیر تنوع ژنتیکی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس موزاییک ایرانی ذرت براساس پراکنش جغرافیایی، میزبان و نوع علائم [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 39-48]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا تنوع ژنتیکی درون‌گونه‌ای Phytophthora cryptogea و P. drechsleri * [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 17-17]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 279-296]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 365-374]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 197-214]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 471-492]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی* [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 97-117]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 243-259]
 • مستوفی‌زاده قلمفرسا‌، رضا ردیابی اختصاصی Phytopthora inundata از طریق واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ساده و تودرتو [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 220-221]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت‌شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده‌ی کاکتوس در استان فارس [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 409-410]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس [دوره 53، شماره 1، 1396، صفحه 31-53]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا فیلوژنتیک، خصوصیات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک جدایه‌های Phytophthora erythroseptica، عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در مناطق جغرافیایی مختلف [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 305-316]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 317-335]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی برخی گونه‌هایBipolaris، Curvularia و Exserohilum همراه با تعدادی از گندمیان در جنوب ایران [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 125-152]
 • مستوفی زاده قلمفرسا، رضا شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 217-236]
 • مسعود شمس بخش، مسعود شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 381-391]
 • مسعودی، ناهید ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • مسلم‌خانی، کبری بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌* [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 183-194]
 • مسلم‌خانی، کبری تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 163-172]
 • مسلم خانی، کبری توسعه دقت و حساسیت روش‌های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی‌های پنهان [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 471-474]
 • مشرف، نادیا Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 217-218]
 • مصاحبی، غلامحسین جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 339-347]
 • مصطفوی، خداداد بررسی کارآیی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه گندم در ایران و آخرین واکنش ژنوتیپهای گندم اقلیم سرد کشور نسبت به بیماری [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 69-97]
 • مصطفوی نیشابوری، فروه سادات آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]
 • مصطفی، معصومه نقش ژن AbreAtr1‌در مکانیسم حفاظتی و بیماری‌زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 283-292]
 • مصطفی نژاد، حدیث بیوکنترل بیماری و القا برخی ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتود Meloidogyne javanica توسط چند جدایه *Trichoderma [دوره 50، شماره 2، 1393، صفحه 177-181]
 • مصلحی، شلاله گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • مطلبی، مصطفی ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 173-187]
 • مطلبی، مصطفی مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus [دوره 53، شماره 3، 1396، صفحه 231-245]
 • مظاهری لقب، حجت اله بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 153-162]
 • مظفری، جواد بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌* [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 183-194]
 • مظفری، جواد تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 54، شماره 3، 1397، صفحه 163-172]
 • مظفریان، شریفه اثر بازدارندگی عصاره جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 445-464]
 • معارف، لیلا اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 227-229]
 • معرفت، علیرضا جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp91 جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 371-387]
 • معرف زاده، ناهید بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 190-191]
 • معصومی، حسین وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 277-280]
 • معصومی، حسین تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • معصومی، حسین جداسازی و آنالیز فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس پیچیدگی برگ شلغم از گیاه تاتوره [دوره 54، شماره 2، 1397، صفحه 77-85]
 • معصومی، حسین میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 291-303]
 • معصومی، حسین اولین گزارش ویروس جزیرای پیچیدگی برگ پنبه و بتاستلایت همراه آن از گیاهان ختمی، بامیه و آفتاب گردان از ایران [دوره 56، شماره 4، 1399، صفحه 405-408]
 • معصومی، حسین میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران [دوره 57، شماره 2، 1400، صفحه 145-158]
 • معصومی، حسین تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 281-289]
 • معصومی، محمود آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]
 • معصومی، محمود بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • معصومی، محمود بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 343-352]
 • معصومی، محمود خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 403-409]
 • معصومی، محمود مقایسه بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی پوتی ویروس‌های گیاهان تیره غلات در ایران [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 47-66]
 • معصومی، محمود مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 46، شماره 2، 1389، صفحه 135-152]
 • معصومی، محمود تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • معصومی، محمود بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25* [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 287-296]
 • معصومی، محمود بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 375-391]
 • معصومی، محمود تعیین ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان زنجان [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 415-427]
 • معصومی، محمود تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • معینی، احمد طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 115-128]
 • معینی، احمد واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 147-159]
 • مفاخری، حمزه تنوع ژنوتیپی جدایه‎های tumefaciens Agrobacterium و A. vitis از میزبان‌های مختلف در برخی از استان‌های غربی و جنوبی ایران با استفاده از نشانگر RAPD [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 175-195]
 • مفتون، منوچهر تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 236-237]
 • مقدم، علی بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 417-430]
 • مک‌دونالد، بروس تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 177-196]
 • مکرم حصار، عباس مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 405-418]
 • مک گیهی، کارا تحریک خاموشی ژن با استفاده از سازه با قابلیت ترانویسی از دو جهت [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 117-123]
 • ملاشاهی، مهدی شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • ملبوبی، محمدعلی ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 173-187]
 • ملیحی پور، علی بررسی کارآیی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه گندم در ایران و آخرین واکنش ژنوتیپهای گندم اقلیم سرد کشور نسبت به بیماری [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 69-97]
 • منتظری، منصور تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد روی وقوع بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سه رقم سویا [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 455-459]
 • منتظریان، اکرم مدل‌سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های قارچ Macrophomina phaseolina [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 269-280]
 • منصورپور، مهسا تبارزایی، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ویروس زردی بافت مرده باقلا براساس ترادف نوکلئوتیدی قطعه ‌ژنومی M [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 161-176]
 • مهدوی، مکامه اولین گزارش بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه توت‌فرنگی ناشی از Macrophomina phaseolina از ایران [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 479-480]
 • مهدوی، وحید اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 293-308]
 • مهدوی امیری، مکامه بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 10-17]
 • مهدیان، صفرعلی بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 237-247]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت ارزیابی فرآورده‏های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 155-163]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی [دوره 47، شماره 4، 1390، صفحه 405-418]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 323-337]
 • مهدی نژاد مقدم، شقایق Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان* [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • مهدی‌نیا، فرشته بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی آلودگی ایسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ زرد گندم در استان لرستان [دوره 52، شماره 2، 1395، صفحه 249-266]
 • مهرابی، رحیم دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 305-316]
 • مهرور، محسن بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 52، شماره 3، 1395، صفحه 375-391]
 • مهرور، محسن ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 399-415]
 • مهرور، محسن ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 179-192]
 • مهری، زهرا بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Sclerotium rolfsii با استفاده از گروه‌های سازگار میسلیومی در استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 317-324]
 • موحدی پاریزی، فاطمه شناسایی عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیارو مطالعه خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی آن در استان‌های فارس و کرمان [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • موذن رضا محله، حسین وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران [دوره 53، شماره 2، 1396، صفحه 221-224]
 • مورتی، آنتونیو مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌* [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]
 • موستوفی زاده قلمفرسا، رضا شناسایی و ردیابی اختصاصی ‌Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز [دوره 51، شماره 4، 1394، صفحه 541-553]
 • موسوی، امیر ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 173-187]
 • موسوی، سید حسین القای مقاومت به بیماری بلاست در گیاه برنج به کمک قارچ اندوفیت Piriformospora indica * [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 255-268]
 • موسوی، سید حسین بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 441-442]
 • موسوی، سید سعید بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) [دوره 56، شماره 2، 1399، صفحه 153-162]
 • موسوی، سیدمحمدرضا ارتباط بین جمعیت اولیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و میزان خسارت به گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus [دوره 53، شماره 4، 1396، صفحه 385-398]
 • موسوی جرف، سید علی مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد [دوره 48، شماره 2، 1391، صفحه 143-153]
 • موسوی جرف، سیدعلی هیستوپاتولوژی ذرت آلوده به سیاهک معمولی ناشی از قارچ Ustilago maydis * [دوره 47، شماره 3، 1390، صفحه 225-235]
 • موسوی جرف، سیدعلی ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 309-317]
 • موسوی جرف، سیدعلی بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]
 • موسی خواه، مژگان وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 385-385]
 • موسی‌نژاد، صدیقه تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 101-112]
 • موسی‌نژاد، صدیقه شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران [دوره 45، شماره 3، 1388، صفحه 257-262]
 • موسی‌نژاد، صدیقه ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 535-549]
 • موسی نژاد، صدیقه بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Sclerotium rolfsii با استفاده از گروه‌های سازگار میسلیومی در استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 317-324]
 • موسیوند، مریم ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم [دوره 45، شماره 1، 1388، صفحه 85-98]
 • موسیوند، مریم معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 99-117]
 • مومنی، علی اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 277-289]
 • میرابوالفتحی، منصوره اکراتوکسینA و جدایه‌های مولد اکراتوکسینA در گروه Aspergillus section Nigri در کشمش ایران * [دوره 50، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • میرابوالفتحی، منصوره اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 132-133]
 • میرابوالفتحی، منصوره شیوع بیماری ذغالی درختان بلوط و آزاد در جنگل‌های زاگرس و البرز [دوره 49، شماره 2، 1392، صفحه 257-263]
 • میرابوالفتحی، منصوره بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه‌های Fusarium graminearum مولد آن [دوره 48، شماره 4، 1391، صفحه 197-210]
 • میرابوالفتحی، منصوره اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر [دوره 46، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]
 • میرابوالفتحی، منصوره اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز [دوره 46، شماره 3، 1389، صفحه 203-215]
 • میرابوالفتحی، منصوره اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum * [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 293-308]
 • میرابوالفتحی، منصوره ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 535-549]
 • میرحسینی مقدم، عبدالله اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران [دوره 49، شماره 1، 1392، صفحه 132-133]
 • میرزائی، مهناز تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 180-186]
 • میرزادی گوهری، امیر معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 99-117]
 • میرزانیا، مسلم مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 263-267]
 • میرزایی، محمد رضا اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 27-50]
 • میرزایی نجفقلی، حسین اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 403-406]
 • میرزدای گوهری، امیر اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 277-289]
 • میرسلیمانی، زهرا واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن [دوره 49، شماره 3، 1392، صفحه 279-296]
 • میرسلیمانی، زهرا بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی [دوره 54، شماره 4، 1397، صفحه 317-335]
 • میرشکاری، کبری توصیف دو گونه از Ditylenchus، جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‏های بویراحمد و دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 51، شماره 2، 1394، صفحه 269-275]
 • میرطالبی، مریم اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 111-113]
 • میرطالبی، مریم تعیین و تشخیص بیماری زوال گوجه‌فرنگی و خیار ناشی از Plectosphaerella cucumerina در ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 489-502]
 • میرطالبی، مریم بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana [دوره 54، شماره 1، 1397، صفحه 49-56]
 • میرقاسمی، سیده نگین بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی [دوره 55، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • میناسیان، واهه ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا [دوره 46، شماره 4، 1389، صفحه 309-317]
 • میناسیان، واهه بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]

ن

 • ناخدا، بابک انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر [دوره 57، شماره 4، 1400، صفحه 291-301]
 • نادرپور، مسعود ردیابی سریع ویروس اس سیب‌زمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتی‌بادی [دوره 55، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • نادی، سولماز ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تنوع بیماریزائی جدایه‌های Ophiognomonia leptostyla عامل آنتراکنوز گردو پس از نگهداری طولانی مدت [دوره 55، شماره 3، 1398، صفحه 237-242]
 • ناظمی، اعظم اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه) [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 104-105]
 • نامجو، سمیه بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان [دوره 47، شماره 1، 1390، صفحه 83-92]
 • نبی پور، علیرضا بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج [دوره 51، شماره 3، 1394، صفحه 297-307]
 • نبی‌زاده، حسین مطالعه تنوع گونه‌ای جنس Botrytis جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی و شهرستان سنندج (استان کردستان) [دوره 57، شماره 3، 1400، صفحه 237-262]
 • نجفی زرینی، حمید بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 369-384]
 • ندایی نیا، رضا دامنه میزبانی و پراکندگیPectobacterium betavasculorum عامل بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس [دوره 47، شماره 2، 1390، صفحه 179-185]
 • ندیمی، احمد برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 353-372]
 • نرمانی، ابوالفضل القای تولیدمثل جنسی و تعیین تیپ‌های آمیزشی قارچPhaeoacremonium aleophilum عامل بیماری اسکای مو در استان آذربایجان شرقی * [دوره 50، شماره 3، 1393، صفحه 281-289]
 • نرمانی، ابوالفضل وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی [دوره 56، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • نساج حسینی، سیدمحسن بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران* [دوره 50، شماره 4، 1393، صفحه 359-368]
 • نسیمی، زهره برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense [دوره 49، شماره 4، 1392، صفحه 365-374]
 • نصرالله نژاد، سعید فراوانی و تعیین ترادف سه جدایه ویروس وای سیب‌زمینی از مزارع توتون و مقایسه فیلوژنتیکی با سایر جدایه‌های دنیا [دوره 48، شماره 3، 1391، صفحه 417-421]
 • نصراله‌نژاد، سعید تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا [دوره 45، شماره 2، 1388، صفحه 157-170]
 • نصراله‌نژاد، سعید اولین گزارش از گروه بیماری‌زایی ۳ و۴ Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران [دوره 52، شماره 4، 1395، صفحه 551-554]
 • نصراله‌نژاد، سعید برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان [دوره 55، شماره 4، 1398، صفحه 353-372]
 • نصراله نژاد، سعید آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن [دوره 51، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]
 • نصراله نژاد، سعید شناسایی بیوانفورماتیک دو ویروس جدید از پسته ایرانی [دوره 57، شماره 1، 1400، صفحه 81-85]