مقاله کامل پژوهشی
1. اکراتوکسینA و جدایه‌های مولد اکراتوکسینA در گروه Aspergillus section Nigri در کشمش ایران *

منصوره میرابوالفتحی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-16

چکیده
  اکراتوکسین A (OTA) زهرابه قارچی است که عمدتاً توسط گونه‌هایAspergillus و Penicillium در غلات، کشمش و قهوه تولید می‌شود. مهم‌ترین عامل محدودکننده صادرات کشمش و قهوه در دنیا آلودگی این محصولات به اکراتوکسینA است. سمیت ناشی از اکراتوکسین Aدر کلیه‌ها بروز می‌کند و سبب نارسایی و نهایتاً سرطان کلیه‌ها و کبد می‌شود. در این تحقیق از محصول کشمش استان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. تنوع ژنتیکی درون‌گونه‌ای Phytophthora cryptogea و P. drechsleri *

رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 17-17

چکیده
  گونه‌های Phytophthora drechsleri و P. cryptogea بیمارگرهای گیاهی اُاُمیستی با قرابت فیلوژنتیکی نزدیک هستند. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان این گونه‌ها، جدایه‌هایی از P. drechsleri و P. cryptogea مربوط به میزبان‌های متفاوت و از مناطق مختلف جهان به همراه جدایه‌هایی از آرایه خویشاوند آنها، P. erythroseptica، از طریق روش  میکروستلایت‌های فزون‌سازی شده تصادفی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. ارزیابی تعامل بین Glomus intraradices و باکتری‌های آنتاگونیست Pseudomonas و Bacillus و تأثیر آنها در القای سیستمیک ژن‌های دفاعی در برگ‌های برنج بر علیه *Magnaporthe oryzae

سمیرا پیغامی آشنایی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 19-36

چکیده
  کلونیزاسیون ریشه گیاهان به وسیله قارچ‌های میکوریز، منجر به تغییرات کمی و کیفی در جمعیت میکروبی مستقر در منطقه ریزوسفر می‌گردد. مکانیزم‌های کنترل‌کننده ارتباطات موجود بین قارچ‌های میکوریز و باکتری‌ها در ریشه گیاهان میزبان می‌تواند از نوع سینرژیستی، رقابتی و یا آنتاگونیستی باشند.در این بررسی، مطالعات بیولوژیکی و مولکولی بیان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. پراکنش، مشخصات بیولوژیکی و تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک گوجه فرنگی (Tomato mosaic virus) *

سلمی علوی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 37-52

چکیده
  ویروس موزائیک گوجه فرنگی(ToMV)یکی از ویروس‌های مهم گیاه گوجه فرنگی بوده و دارای دامنه میزبانی وسیعی در میان گیاهان زراعی و غیر زراعی است. به منظور تعیین پراکنش، دامنه میزبانی و تنوع ژنتیکی جدایه‌های این ویروس در مناطقی از ایران طی سال‌های 1385 تا 1387 بررسی‌هایی انجام شد. نمونه‌های گیاهی بر اساس علائم از مزارع گوجه فرنگی، فلفل و علف‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی تأثیر باکتری‏های فراریشه بر فعالیت نماتود ریشه ‌گرهی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه*

رضا بهزادی امین

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 53-68

چکیده
  در این بررسی اثر تعدادی از باکتری‌های فراریشه بر فعالیت نماتود ریشه‏گرهیMeloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا تعداد 52 جدایه از فراریشه گیاهان خیار، بادمجان و گوجه‌فرنگی جداسازی و تأثیر آنها بر تفریخ تخم و مرگ‏ومیر لارو سن دو نماتود ریشه‏گرهی در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید. سپس نُه جدایه از مؤثرترین ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی اثر فیتوپلاسمای همراه بیماری جاروک بر محتوای ترکیبات فنولی در گیاه لیمو ترش *

سمیه ظفری

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 69-78

چکیده
  اثر آلودگی فیتوپلاسمای همراه جاروک لیمو ترش بر محتوایپلی فنول‌ها، فلاونوئیدها و دو ترکیب مهم درگیر در مسیر سنتز آنها (کربوهیدرات‌ها و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز) در برگ‌های لیمو ترش مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از گیاهان سالم و آلوده در12 و16 هفته بعد از مایه‌زنیانجام شد. به رغم گزارش‌های متعدد مبنی بر افزایش ترکیبات فنولی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. کنترل مؤثر نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از روش آفتابدهی انفرادی خاک سایه‌انداز درختان آلوده پرتقال *

مجید پاک نیت1

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 79-93

چکیده
  نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در شمال و جنوب ایران دارای اهمیت زیادی است. در یک آزمایش با استفاده از طرح بلوک‏‌های کامل تصادفی تأثیر روش آفتابدهی خاک سایه‌انداز درختان آلوده بر کنترل این نماتود در منطقه داراب استان فارس طی سال‌های 1389-1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار‌های این آزمایش شامل آفتابدهی در اوایل فصل رشد به مدت 45 و 60 روز ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. ارزیابی مقاومت تعدادی از والدین و هیبریدهای چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط آلودگی طبیعی در استان خوزستان

محسن نیازیان

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 95-98

چکیده
  تعداد 9 رگه و 36 هیبرید حاصل از آنها به منظور ارزیابی مقاومت نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در قالب طرح لاتیس سه گانه با 3 تکرار در مرکز تحقیقات صفی‌آباد دزفول در سال زراعی88-1387مورد بررسی قرار گرفتند. مزرعه آزمایشی طی سه مرحله به فاصله تقریبی 30 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. یادداشت برداری مطابق مقیاس9-1 (KWS) انجام شد. تعیین شدت بیماری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. واکنش چند هیبرید و توده‌ بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L.) در برابر ویروس موزائیک زرد کدو*

ساسان رحمان پور

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 99-102

چکیده
  خانواده کدوئیان به‌ویژه گونهCucumis melo L. از مهم‌ترین منابع غذایی بشر بوده که گسترش جهانی دارند. اعضای گونه C. melo حساسیت بالایی به بیماری‌های ویروسی دارند. ویروس موزائیک زرد کدو ( ZYMV ) از عوامل اصلی محدودکننده تولید این محصولات در جهان است. در این پژوهش واکنش 12 رقم هیبرید و 32 توده بومی ملون نسبت به ZYMVبه روش آزمون DAS-ELISAمورد ارزیابی قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط Pestalotiopsis theae

مهرویه کتابچی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 103-104

چکیده
  چکیده طی بازدید‌ها از میوه‌فروشی‌های شهرستان ارومیه در طول تابستان و پاییز سال 1392، نشانه‌های پوسیدگی به‌طور معمول روی میوه‌های موز دیده شد. ابتدا سطح پوست میوه‌ها قهوه‌ای رنگ شده و به تدریج قهوه‌ای شدن به داخل گوشت میوه گسترش می‌یابد و بعد از مدتی، کل بافت میوه دچار پوسیدگی می‌شود. در سطح بافت‌های قهوه‌ای شده میوه، ریسه‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
11. اولین گزارش از وقوع Fusarium avenaceum از باقلا در ایران

رقیه همتی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 105-106

چکیده
  در فروردین ماه سال 1392طی بازدیدی ازمزارع باقلا(Vicia faba L.)در شهرستان طارم، استان زنجان، گیاهانی با علائم شدید پژمردگی مشاهده گردیدند. با بررسی اولیه ریشه و طوقه بسیاری از این گیاهان، توده های نارنجی رنگ لعابی در لابلای ریسه  های سفید رنگ بر سطح ریشه مشاهده شد. با بررسی میکروسکوپی، مشخص گردید که این توده های نارنجی رنگ، اسپورودوکیوم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
12. میزبانان جدید Polymyxa betae از ایران

ابوذر قربانی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 107-108

چکیده
  Polymyxa betae اولین بار در سال 1964 به عنوان پارازیت ریشه چغندرقند توسط کسکین (Keskin) تشخیص، نامگذاری وتشریح شد. لکن اهمیت این شبه قارچ بیشتر به خاطر نقش آن در پایداری و انتقال ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (, BNYVV(Beet necrotic yellow vein virus عامل بیماری ریشه‌ریشی (ریزومانیا)  است. تاکنون آلودگی P. betaeدر گیاهانی نظیر Atriplex patula (اسفناج صحرایی)، Amaranthus retroflexus ...  بیشتر