مقاله کامل پژوهشی
1. تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-10

چکیده
  پوسیدگی طوقه آفتاب گردان با عامل Sclerotinia sclerotiorumیکی از بیماری های مهم در شمال غرب کشور است که با جوانه زنی میسلیوژنیک سختینه ها سبب آلودگی میزبان می شود. در مقابل، در شمال کشور آلودگی ساقه کلزا به طریقه جوانه زنی کارپوژنیک از طریق آسکوسپورهای هوازی صورت می گیرد. این پژوهش به منظور مقایسه بیماریزایی جدایه هاییاز جمعیت های قارچ در مزارع ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 11-26

چکیده
  بیماری نوار قهوه‌ای برنج (brown stripe of rice ) یکی از بیماری‌های شایع در خزانه‌های برنج (Oryza  sativa)  می‌باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عامل نوار قهوه ای برنج، نمونه برداری، در فصول زراعی 1391-1390 از خزانه های مازندران انجام شد. عامل بیماری بر اساس آزمون‌های بیوشیمیائی، فیزیولوژیکی و بیماری‌زائی Acidovorax  avenae subsp. avenae ( Acidovorax oryzae)  تشخیص ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA)

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پورفرهنگ

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 27-32

چکیده
  رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در سه جمعیت بیمارگر سوختگی غلاف برنج، Rhizoctonia solani AG-1 IA،  نسبت به تغییرات دما، با تعیین میزان بیماری روی برگ‌های بریده برنج و اندازه‌گیری رشد رویشی در محیط غذایی PDA به ترتیب حاوی چهار و پنج غلظت مختلف از قارچکش‌های آزوکسی استروبین و پروپیکونازول در شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان و بستر پرورش قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica)

نرگس علمی؛ محمد عبدالهی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 43-54

چکیده
  اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان (Glycyrrhiza glabra) و بستر استفاده شده (کمپوست) قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی  Meloidogyne javanica بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ترکیبات تیماری اصلاح‏کننده خاک در 10 سطح و مایه‌زنی در دو سطح و در چهار تکرار با طرح پایه کاملاً تصادفی طراحی گردید. شاخص‌های رشدی گیاه دو ماه پس از ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. شناسایی عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیارو مطالعه خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی آن در استان‌های فارس و کرمان

فاطمه موحدی پاریزی؛ سید محسن تقوی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 55-68

چکیده
  طی سال‌های 1390 و 1391، 11 جدایه  از گلخانه‌های خیار در استان‌کرمان و 14 جدایه از گلخانه‌های خیار در استان فارس به عنوان عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار شناسایی ومورد بررسی قرار گرفتند. کلیه جدایه‌ها از لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، تغذیه‌ای و تکثیر قطعه‌ی 560 bp توسط آغازگرD21  و D22 مورد بررسی قرار گرفتند.همچنین به منظور بررسی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله نژاد؛ نرجس رهپیماسروستانی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 69-84

چکیده
  ترادف کاملنوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus MDMV-Ir) تعیین گردید. ژنوم ویروس بجز دنباله Poly A انتهایی ʹ3، 9499 نوکلئوتید بود که شامل 139 نوکلئوتید ناحیه خوانده نشدنی ʹ 5 و 234 نوکلئوتید ناحیه خوانده نشدنی ʹ 3 و یک چارچوب باز خواندنی که یک پلی پروتئین با 3042 اسید آمینه را کد می کند را شامل می شد. MDMV-Ir  با سایر جدایه ...  بیشتر

7. تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae)

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام،؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ زهرا تنهامعافی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 83-96

چکیده
  اثر دما، مرحله رشدی گیاه میزبان و زه‏آب گیاهان میزبان (کلم قمری و کلم برگ) و غیرمیزبان (کاهو) در مراحل رشدی مختلف و در شرایط دمایی مختلف شامل 5، 10، 15، 20 و 25 درجه سانتی‏گراد بر تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) مورد بررسی قرارگرفت. زه‏آب گیاه غیرمیزبان و گیاهان میزبان با دوره رشدی سه و شش ماهه در چهار مرحله رشدی (دو، چهار، شش و ...  بیشتر

8. اثر میزان وقوع آلودگی میوه گوجه فرنگی به لکه موجی، اندازه و رقم بر ارزش بازاری آن در منطقه میناب

مجید خنشا؛ حبیب اله حمزه زرقانی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 97-103

چکیده
  گوجه‌فرنگی یکی از محصولات پرمصرف خوراکی می‌باشد. یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی در ایران و به خصوص در مناطق جنوبی کشور لکه موجی است که عامل آن قارچ Alternaria solaniمی‌باشد. به منظور ارزیابی اثر شدت و وقوع آلودگی، اندازه میوه و رقم بر قیمت محصول گوجه‌فرنگی، این پژوهش در شهرستان میناب انجام گرفت. این بررسی در چهار کلاس شدت (عدم آلودگی، ...  بیشتر

گزارش کوتاه
9. گزارش همراهی Stenotrophomonas sp. با بیماری لکه‌برگی و شانکر هسته‌داران

حکیمه حبیبی،؛ پژمان خدایگان

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 103-106

چکیده
  در پاییز سال 1391از درختان هلو، زردآلو و آلبالو در استان البرز، دارای علائم لکه‌برگی، شانکر و سرخشکیدگی، تعدادی باکتری جداسازی گردید. این علائم مشابه با علائمی بودند که توسط باکتری‌هایPseudomonas syringaepv. syringae(Pss) و Xanthomonasarboricolapv. pruniایجاد می‌گردند. این باکتری‌های بیمارگر قبلا در مناطقی از شمال ایران گزارش شده‌اند(Aldaghi, et al., 2010; Mahmoudiet al., 2012).باکتری‌های ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت اله رحیمیان

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 107-110

چکیده
  بیماری توته ای شدن رگبرگها درپشت برگ و گال چوبی تنه مرکبات با عاملویروس رگبرگ توته ای مرکبات(Citrus vein enation virus, CVEV)از مناطق تحت کشت مرکبات پنج قاره جهان گزارشگردیده است (Wallace & Drake 1961). علائم مشابهی در درختان نارنج (Citrus aurantium)و لیموترش (Citrus aurantifolia)استانهای گلستان، مازندران وفارس(شکل 1) مشاهده گردید.به منظور بررسی آلودگی بهاین ویروس،در بهار ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس

مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ فاطمه صباحی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 111-113

چکیده
  در تابستان 1393، درختان انار با علائم پوسیدگی طوقه در مناطق فیروزآباد و سیاخ دارنگون استان فارس مشاهده شدند که این علائم شبیه علائم پوسیدگی طوقه فیتوفتورایی بود. قطعاتی از مناطق بافت‌مرده پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت سیب زمینی-آگار اسیدی  و CMA-PARP کشت داده شدند. همچنین برای اطمینان از وجود یا عدم وجود فیتوفتورا در خاک اطراف طوقه‌ی ...  بیشتر