مقاله کامل پژوهشی
1. ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف

رضا الماسی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ علی نیازی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 115-128

چکیده
  ویروس موزائیک زرد نواری جو (Barley yellow striate mosaic virus, BYSMV) متعلق به جنس Cytorhabdovirusو خانواده Rhabdoviridaeمی‌باشد. این ویروس عامل بروز علائم موزائیک ونوارهای کلروتیک در غلات است و توسط زنجرک Laodelphax striatellus با رابطه تکثیری منتقل می‌شود. در مطالعه حاضر ترادف نوکلئوتیدی ژن‌های گلیکوپروتئین و فسفوپروتئین جدایه زنجان این ویروس گزارش می‌شود. پس از خالص ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ مارچلو زالا؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ پالو سرزینی؛ سیدمحمود اخوت؛ بروس مک‌دونالد

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 177-196

چکیده
  شش جمعیت از Rhizoctonia solani AG-1 IA از سه مزرعه برنج با آلودگی طبیعی در مناطق رشت، تنکابن و آمل در شمال ایران نمونه برداری شد. تجزیه و تحلیل آللی با استفاده از آغازگر‌های فلورسنت در نه جایگاه ریز ماهواره ای انجام شد. طیف فراونی آلل‌ها و ژنوتیپ‌ها به ترتیب از 002/0 تا 962/0 و از 40/0 تا 32/10 درصد در 252 جدایه بودند. فراوانی 13، 11 و 9 آلل به ترتیب در پنج، شش ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران

آرزو پاکدل؛ علیرضا افشاری‌فر؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 163-176

چکیده
  ویروس‌های کوتولگی زرد جو یکی از مهمترین ویروس‌های غلات در دنیا می باشند. بررسی‌های انجام‌شده بیانگر پراکنش ویروس‌های کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus, BYDV) و غلات (Cereal yellow dwarf virus, CYDV) در کشور و غالب بودن BYDV-PAV می‌باشد. به منظور تعیین ترادف کامل ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در ایران، جدایه‌ای از منطقه اسفندقه از استان کرمان که دارای علائم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. ویژگی‏های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با جاروک GF-677 در ایران

فریبا حق‌شناس؛ محمد صالحی؛ ساسان قاسمی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 229-244

چکیده
  پایه GF-677 (هیبرید بین هلو و بادام) یکی از مناسب‏ترین پایه‏ها در تولید نهال‏های بادام و هلو می‏باشد. طی بازدیدهای سال‏های 1388 و 1389 از درختان GF-677 در بیدزرد و استهبان (استان فارس) علائم جاروک در آن‌ها مشاهده گردید. ‏عامل بیماری جاروک GF-677 در بیدزرد و استهبان از طریق پیوند از GF-677، به نهال‏های بادام تلخ، هلو و GF-677 و با استفاده از ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی تاثیر حضور هم‌زمان ویروس‌های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه‌ای گندم بر عیار ویروس‌ موزائیک رگه‌ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم

سیده فاطمه روحانی؛ محسن یاسایی؛ عباس شرزه‌ای

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 141-161

چکیده
  وجود منابع فعال ویروس‌‌های موزائیک رگه‌ای گندم و کوتولگی زرد جو و نیز وقوع آلودگی هم‌زمان آن‌ها در مناطق مختلف گندم‌کاری ایران گزارش شده است. در این تحقیق، اثر انفرادی و ترکیبی متغیر‌های فوق بر عیار ویروس، شاخص علائم WSMV و برخی متغیر‌های رشدی و عملکردی سه ژنوتیپ گندم بررسی گردیده است. آزمایش حاضر به‌صورت یک طرح فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 245-262

چکیده
  ترجیح میزبانی نماتد Ivanova, 1967 Helicotylenchus digitiformis، در دو آزمون‏ مجزا، با جمعیت‏های اولیه 49/1 و 33/4 نماتد در گرم خاک، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که همه گیاهان مورد آزمایش، شامل پنبه (دلتاپاین 16)، چغندرقند (Pb8)، چمن (اسپورت)، ذرت (هیبرید 704)، شبدر (ایرانی)، طالبی (سمسوری)، کلزا (طلایی)، گندم (شیراز)، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis

زهرا علی جانی؛ مجید، اولیا؛ بهرام شریف نبی؛ کامکار جایمند

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 215-225

چکیده
  گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به علت داشتن ترکیب‏های دارویی متنوع در صنایع داروسازی حائز اهمیت می‏باشد. در این پژوهش٬ اثر مایه‏زنی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در هفت سطح مختلف (صفر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 5 تخم و لارو /گرم خاک) روی شاخص‏های رشد این گیاه و تکثیر نماتود ارزیابی گردید. نود روز پس از مایه‏زنی، مقدار ترکیبات شیمیایی کوئرستین، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ جایلز هاردی؛ ترینا رجس

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 197-214

چکیده
  نمونه‌برداری از غده‌های سیب‌زمینی آلوده به پوسیدگی صورتی در انبارهای استان فارس منجر به جداسازی تعدادی جدایه‌ی فیتوفتورا شد که شباهت کاملی با هیچ‌یک از  عوامل شناخته شده‌ی ایجاد کننده‌ی پوسیدگی صورتی نداشتند. واکاوی ژن‌های سه ناحیه‌ی هسته‌ای (فاصله‌ی ترانویسی شده‌ی داخلی (آی‌تی‌اِس)، بتاتوبولین و پروتئین شوک حرارتی 90) ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار

عبدالباسط عزیزی؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 115-128

چکیده
  ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) بیش از هزار وسیصد گونه گیاهی را آلوده و سبب افت کمی و کیفی محصولات می‌شود. در این تحقیق کاربرد خاموشی پس از نسخه برداری با استفاده از سازه سنجاق سری برای بدست آوردن گیاهان مقاوم به CMV بررسی شد. به این منظور ترادف 145 جفت بازی حفاظت‌شده ویروسی از ژن بازدارنده سیستم خاموشی گیاه میزبان انتخاب شد. این ترادف ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم

مسلم میرزانیا؛ مصطفی درویش‌نیا؛ هادی احمدی؛ داریوش گودرزی؛ محمود نصرالهی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 263-267

چکیده
  بیماری زنگ قهوه‌ای (برگی) گندم با عامل Puccinia triticina Eriksson از مخربترین بیماری‌های قارچی گندم است که هر ساله در بسیاری از مناطق گندم‌کاری ایران با شدت‌های مختلف باعث خسارت و کاهش عملکرد محصول گندم می‌شود. به منظور مطالعه اجزاء مقاومت به این بیماری، 31 رقم تجاری گندم تحت شرایط کنترل شده و در مرحله گیاهچه‌ای در گلخانه، با یک جدایه زنگ قهوه‌ای ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. توصیف دو گونه از Ditylenchus، جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‏های بویراحمد و دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد

کبری میرشکاری؛ محمد عبدالهی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 269-275

چکیده
  به منظور شناسایی فون نماتد‌های انگل گیاهی گندم در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، طی سالهای زراعی 92-1391، تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم جمع‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و استخراج نماتدها با استفاده از روش سری الک‏ها و سانتریفیوژ و سپس تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص با روش دگریسهانجام ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
12. اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران

فاطمه حاجی‌زاده؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگربیده

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 281-285

چکیده
    * مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: abdollahi@yu.ac.ir 1 - دانشجوی کارشناسی ارشد نماتد‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه یاسوج 2- دانشیار نماتد شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه یاسوج 3- استاد نماتدشناسی بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز   در نمونه‌برداری از مناطق مختلف کشت درختان سیب شهرستان‌های بویراحمد و دنا در فصول بهار و تابستان ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
13. وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

سید ابوالفضل سید قاسمی؛ اکبر حسینی‌پور؛ پژمان خدایگان؛ حسین معصومی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 277-280

چکیده
    *بخشی از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نگارنده اول، ارائه شده به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ** مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Pkhodaygan@vru.ac.ir 1 - گروه گیاهپزشکی دانشگاه شید باهنر کرمان 2- گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان   بیماری آتشک یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های باکتریایی درختان هسته‌دار و دانه‌دار ...  بیشتر