دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، مهر 1394 

مقاله کامل پژوهشی

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

صفحه 287-296

ابوذر قربانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ سعید دارابی


بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج

صفحه 297-307

مهرانه بهرستاقی؛ سید علی الهی نیا؛ شهرام نعیمی؛ علیرضا نبی پور


تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها

صفحه 309-320

حمیدرضا علیزاده؛ کیوان بهبودی؛ مسعود احمدزاده؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ پیتر باکر


بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه