مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ابوذر قربانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ سعید دارابی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 287-296

چکیده
  ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج

مهرانه بهرستاقی؛ سید علی الهی نیا؛ شهرام نعیمی؛ علیرضا نبی پور

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 297-307

چکیده
  قارچ‏های متعلق به جنس Trichodermaاز مشهورترین و مؤثرترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند. به دلیل اهمیت سویه‏های تریکودرما در کشاورزی و کمبود اطلاعات در زمینه اکولوژی و دینامیک جمعیت آن‏ها در زیستگاه‏های طبیعی کشور، در این تحقیق، تغییرات جمعیت جدایه‏های تریکودرما در شالیزار و ارتباط آن با عوامل زنده (رقابت میکروبی) ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. تغییرات بیان ژن‏های دفاعی در ریشه‌های خیار پس از مایه‏زنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آن‏ها

حمیدرضا علیزاده؛ کیوان بهبودی؛ مسعود احمدزاده؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ پیتر باکر

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 309-320

چکیده
  در طبیعت گیاهان در معرض طیف وسیعی از میکروب‌ها که باعث بروز بیماری‌ها و یا بهبود رشد و کمک به گیاه جهت غلبه بر تنش‌های زنده و غیر زنده می‌شوند قرار می‌گیرند. مهم‌ترین میکروب‌های مفید، گونه‏های تریکودرما و سودوموناس‏های فلورسنت می‌باشند. در این تحقیق اثر سویه‌های Trichoderma harzianum Tr6 و Pseudomonas sp. Ps14 که از فراریشه خیار جداسازی شده و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 321-338

چکیده
  جهت بررسی تاکسونومیکی گونه Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان، تعداد 125 نمونه گیاهی آلوده در طی سال‌ 1387 از استان گلستان جمع‌آوری گردیدند. بر اساس ویژگی‌های ریخت شناختی، از بین 49 جدایه قارچی به دست آمده، 35 جدایه به گونه V. sordida تعلق داشتند. تعداد 12 جدایه از لحاظ ویژگی‌های ریخت شناختی مرحله غیرجنسی تا حدودی به گونه C. chrysosperma شباهت داشتند ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏فرنگی

لیلا جهانبازیان؛ محمد عبدالهی؛ رسول رضایی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 339-355

چکیده
  نماتود ریشه‏‏گرهی از مهم‌ترین نماتودهای انگل گیاهی با دامنه وسیع میزبانی است. با توجه به خطرات سموم، استفاده از روش‌های غیرشیمیایی، از جمله مهار زیستی در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، اثر دو عامل کنترل زیستی Metarhizium anisopliae و Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود Meloidogyne incognita به طور جداگانه و به طور توام، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل*

روژین گل‌محمدی؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو؛ سیما خدایی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 357-365

چکیده
  اعضای جنس Septoria رایج‌ترین گونه‌های قارچی عامل بیماری لکه‌برگی درختان صنوبر و یکی از خسارت‌زاترین بیمارگرهای اندام‌های هوایی این درختان می‌باشند. با وجود شیوع این بیماری در منطقه شمالغرب ایران، هویت گونه‌های Septoria دخیل در این بیماری ناشناخته باقی مانده‌اند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی گونه‌های Septoria عامل بیماری لکه‌برگی درختان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR

نیلوفر رجبی؛ شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود شمس‌بخش؛ عبدالباسط عزیزی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 367-373

چکیده
  ویروس‌ موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus, BCMV)، ویروس موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا (Bean common mosaic necrosis virus, BCMNV) و ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) از ویروس‌های بذربرد لوبیا می‌باشند که به طور جدی باعث افت کمی و کیفی این محصول می‌شوند. بدلیل وجود گزارش‌های متعدد از آلودگی مخلوط لوبیا با این سه ویروس، معرفی روشی دقیق، سریع و حساس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. واکنش ارقام مختلف کدوییان به Phytophthora melonis و P. drechsleri در شرایط گل‌خانه

زهرا نعمتی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 375-384

چکیده
  Phytophthora drechsleri  که قبلاً در بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان عامل بوته‌میری کدوییان گزارش شده بود، از لحاظ ریخت‌شناسی و نیاز دمایی با P. melonis ، عامل دیگر بوته‌میری کدوییان، تفاوتی ندارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری‌زایی دو گونه‌ی P. drechsleri و P. melonis نسبت به ارقام مختلف جالیز در شرایط گل‌خانه بود. 87 رقم مختلف کدوییان شامل: ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران

مهدی داوری؛ کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ محمود باقری خیرآبادی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 385-390

چکیده
  سفیدک پودری از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه‌های دنیا محسوب می‌شود و در ایران گونه Leveillula tauricaبه‌عنوان تنها عامل این بیماری گزارش شده است. طی مطالعه قارچ‌های تیره Erysiphaceae در استان اردبیل، برگ‌های گوجه‌فرنگی با علایم سفیدک پودری از گلخانه‌ای در شهر اردبیل جمع‌آوری و جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی مورد ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 391-393

چکیده
  کشت انواع صیفی و سبزی از جمله انواع کلم در مزارع سبزی اطراف تبریز، شمال‌غرب ایران (با مشخصات جغرافیایی38˚ 06΄ N, 46˚15΄E, ، دمای 20-6/6 درجه سانتی‏گراد و خاک ماسه‏ای ‏لومی) قدمت طولانی دارد. نماتد سیستی کلم، Heterodera cruciferae Franklin, 1945، به عنوان یکی از عوامل بیمارگر گیاهی روی کلم قمری (Brassica oleracea L. var. gongylodes) و کلم برگ (Brassica oleracea L. var. captita alba) در این ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. وقوع بیمارسپتوریوز Pistacia spp. در استان های قزوین و فارس

ضیاالدین بنی‌هاشمی

دوره 51، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 395-397

چکیده
  سپتوریوز پسته از بیماری های مهم پسته در برخی از کشورهای دنیا است و توسط گونه های مختلفی ایجاد می شود.گونه Septoria pistacinaاز کشورهای حوزه مدیترانه و اخیراً از استان گلستان  گزارش شده است(Aghajani et al. 2009.Austr. Plant Dis Notes 4:29-31). نمونه های دریافت شده پسته (Pistacia vera) از باغات پسته قزوین در پائیز 1392 (شکل 1) و برگ های آلوده بنه (P.mutica) جمع آوری شده در سال 1388 ...  بیشتر