مقاله کامل پژوهشی
1. بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 1-15

چکیده
  بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود (Malvaviscus pendulifloru)در چند سال متوالی در برخی از مناطق استان‌های مازندران و گلستان مشاهده شده است. لکه‌ها به قطر 3 تا 4 میلی‌متر، نکروزه، قهوه‌ای رنگ، زاویه‌ای شکل و بدون هاله بودند. از برگ‌های بیمار، یک سودوموناس اکسیداز منفی و تولید کننده لوان جداسازی گردید. جدایه‌ها در ویژگی‌های فنوتیپی ، نوع ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران*

مائده لطفی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 17-31

چکیده
  بیماری های کوتولگی و زردی در غلات که توسط ویروس های گروه کوتولگی زرد جو (BYDV)، کوتولگی زرد غلات (CYDV) و ویروس کوتولگی گندم ((WDV ایجاد می‌شوند خسارت زیادی به این محصولات در ایران وارد می‌نمایند. حداقل دو سویه از WDV، سویه جو (WDV-B) و سویه گندم (WDV-W)، گزارش شده‌اند. در این مطالعه پراکنش سویه‌های WDV در مزارع غلات ایران مورد بررسی قرار گرفت. بدین ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام

زینب عزیزی؛ جهانشیر امینی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ سعید عباسی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 33-39

چکیده
  در بازدیدهایی که طی سال‌های 90-1389 از نهالستان‌ها و باغ‌های مختلف بادام در استان کرمانشاه به عمل آمد، از نهال‌ها و درختان بادام با علایم مشکوک به آلودگی به گونه‌های پیتیوم و فیتوفتورا و خاک همراه با طوقه و ریشه آلوده نمونه ‌برداری شد. نمونه‌ها در محیط‌های کشت عمومی و نیمه انتخابی کشت و جدایه‌هایی از جنس‌های Phytophthora ، Ovatisporangium و Pythium ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 41-50

چکیده
  قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست‌شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی برخی از جنبه‌های زیست‌شناسی این قارچ صورت گرفت. در این بررسی ضمن اندازه‌گیری دمای بهینه رشد این قارچ، کاه برنج آلوده شده با میسلیوم و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد

مهدی قاسمی؛ محمدعلی آقاجانی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا سعیدی نژاد

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 51-60

چکیده
  بیماری سوختگی آلترناریایی کلزا ناشی از Alternaria spp. در بسیاری از نقاط جهان خسارت‌های شدیدی را به گونه‌های روغنی براسیکا وارد می‌کند و باعث کاهش کمی و کیفی روغن می‌شود. این تحقیق به منظور تعیین رابطه کمی بین میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع آن در دو ژنوتیپ خردل زراعی ( j-98-102/51-5 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم

فریده فرح بخش؛ محمود معصومی؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 61-75

چکیده
  ویروس موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV)، فراوان‌ترین ویروس‌ مولد موزائیک در مرغ در نواحی گرمسیری جنوب ایران می‌باشد. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی BgSMV، گیاهان مرغ با علائم موزائیک از جیرفت، بوشهر، برازجان، رامهرمز، اندیمشک، شوشتر، بهبهان و داراب جمع‌آوری و ناحیه ´3 ژنوم آنها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی این ویروس با ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 77-82

چکیده
  بیماری لکه‌برگی آفتابگردان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های اندام‌های هوایی این محصول به شمار می‌آید. کشت ژنوتیپ‌های مقاوم به این بیماری بدون تردید یکی از اقتصادی‌ترین روش کنترل بیماری به شمار می‌رود. این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش ارقام رایج روغنی و آجیلی رایج در مزارع استان آذربایجان‌غربی در مقابل بیماری انجام شد. مقاومت نسبی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. انتقال و میزبان‌های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم

سارا رضوی نژاد؛ جهانگیر حیدرنژاد

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 83-91

چکیده
  ویروس پیچیدگی برگ شلغم (Turnip curly top virus, TCTV) یک جمینی ویروس جدید است که اخیراً از مزارع شلغم استان فارس گزارش شده است. از آنجا که این ویروس از نظر سازمان‌دهی ژنوم از سایر جمینی ویروس‌ها متفاوت است، هنوز بسیاری از ویژگی‌های بیولوژیکی آن از جمله ناقل و سایر میزبان‌های طبیعی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است. به منظور شناسایی ناقل TCTV در شرایط ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
9. بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم‌گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران

مریم قادری سهی؛ نوح شهرآیین؛ فرشاد رخشنده ‌رو

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 93-99

چکیده
  ویروس موزائیک کلم‌گل (CaMV) یکی از ویروس‌های مهم آلوده‌کننده و خسارت‌زا در گیاهان تیره Brassicaceae از جمله کلزا (Brassica napus L.) است. جهت ردیابی CaMV در گیاه کلزا، در مجموع 684 عدد از نمونه‌های برگی دارای علائم ویروسی از مزارع کلزای استان‌های تهران،  قزوین، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی و فارس جمع‌آوری شد. نمونه‌ها با ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. شناسایی جدایه‌هایCercospora beticola عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 101-105

چکیده
  لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با عامل Cercospora beticolaیکی از مهم‌ترین بیماری‌های اندام‌های هوایی چغندرقند می‌باشد. با توجه به مشکلات موجود در شناسایی گونه‌های مختلف Cercospora بر اساس خصوصیات ریخت‌شناسی، در این تحقیق دو مجموعه آغازگرهای اختصاصی طراحی شده بر اساس توالی ژن کالمودولین و اکتین جهت تشخیص مولکولی این‌گونه مورد استفاده واقع ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 107-112

چکیده
  اطلاعات جدیدی در مورد سیاهک‌های ایران ارایه می‌گردد. هیبرید Ustilago hordei × U. nuda روی جو در استان یزد به عنوان عامل غالب سیاهک سخت جو گزارش می‌شود. گونه Urocystis tianschanica روی Critesion violaceum گزارش می‌گردد. گونه Tranzscheliella iranica برای دومین بار بعد از نمونه درج شده در پروتولوگ بازیابی و برای اولین بار به‌طور مصور تشریح می‌شود. هم‌چنین Tilletia loliolli به ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
12. ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته‏میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami *

اعظم فلاح پوری؛ حشمت الله امینیان؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 113-118

چکیده
  کنجد (Sesamum indicum L.) از گیاهان روغنی است که کشت آن در دنیا رایج می‏باشد. بوته‏میری فوزاریومی کنجد با عاملFusarium oxysporum f.sp. sesami، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های این گیاه دردنیا می‏باشد.دراینتحقیقمیزانفعالیت آنزیمپراکسیدازبهعنوان یکیازمکانیسم‌های دخیل درمقاومت، در توده محلی آسفیج (بهاباد، یزد) به عنوان توده مقاوم و توده محلی کهنوج (کرمان) ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
13. بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری(Vitis vinifera L.) روی پایه‌های مقاوم به بیماری سرطان طوقه

حسن محمودزاده؛ مشهید هناره

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 119-123

چکیده
  نهال‌های غیرپیوندی و پیوندی دو رقم انگور تجاری روی پنج دورگ بین گونه‌ای با شش سویه‌ بیماری‌زای Rhizobium vitis مایه‌زنی شدند. ارزیابی آلودگی نهال‌ها با بروز بیماری براساس تعداد، اندازه و وزن گال‌های رشد کرده، پس از چهار ماه انجام و درصد نهال‌های سالم تا پایان آزمایش معیار مقاومت به بیماری محسوب شد. نتایج نشان داد که ارقام تجاری در گروه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
14. کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی

لیلا ابراهیمی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان؛ نوازاله صاحبانی

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 123-129

چکیده
  چکیده: فعالیت بیوکنترلی مخمر Metschnikowia pulcherrima به تنهایی و در ترکیب با سیلیکون علیه قارچ Penicillium expansum و توانایی مخمر برای القای پاسخ‌های دفاعی در بافت میوه سیب مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی، میزان درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر با انجام آزمون‌های کشت متقابل، متابولیت‌های غیرفرار و مواد فرار مورد آزمایش قرار ...  بیشتر

گزارش کوتاه
15. تشخیص سرولوژیکی و مولکولی ویروس لکه بافت مرده گل حنا (INSV) و معرفی برخی گیاهان زینتی میزبان ویروس از 5 استان کشور
دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 130-131

چکیده
  ویروس لکه بافت مرده گل حنا(INSV)   Impatiens necrotic spot virus از مهم‌ترین توسپویروس‌های جدا شده از گیاهان زینتی در دنیا و ایران می‌باشد که تاکنون در اغلب گلخانه‌های پرورش گیاهان زینتی در استان‌های تهران و مرکزی علائم ناشی از آلودگی به آن به‌صورت لکه‌های نکروزة برگی، کلروز و کوتولگی دیده شده است. این ویروس با توجه به خسارت وارده روی میزبان‌های ...  بیشتر

گزارش کوتاه
16. اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

منصوره میرابوالفتحی؛ لاله حسینیان؛ عبدالله میرحسینی مقدم

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 132-133

چکیده
  درخت فندق(Corylus avellana)  بومی شمال غرب ایران بوده و بالع بر 12500 هکتار باغ را در استان گیلان پوشش می دهد. در سال 1389 گال‌هایی با اندازه‌هایی حدود 2-4 سانتی‌متر روی شاخه‌های درختان فندق منطفه اشکورات استان گیلان مشاهده و نمونه‌برداری شد. در ابتدا برای تشخیص احتمالی باکتری عامل بیماری مطالعات باکتریولوژی در آزمایشگاه باکتریولوژی موسسه ...  بیشتر

17. اولین گزارش Diplodia seriata از درختان آزاد مبتلا به شانکر در ایران
دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 134-135

چکیده
  درخت آزاد بومی رشته کوه البزز در ایران است. این درخت در حدود 20- 30 متر ارتفاع و قطر تنه‌ای حدود دو متر دارد. در سال 1390 بیماری خشکیدگی شاخه‌های درختان آزاد با علائم شانکر به طور وسیع در جنگل دلند استان گلستان دیده شد. در فروردین ماه درختان دارای شانکرهای بزرگ رو به زوال بودند، در این شرایط وجود شانکرهای روی شاخه ها و تنه قابل توجه بود. قبل ...  بیشتر