دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1392 
2. پراکندگی و برخی ویژگی‌های بیولوژیکی سویه‌های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران*

صفحه 17-31

مائده لطفی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت‌اله ایزدپناه


11. گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


16. اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

صفحه 132-133

منصوره میرابوالفتحی؛ لاله حسینیان؛ عبدالله میرحسینی مقدم