دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، آذر 1392 

مقاله کامل پژوهشی

اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران

صفحه 265-270

مهرداد عباسی؛ فائزه علی‌آبادی؛ مصطفی درویش‌نیا


اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ

صفحه 276-277

مهدی امیری مظهر؛ آزاده ژیان جهانگیر؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ کرامت اله ایزد پناه