مقاله کامل پژوهشی
1. معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 137-156

چکیده
  در بررسی نماتد‏های جمع‏آوری شده از مزارع و باغات مناطق مختلف ایران، هفت گونه از جنس Paratylenchus شامل P. arculatus، P. colinus، P. conicephalus، P. neoprojectus، P. similis، P. straeleni و P. veruculatus شناسایی شدند. در بین گونه‏های شناسایی شده، سه گونه P. colinus، P. neoprojectus و P. veruculatus برای فون نماتدهای ایران جدید می‏باشند، که توصیف کامل آنها همراه با شرح گونه P. straeleni  ارائه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1

علیرضا نیازمند؛ مهرداد عباسی؛ فرزاد افشاری؛ سعید رضائی؛ شهاب حاج منصور

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 157-169

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی قارچ Puccinia triticina، یازده جدایه متعلق به مناطق جغرافیایی مختلف تعیین فنوتیپی و پاتوتیپی گردیدند و ناحیه IGS1rDNA توالی‌یابی شد. در رابطه با کلیه جدایه‌ها یک محصول PCR با اندازه 870 جفت بازی به دست آمد. هم‌ردیف‌سازیتوالی‌های IGS1 مربوط به جدایه‌های مورد بررسی نمایانگر 2/1-0 درصد تفاوت بین آنها بود ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی(Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae

ساره هاشمی؛ ولی اله بابایی‌زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت الله رحیمیان

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 171-180

چکیده
  بیماری لکه قهوه ای برنج که عامل آن قارچ  Bipolaris oryzae  می‌باشد، در اغلب مناطق کشت این محصول پراکنش داشته و خسارت آن گاهی اهمیت اقتصادی دارد. گیاهان همواره در مبارزه با آفات و بیمارگرها هستند و در طول زمان برای بقا در برابر این مهاجمین مکانیسم‌های مختلفی کسب کردند. نظیر سایر گیاهان برنج نیز با استفاده از سدهای ساختمانی و سیستم دفاعی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری‌های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی*

ساهره ولادی؛ محمد جواد سلیمانی پری؛ غلام خداکرمیان؛ طیبه قیاسوند

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 181-199

چکیده
  قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. ciceri) و قارچ عامل پوسیدگی ریشه (Fusarium solani) از عوامل کاهنده عملکرد نخود هستند. از آنجا که مبارزه شیمیایی علیه این قارچ‌ها چندان مؤثر نیست، کاربرد موادی با قابلیت تحریک مکانیسم‌های دفاعی گیاهان که خطرات زیست محیطی نداشته باشند مطلوب به‌نظر می رسد. بر همین اساس امکان القای مقاومت میزبانی در نخود ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تأثیر بازدارنده‌های مختلف زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در اثر متقابل باکتری Erwinia amylovora با ارقام حساس و متحمل سیب و گلابی
دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 101-114

چکیده
  بیماری آتشک مهم‌ترین بیماری درختان میوه دانه‌دار است. نقش زنجیره انتقال الکترون میتوکندری در اثر متقابل عامل بیماری – میزبان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. این تحقیق به‌منظور بررسی و تایید نقش زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در این اثر متقابل و تعیین محل احتمالی تاثیر پروتئین‌های مؤثره باکتری در این زنجیره انجام شد. عملکرد ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. مهار زیستی نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از چهار جدایه قارچ‌‌Paecilomyces lilacinus و یک جدایه از قارچ Isaria farinosa در گوجه فرنگی
دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 215-228

چکیده
  در این تحقیق اثر همستیزی چهار جدایه از قارچ Paecilomyces lilacinusو یک جدایه از قارچIsaria farinosa  روی مهار نماتودریشه‌گرهیMeloidogyne javanicaدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای روی گوجه فرنگی ارزیابی گردید. ابتدا با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و استفاده از آغازگر اختصاصی، نماتود ریشه‌گرهی و جدایه‌های قارچی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس در شرایط ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان

طیبه کشاورز؛ مسعود شمس بخش؛ کرامت ایزدپناه

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 229-239

چکیده
  ویروس کوتولگی زرد کدوئیان(CYSDV) عضو جنس Crinivirus از تیره Closteroviridae، یکی از ویروس‌های خسارت زا در تیره کدوئیان می‌باشد. بکارگیری واریته‌‌های مقاوم بهترین راه مدیریت خسارت ناشی از این ویروس است. در تحقیق حاضر واکنش 25 توده بومی خربزه و طالبی(Cucumis melo) جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران تحت شرایط مایه‌زنی کنترل شده به جدایه بوشهر CYSDV ارزیابی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری

المیرا هادی علیجانوند؛ علی اکبر فدایی تهرانی

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 241-255

چکیده
  به منظور بررسی و شناسایی فون نماتود‌های خانواده Jairajpuri, 1965Qudsianemtidae در استان چهارمحال و بختیاری، طی سال‌های 1388 تا1390تعداد 150 نمونه خاک از مزارع، باغ‌ها و مراتع استان جمع‌آوری گردید. نماتود‌ها با استفاده از سری الک و سانتریفوژ از نمونه‌های خاک، استخراج و پس از تثبیت با فرمالین 4% داغ به گلیسیرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
9. شیوع بیماری ذغالی درختان بلوط و آزاد در جنگل‌های زاگرس و البرز

منصوره میرابوالفتحی

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 257-263

چکیده
  طی سال‌های گذشته (1387-1391) گزارش‌های متعددی از زوال و مرگ تعداد زیادی از درختان جنگلی و خسارت بالای آن در غرب کشور واصل شد. بیماری به سرعت در جنگل‌های رشته کوه زاگرس انتشار یافته بود. نشانه‌های بیماری به صورت زوال و مرگ درختان، قهوه ای شدن و خزان بی هنگام منظره عمومی بخشی از جنگل که در آن بیماری شایع است، تراوش صمغ سفید در محل شروع آلودگی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران

مهرداد عباسی؛ فائزه علی‌آبادی؛ مصطفی درویش‌نیا

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 265-270

چکیده
  سه گونه از جنس Tuberculina شامل T. maxima، T. sbrozzii و T. persicina از ایران گزارش می‌شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش و آرایه‌های زنگ میزبان این قارچ‌های هیپرپارازیت ارایه شده و ویژگی‌های مورفولوژیک هر گونه به صورت مصور شرح داده می‌شود. کلید شناسایی برای تفکیک گونه‌های فوق ارایه می‌گردد.  بیشتر

گزارش کوتاه
11. اولین گزارش از Diplodia malorum Fuckel عامل بیماری شانکر درختان سیب در ایران
دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 271-273

چکیده
  در تابستان سال 1388 بیماری خشکیدگی شاخه و شانکر تنه درختان سیب (Malus domestica Borkh.) رقم گلدن در باغات استان آذربایجان غربی دیده شد. بیماری در اثر تنش‌های محیطی مثل خشک‌سالی و سرمازدگی گسترش یافته، پوست و سیستم آوندی درخت در محل آلودگی کاملا تیره می‌شود و محل شانکر در تنه اصلی و شاخه‌ها پوسته پوسته می‌گردد. جهت جداسازی، بافت‌های آلوده و مشکوک ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. اولین گزارش آلودگی گیاه توت‏فرنگی به نماتود ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci) در شمال ایران
دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 275-276

چکیده
  نماتود ساقه و پیاز، Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1875) Filipjev, 1936، یکی از خسارت‏زاترین نماتودهای انگل گیاهی است که انتشار جهانی دارد. این نماتود دارای دامنه وسیعی است و به بیش از 300 گونه گیاهی از جمله یونجه، شبدر قرمز، چغندرقند، ذرت، پیاز، سیر، توت‏فرنگی و بسیاری دیگر از گیاهان زراعی و باغی، بخصوص گیاهان زینتی پیازدار از قبیل نرگس، سنبل و لاله ...  بیشتر

گزارش کوتاه
13. اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ

مهدی امیری مظهر؛ آزاده ژیان جهانگیر؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ کرامت اله ایزد پناه

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 276-277

چکیده
  گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) از تیره Asteraceae گیاهی یک ساله و دانه‌های آن دارای 5 تا 40 درصد روغن است. زیستگاه ابتدایی این گیاه  جنوب آسیاست  و از قدیم در کشورهای چین، هند، ایران و مصر کشت می‌شده است. در ایران سطح زیر کشت گلرنگ افزایش یافته و در سال 1387 به 10000هکتار رسیده است. از عوامل بیماری‌زای قارچی گلرنگ Pythium ultimum  ،  Phytophthora drechsleri، Puccinia ...  بیشتر

گزارش کوتاه
14. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل بیماری نوار قهوه‌ای برنج با استفاده از rep-PCR *

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، صفحه 279-280

چکیده
  بیماری نوار قهوه‌ای برنج (brown stripe of rice) از خزانه‌های برنج (Oryza  sativa L.)استان مازندران گزارش و عامل آن(Aaa)Acidovorax avenae subsp. avenae  شناسایی شده‌است (Rahimian. 1986, Iran Agric. Res. 5: 63-71). بررسی حاضر به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های به دست آمده از خزانه های برنج استان مازندران انجام گرفت. پس از کشت نمونه‌های دارای علائم نوار قهوه‌ای و بر اساس آزمون‌های ...  بیشتر