مقاله کامل پژوهشی
1. برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense

زهره نسیمی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 365-374

چکیده
  مطالعه حاضر برای دست‌یابی به شیوه‌ای سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری انجام گرفت. به منظور مطالعه برهمکنشِ Verticillium dahliae عامل پژمردگی آوندی پسته وAcremonium kiliense ، قارچ درون‌رُست جدا شده از پسته، از نهال‌های نه ماهه سه رقمِ پسته سرخس، بادامی ریز زرند و قزوینی استفاده شد. مایه‌زنی A. kiliense به ارقام مذکور توسط سوسپانسیون کنیدیوم‌ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران

مائده لطفی پور؛ محمدهادی عمید مطلق؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 375-388

چکیده
  ویروس کوتولگی گندم ((WDV از عوامل اصلی ایجادکننده بیماری‌های کوتولگی و زردی غلات است. دو سویه جو (WDV-B) و گندم (WDV-W) از این ویروس از مزارع گندم و جو مناطق مختلف ایران گزارش شده‌اند. مطالعه پراکنش سویه‌های WDV در مزارع غلات ایران نشان داده است که WDV-W از گسترش بیشتری نسبت به WDV-B برخوردار است. بیش از این ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل یک جدایه از ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. معرفی چند گونه نماتود از فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha از استان قم

ذوالفقار لطفی؛ آزاده قره خانی

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 389-401

چکیده
  به منظور شناسایی نماتودهای باغ‌ها و مزارع مناطق کهک و مرکزی استان قم، طی بهار و پاییز سال 1389 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مزارع و باغات استان جمع‌آوری و نماتودها با استفاده از الک‌های خاک‌شویی و روش سانتریفوژ استخراج و پس از کشتن و تثبیت، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک مهم نماتودها با استفاده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. ساخت سازه عفونت‌زا و اثبات بیماری‌زایی ژنوم دو بخشی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی- جدایه ایران

مریم صبوری؛ جهانگیر حیدرنژاد

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 403-409

چکیده
  به منظور اثبات بیماری‌زایی و تعیین میزبان‌های آزمایشگاهی جدایه ایرانی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی (Tomato leaf curl Palampur virus-IR, ToLCPMV-IR)، سازه‌های دوپار به‌طور مستقل برای هر کدام از قطعات ژنومی A و B ویروس، طراحی و داخل ناقل دوگانه pGreen0029 قرار داده شد. هر دو به‌طور جداگانه به همراه پلاسمید کمکی pSoup به سلول‌های باکتری Agrobacterium tumefaciens ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تشخیص Phaeoacremonium tuscanum و گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری زوال انگور در ایران و بررسی نقش بقایای هرس شده در ماندگاری عوامل بیمارگر

مریم عرب نژاد؛ حمید محمدی

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 410-411

چکیده
  در بهار و تابستان سال‌های 1388 و 1391 و به منظور جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه با زوال انگور در استان‌های کرمان ( جنوب شرق ایران) و کهگیلویه و بویر احمد ( جنوب غرب ایران) از باغ های مختلف بازدید به عمل آمد. از درختان انگور با علائم بیماری شامل زردی، کم برگی، کاهش رشد، پژمردگی، زردی بین رگبرگی، علائم داخلی مانند وجود لکه‌های سیاهرنگ ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری

اعظم فلاح پوری؛ حشمت الله امینیان؛ نوازالله صاحبانی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 413-424

چکیده
  بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami یکی از مهم‌ترین بیماری‌های کنجد، در تمام نواحی کشت این گیاه در دنیا می‌باشد .در این تحقیق میزان مقاومت نسبی 20 ژرم‌پلاسم  کنجد نسبت به عامل بیماری بوته‌میری فوزاریومی در شرایط گلخانه بررسی شد .15 جدایه Fusarium oxysporum از سطح مزارع کنجد استان یزد جداسازی و خالص‌سازی شد و از این میان جدایه‌ای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. اطلاعات جدید از قارچ‌های سرکوسپوروئید در ایران
دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 439-446

چکیده
  قارچ‌های سرکوسپوروئید شامل جنس Cercospora و سایر جنس‌های با خصوصیات ریخت‌شناسی مشابه، از بیمارگر‌های مهم مولد لکه‌برگی روی دامنه وسیعی از میزبان‌های گیاهی هستند. به منظور مطالعه تاکسونومی قارچ‌های سرکوسپوروئید، نمونه‌ها از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان‌های مختلف دارای علائم لکه‌برگی در فصول بهار تا پاییز سال‌های 91-1390 ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
8. بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 447-451

چکیده
  جنس  Absidiaاز خانواده  Absidiaceaeو راسته  Mucoralesاست که برخی گونه‌های این جنس به عنوان عوامل ایجادکننده بیماری موکورومیکوزیس در انسان و حیوانات مهم هستند. به‌منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی جنس Absidia نمونه‌برداری از برخی خاک‌های استان مازندارن به عمل آمد. با کشت سوسپانسیون خاک در محیط اختصاصی رزبنگال بیست جدایه مربوط به این جنس جداسازی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
9. تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 452-453

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر دما بر میزان آلوده‌سازی و غلظت ویروس، گیاهان چغندرقند توسط باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) مایه‌زنی و سپس در دماهای 20، 25، 30 و Cº35 نگه‌داری شدند. حضور ویروس در گیاهان در زمان‌های 7، 14 و 21 روز پس از مایه‌زنی توسط پی‌سی‌آر سنجیده شد. نتایج نشان داد که بهینه درجه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد روی وقوع بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سه رقم سویا

الهام مدیری؛ منصور منتظری

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 455-459

چکیده
  این پژوهش در سال 90 - 1389 به منظور مطالعه اثر چهار علف‌کش تری فلورالین، اتال فلورالین، آلاکلر و متریبوزین روی شدت بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سویا ارقام ویلیامز، میل82 و کلارک در شرایط خاک سترون و غیر سترون در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور اجرا شد. در این بررسی،  عامل بیماری با خاک داخل هر گلدان تا عمق چهار سانتی‌متری آمیخته ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. مخمرهای عامل و همراه بیماری شانکر شاخه درختان میوه هسته‌دار
دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 461-462

چکیده
  علائمی مشابه با علائم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار ناشی از باکتریPseudomonas syringae pv. Syringaeروی هلو(Prunus persica) و شلیل(Prunus persicae var. nusipersica) در چند نقطه از شهرستان‌های خراسان، در طی سال‌های 1391و 1390 مشاهده شد. پس از شستشو و ضد‌عفونی سطحی بافت‌های آلوده، سوسپانسیونی از آنها در آب مقطر استریل تهیه و یک قطره از آن روی محیط آگار غذایی ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان

هومن ظفری؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ احمد روحی بخش؛ بنت الهدی بحری

دوره 49، شماره 4 ، پاییز 1392، صفحه 463-464

چکیده
  ویروس تریستزای مرکبات (Citrus tristeza virus, CTV) عامل مهم‌ترین بیماری ویروسی مرکبات است که در بسیاری از کشورهای مرکبات خیز جهان باعث خسارت فراوانی به این محصول گردیده است. پیکره‌های این ویروس محدود به آوند آبکش بوده و به صورت نیمه پایا توسط گونه‌های مختلف شته‌ها انتقال می یابد.کانون اولیه آلودگی به ویروس تریستزا در ایران باغات مهدشت در ساری ...  بیشتر